Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2586077

Postanowienie
Sądu Rejonowego w Nowym Sączu
z dnia 26 lipca 2018 r.
I Ns 772/17

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SR Agnieszka Poręba.

Sentencja

Sąd Rejonowy w Nowym Sączu I Wydział Cywilny po rozpoznaniu w dniu 19 lipca 2018 r. w Nowym Sączu na rozprawie sprawy z wniosku P. M. przy uczestnictwie M. M. o zniesienie współwłasności

postanawia

I.

ustalić, że przedmiot postępowania stanowi samochód osobowy marki V. (...), nr rej. (...), nr VIN (...), o wartości 16.400 złotych,

II.

w wyniku zniesienia współwłasności samochód osobowy marki V. (...), nr rej. (...), nr VIN (...), o wartości 16.400 złotych przyznać na własność M. M. s. T. i G.,

III.

zasądzić tytułem spłaty od uczestnika M. M. na rzecz wnioskodawczyni P. M. kwotę 8.200 zł (osiem tysięcy dwieście złotych), tytułem spłaty z przedmiotu współwłasności,

IV.

zasądzić od wnioskodawczyni P. M. na rzecz uczestnika M. M. kwotę 378,68 zł (trzysta siedemdziesiąt osiem złotych 68/100) tytułem nakładów na przedmiot wniosku, a w pozostałym zakresie wniosek o rozliczenie nakładów oddalić,

V.

wartość przedmiotu postępowania ustalić na kwotę 16.400 zł (szesnaście tysięcy czterysta złotych),

VI.

kosztami postępowania, których wyliczenie pozostawić Referendarzowi Sądowemu obciążyć strony po połowie,

VII.

stwierdzić, że wnioskodawczyni i uczestnik ponoszą koszty związane ze swoim udziałem w sprawie.

Z:/ 1. (...)

Dnia 26 lipca 2018 r.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów powszechnych.