I Ns 2146/16 - Postanowienie Sądu Rejonowego w Grudziądzu

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2636501

Postanowienie Sądu Rejonowego w Grudziądzu z dnia 21 marca 2019 r. I Ns 2146/16

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SR Andrzej Antkiewicz.

Sentencja

Sąd Rejonowy w Grudziądzu Wydział I Cywilny po rozpoznaniu w dniu 19 grudnia 2018 r. w Grudziądzu na rozprawie sprawy z wniosku K. P. (1) z udziałem A. P. o podział majątku wspólnego

postanawia:

I. ustalić, że w skład majątku wspólnego małżeńskiego A. P. i K. P. (1) na dzień ustania wspólności majątkowej małżeńskiej wchodziły:

1) następujące ruchomości stanowiące wyposażenie domu położonego w G. pod numerem 44A:

a) telewizor S. o wartości 400 zł

b) stolik szklany o wartości 250 zł,

c) sofa i dwa skórzane fotele o wartości 2.500 zł,

d) lampa o wartości 50 zł,

e) stół dębowy i 10 krzeseł o łącznej wartości 1.100 zł,

f) kosiarka spalinowa o wartości 450 zł,

g) zestaw komputerowy z monitorem, głośnikami i klawiaturą o łącznej wartości 400 zł,

h) szafa marki S. o wartości 1.000 zł,

i) lampa o wartości 50 zł,

j) lodówka A. o wartości 400 zł,

k) okap A. o wartości 200 zł,

l) piekarnik i płyta A. o wartości 600 zł

m) zabudowa mebli kuchennych o wartości 4.000 zł,

2) przedsiębiorstwo prowadzone przez uczestniczkę pod firmą PPUH (...) A. P. w G.,

3) ruchomości znajdujące się w posiadaniu wnioskodawcy:

a) dwa komplety sztućców o wartości 300 zł,

b) dwie walizki o wartości 300 zł;

II. ustalić, że na dzień ustania wspólności majątkowej małżeńskiej uczestników w skład przedsiębiorstwa prowadzonego przez uczestniczkę nie wchodziły następujące przedmioty:

1) meble cukiernicze i witryna cukiernicza,

2) wyposażenie kawiarni: czerwony narożnik, ekspres E. (...), młynek M., meble używane (antyki: 3 sztuki stołów drewnianych czteroosobowych, dwie sztuki stołów drewnianych dwuosobowych, cztery małe stoliki, 16 krzeseł koloru brązowego, 4 foteliki koloru brązowego, komoda koloru niebieskiego), których własność wróciła do uczestników w dniu 22 sierpnia 2011 r.;

III. ustalić, że przedsiębiorstwo prowadzone przez uczestniczkę pod nazwą PPUH (...) A. P. w G. wraz z przedmiotami wymienionymi w punkcie II (drugim) posiadały łączną wartość 38.000 zł:

IV. ustalić, że po ustaniu wspólności majątkowej małżeńskiej uczestników A. P. sprzedała następujące przedmioty służące wcześniej do prowadzenia działalności gospodarczej pod nazwą PPUH (...) A. P.: samochód marki M. (...) za cenę 10.000 zł, witrynę cukierniczą M. za cenę 12.000 zł, drugą witrynę cukierniczą za cenę 4.000 zł i meble cukiernicze za kwotę 1.500 zł, przeznaczając otrzymane fundusze na spłatę wspólnych długów uczestników;

V. ustalić, że po ustaniu wspólności majątkowej małżeńskiej uczestnicy spłacili następujące długi wspólne uczestników:

1) A. M. P.:

a) zadłużenie z tytułu kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym w Banku Spółdzielczym w B. w wysokości 36.206,57 zł,

b) zadłużenie z tytułu kredytu konsumpcyjnego w Banku Spółdzielczym w B. w kwocie 21.498,86 zł,

c) zadłużenie na karcie kredytowej w Banku Spółdzielczym w B. w wysokości 4.367,40 zł,

d) zadłużenie z tytułu pożyczki gotówkowej w (...) sp. z o.o. w kwocie 8.728,65 zł,

e) zadłużenie na rzecz J. M. w kwocie 1.255,51 zł,

f) zadłużenie w (...) Bank S.A. w wysokości 3.574,16 zł,

g) zadłużenie czynszowe za najmowany lokal przy ul. (...) w G. w kwocie 3.000 zł,

h) zadłużenie pożyczkowe u J. G. w kwocie 30.000 zł;

2) K. P. (1):

a) 11.380,26 zł z tytułu pożyczki zaciągniętej w (...) Banku S.A.,

b) 204 zł z tytułu opłat abonamentowych należnych (...) S.A.;

VI. oddalić wniosek K. P. (1) o rozliczenie nakładów z majątku wspólnego na majątek osobisty uczestniczki w postaci wykończenia domu położonego w G. pod numerem 44A;

VII. oddalić wniosek A. P. o rozliczenie w ramach postępowania podziałowego spłaconego 7 sierpnia 2013 r. długu wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;

VIII. dokonać podziału majątku wspólnego uczestników w ten sposób, że przyznać:

1) A. P. ruchomości opisane w punkcie I (pierwszym) podpunkt 1 (pierwszy) i te składniki zlikwidowanego przedsiębiorstwa opisanego w punkcie I (pierwszym) podpunkt 2 (drugi) oraz przedmioty wymienione w punkcie II (drugim), które znajdują się na dzień wydania niniejszego postanowienia w jej posiadaniu,

2) K. P. (1) ruchomości opisane w punkcie I (pierwszym) podpunkt 3 (trzeci);

IX. oddalić wniosek K. P. (1) o zasądzenie dopłaty na jego rzecz tytułem wyrównania udziałów w majątku wspólnym i oddalić wnioski obu uczestników o rozliczenie wydatków z ich majątków osobistych na spłatę po ustaniu wspólności majątkowej małżeńskiej wspólnych długów małżeńskich uczestników;

X. opłatą od wniosku i częścią kosztów biegłego sądowego, niepokrytą z zaliczki, obciążyć Skarb Państwa;

XI. orzec, że w pozostałym zakresie każdy z uczestników ponosi koszty postępowania związane ze swoim udziałem w sprawie.

Sygn. akt I Ns 2146/16

Uzasadnienie faktyczne

K. P. (1) wniósł o podział wspólnego majątku małżeńskiego zgromadzonego w czasie małżeństwa z A. P. Wskazał, że w skład tego majątku wchodzą następujące ruchomości:

n) telewizor S. o wartości 1.000 zł

o) stolik szklany o wartości 800 zł,

p) sofa i dwa skórzane fotele o wartości 4.000 zł,

q) lampa o wartości 100 zł,

r) stolik okrągły o wartości 200 zł,

s) stół dębowy o wartości 1.000 zł,

t) 10 krzeseł o wartości 1.000 zł,

u) kosiarka spalinowa o wartości 1.200 zł,

v) szafa ciemna o wartości 1.400 zł,

w) komoda ciemna o wartości 600 zł,

x) okrągły stół ciemny o wartości 1.000 zł,

y) sofa rozkładana o wartości 300 zł,

z) lampa o wartości 150 zł, aa) zestaw komputerowy z monitorem, głośnikami i klawiaturą o łącznej wartości 1.200 zł, bb) aparat cyfrowy z kartą i pokrowcem o wartości 600 zł, cc) meble jasne o wartości 300 zł, dd) łóżko dwuosobowe o wartości 600 zł, ee) stoliki nocne o wartości 200 zł, ff) meble białe o wartości 500 zł, gg) duża otwarta szafa o wartości 1.600 zł, hh) lampa o wartości 50 zł, ii) lodówka marki A. o wartości 1.300 zł, jj) okap A. o wartości 600 zł,

k.k.) piekarnik i płyta A. o wartości 1.400 zł, ll) zabudowa mebli kuchennych o wartości 8.000 zł.

Wnioskodawca wniósł również o ustalenie, że w skład majątku wspólnego małżeńskiego wchodził zespół składników materialnych i niematerialnych przeznczonych do prowadzenia działalności gospodarczej w postaci firmy: (...) - Cukiernia przy ul. (...) 2 G. o wartości 120.000 zł, obejmujących w szczególności:

a) prawo własności ruchomości, w tym urządzeń, materiałów i towarów:

- samochód specjalistyczny M. (...) chłodnia,

- platforma do przewozu ciasta,

- witryna cukiernicza i regał do ciasta,

- meble, stoliki i półki, lustro, duży narożnik, krzesła, fotele, donice,

- lada chłodnicza, ekspres do kawy, gofrownica, urządzenie do pieczenia ciastek,

- akcesoria kawiarniane: talerze, kubki, szklanki, pucharki, sztućce,

- drewniany domek do prowadzenia działalności również na zewnątrz budynku,

- ciasta, lody napoje i inne wyroby podobnego rodzaju,

b) prawo najmu pomieszczeń w budynku przy ul. (...) w G. po ich gruntownym wyremontowaniu i zmianie funkcji pomieszczeń parteru z mieszkalnej na użytkową i wszelkie roszczenia z nim związane, w tym nakłady poczynione na lokal.

Wnioskodawca wniósł także o ustalenie, że poczynili razem z małżonką w trakcie małżeństwa z majątku wspólnego na majątek osobisty A. P. nakład o wartości 255.000 zł. Wnioskodawca wniósł o rozliczenie tego nakładu w ramach postępowania działowego i zasądzenie na jego rzecz odpowiedniej kwoty tytułem rozliczenia nakładu.

K. P. (1) żądał dokonania podziału majątku wspólnego w taki sposób, aby wszystkie składniki majątkowe wymienione we wniosku przyznać uczestnice, a na jego rzecz zasądzić spłatę od A. P. tytułem wyrównania jego udziału w majątku wspolnym.

W odpowiedzi na wniosek uczestniczka wniosła o ustalenie, że w skład majątku wspólnego uczestników wchodzą następujące składniki majątkowe:

4) ruchomości:

c) telewizor S. o wartości 200 zł,

d) stolik szklany o wartości 200 zł,

e) sofa i dwa skórzane fotele o wartości 1.500 zł,

f) lampa o wartości 20 zł,

g) stół dębowy i 10 krzeseł (darowizna od rodziców uczestniczki, meble używane) o wartości 500 zł,

h) kosiarka spalinowa duża o wartości 300 zł,

i) komputer, monitor, głośniki i klawiatura o wartości 400 zł,

j) lodówka duża A. o wartości 400 zł,

k) okap A. o wartości 200 zł,

l) piekarnik i płyta A. o wartości 500 zł,

m) samochód marki M. (...) o wartości 10.000 zł,

5) przedsiębiorstwo prowadzone przez uczestniczkę pod firmą PPUH (...) A. P. w G. o wartości 6.000 zł.

Uczestniczka wskazała, że aparat cyfrowy z kartą i pokrowcem to prezent dla niej od wnioskodawcy, natomiast meble jasne stanowią własność córki stron.

A. P. wniosła o ustalenie i rozlicznie w ramach niniejszego postępowania nakładów z majątku osobistego uczestniczki na majątek wspólny w postaci spłaty zobowiązań stron w wysokości 81.561,15 zł, na które składały się:

a) zadłużenie z tytułu kredytu odnawialnego w rachunku w Banku Spółdzielczym w B. w wysokości 36.206,57 zł,

b) zadłużenie z tytułu kredytu konsumpcyjnego w Banku Spółdzielczym w B. w kwocie 21.498,86 zł,

c) zadłużenie z tytułu karty kredytowej w wysokości 4.367,40 zł,

d) zadłużenie z tytułu pożyczki gotówkowej w (...) w kwocie 8.728,65 zł,

e) zadłużenie na rzecz J. M. w kwocie 1.255,51 zł,

f) zadłużenie w (...) Banku S.A. w wysokości 3.574,16 zł,

g) zadłużenie w ZUS w kwocie 2.930 zł,

h) zadłużenie czynszowe za najmowany lokal przy ul. (...) w G., w którym prowadzono kawiarnie, w kwocie 3.000 zł.

Uczestniczka wyjaśniła, że w dniu 19 października 1999 r. uzyskała własność zabudowanej domem jednorodzinnym nieruchomości położonej w G., dla której prowadzona jest księga wieczysta (...). W chwili uzyskania przez nią prawa własności tej nieruchomości dom był ukończony w stanie surowym zamkniętym i posiadał tynki wewnętrzne. Przed zawarciem małżeństwa w dniu 26 kwietnia 2003 r. wykończono parter domu. Uczestniczka oświadczyła, że wszystkie prace budowlane i remontowe na jej nieruchomości zarówno przed zawarciem związku małżeńskiego, jak i po jego zawarciu, opłacali wyłącznie jej rodzice w ramach darowizny dla niej. Uczestnicy nie dołożyli przysłowiowej złotówki na dokończenie budowy domu. Po zawarciu małżeństwa stron w 2003 r. na nieruchomości w G. dokonano następujących prac: wykonanie elewacji zewnętrznej, ogrodzenie działki, wybudowanie garażu, ułożenie kostki brukowej i podłóg na piętrze oraz wykonanie łazienki na piętrze. Prace te były finansowane przez rodziców uczestniczki jako darowizna dla córki. Uczestniczka wniosła o podział ruchomości w naturze (k. 38-43 akt).

W piśmie z dnia 10 maja 2017 r. uczestniczka wniosła dodatkowo o ustalenie, że w skład majątku wspólnego jej i wnioskodawcy wchodzą także następujące ruchomości: mikrofalówka o wartości 300 zł, czajnik elektryczny o wartości 100 zł, kamera sony o wartości 2.000 zł, rower o wartości 600 zł, opiekacz o wartości 80 zł, komplet sztućców o wartości 300 zł, trzy walizki o wartości 400 zł, laptop H. o wartości 800 zł, wiertarka udarowa (...) o wartości 400 zł, szlifierka kątowa (...) o wartości 200 zł, komplet kluczy o wartości 400 zł, imadło o wartości 100 zł, wyrzynarka o wartości 200 zł. Zdaniem uczestniczki przedmioty te zostały zabrane przez wnioskodawcę w momencie rozstania stron i nadal są w jego posiadaniu (k. 100-101 akt).

Na rozprawie w dniu 12 maja 2017 r. (k. 102 akt) i w piśmie z dnia 30 listopada 2018 r. (k. 433-435 akt) wnioskodawca wniósł o rozliczenie spłaconych po ustaniu ustawowej wspólności majątkowej kwot:

- 11.380 zł z tytułu zadłużenia w (...) Banku S.A., sprzedanego funduszowi sekurytyzacyjnemu Prokura,

- 204 zł z tytułu zadłużenia w (...) S.A., sprzedanego (...) S.a.r.l.

Na rozprawie w dniu 16 czerwca 2017 r. wnioskodawca oświadczył, że chciałby w ramach spłaty otrzymać pieniądze na mieszkanie w kwocie ok. 120 tyś. zł, albowiem żona z kochankiem obiecali mu przed sprawą rozwodową, że dadzą mu mieszkanie, dlatego zgodził się na rozwód bez orzekania o winie. Rozwód został orzeczony, a on mieszkania albo pieniędzy na jego zakup nie otrzymał, dlatego czuje się oszukany. Wnioskodawca przyznał, że zabrał z domu kamerę i DVD, które było sprzed małżeństwa, nadto wziął dwie walizki sztućców, a innych rzeczy z domu nie brał (k. 124 i 128v akt). Uczestniczka przyznała, że zaproponowała byłemu mężowi tytułem spłaty z majątku wspólnego 30.000 zł, a jej rodzice powiedzieli, że dołożą 10.000 zł, ale matka wnioskodawcy i on się na to nie zgodzili. Uczestniczka dodała, że nie przypomina sobie, aby obiecała uczestnikowi mieszkanie za ponad 100.000 zł (k. 128v akt).

W piśmie z dnia 19 czerwca 2017 r. uczestniczka wniosła o ustalenie i rozliczenie w ramach niniejszego postępowania nakładów z jej majątku osobistego na majątek wspólny w postaci spłaty w 2012 r. kwoty 30.000 zł wspólnej pożyczki stron na rzecz J. G. Wniosła nadto o ustalenie, że w skład majątku wspólnego uczestników wchodzi przedsiębiorstwo prowadzone przez wnioskodawcę pod firmą PHU (...) w D. o wartości 4.000 zł (k. 130-131 akt).

W piśmie z 3 lipca 2017 r. uczestnik wyjaśnił, że w skład jego przedsiębiorstwa nie wchodziły żadne składniki majątkowe, w D. było jego miejsce pracy i magazyn pracodawcy. W rzeczywistości był pracownikiem wykonującym usługi w ramach zarejestrowanej działalności gospodarczej, tylko płacił sam składki zusowskie (k. 136 akt).

W toku sprawy uczestnicy ustalili zgodnie wartość części ruchomości i przedsiębiorstw prowadzonych w trakcie małżeństwa przez uczestników (k. 137-138, 230, 427-428 akt).

Na rozprawie w dniu 23 sierpnia 2017 r. uczestnicy ujawnili, że część wyposażenia kawiarni została zbyta przez wnioskodawczynię przed zamknięciem kawiarni, a po ustaniu wspólności ustawowej małżeńskiej uczestników (k. 190 akt).

Na rozprawie w dniu 7 listopada 2018 r. wnioskodawca przyznał, że meble jasne stanowią własność córki, a rower stanowi własność przedmałżeńską żony. Uczestniczka przyznała te okoliczności i wyjaśniła, że łózko dwuosobowe i stoliki nocne były kupione przed ślubem, co przyznał wnioskodawca, zaznaczając dodatkowo, że pozostałe meble wymienione we wniosku, a pominięte w odpowiedzi na wniosek stanowią część przedsiębiorstwa uczestniczki. Uczestniczka przyznała, że wnioskodawca mógł wziąć z domu dwie walizki, a nie jak wskazano w odpowiedzi na wniosek trzy. Uczestniczka cofnęła wniosek o podział w zakresie kompletu kluczy i imadła (k.427v i 428 akt).

W piśmie z 5 grudnia 2018 r. uczestniczka oświadczyła, że z kwot uzyskanych ze sprzedaży po rozwodzie pojazdu marki M. (...) oraz witryn i mebli z cukierni, dokonała spłaty wspólnych zobowiązań stron, natomiast spłacone przez nią zadłużenie wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych powstało w okresie od września 2011 r. do grudnia 2011 r. (k. 436-437 akt).

Uzasadnienie prawne

Sąd Rejonowy ustalił i zważył, co następuje:

A. N. i K. P. (1) zawarli związek małżeński 26 kwietnia 2003 r. Związek ten został rozwiązany wyrokiem Sądu Okręgowego w Toruniu z dnia 12 kwietnia 2011 r., który uprawomocnił się 5 maja 2011 r.

Dowody: odpis skrócony aktu małżeństwa i wyrok rozwodowy - k. 10 i 63 akt I C 1947/10 Sądu Okręgowego w T.

Na mocy postanowienia tut. Sądu z dnia 19 października 1999 r. wydanego w sprawie I Ns 353/19 A. N. nabyła własność zabudowanej domem jednorodzinnym nieruchomości położonej w G., dla której prowadzona jest księga wieczysta (...). Dom ten został wybudowany ze środków rodziców uczestniczki z przeznaczeniem dla jej brata, który zmarł. W czasie, kiedy uczestniczka nabyła nieruchomość w G., której nadano numer 44a, dom był ukończony w stanie surowym zamkniętym i posiadał tynki wewnętrzne. Przed zawarciem małżeństwa uczestników wykończono parter domu. Po zawarciu małżeństwa stron w 2003 r., na nieruchomości w G. dokonano następujących prac: wykonanie elewacji zewnętrznej, ogrodzenie działki, wybudowanie garażu, ułożenie kostki brukowej i podłóg na piętrze oraz wykonanie łazienki na piętrze. Wszystkie prace budowlane i remontowe na jej nieruchomości zarówno przed zawarciem związku małżeńskiego, jak i po jego zawarciu, opłacali wyłącznie rodzice uczestniczki w ramach darowizny dla córki. Ojciec uczestniczki podpisał się nawet na oświadczeniu kierownika budowy z 18 czerwca 2009 r. o zakończeniu budowy domu uczestniczki, w miejscu: podpis inwestora. Rodzice uczestniczki posiadali pieniądze z prowadzonej działalności gospodarczej na giełdzie owocowo-warzywnej w G. oraz ze sprzedaży działek budowalnych. Część pieniędzy lokowali na lokatach bankowych.

D owody: zeznania uczestniczki - na rozprawie w dniu 23 sierpnia 2017 r. zeznania świadków: T. N., W. N., D. N., J. N., Ł. N., M. S., R. S. - na rozprawie w dniu 12 maja 2017 r. zeznania świadków: E. O., T. P., K. P. (2) - na rozprawie w dniu 16 czerwca 2017 r. informacja o treści księgi wieczystej - k. 47-52 akt zdjęcia nieruchomości i budynku - k. 8, 10-15,53-54, 181-184, 186 akt odpisy z zeszytu dotyczącego budowy prowadzonego przez ojca uczestniczki K.

N. - k. 55-67 akt oświadczenie kierownika budowy z 18 czerwca 2009 r. - k. 83 akt zaświadczenie o nieruchomościach posiadanych przez rodziców uczestniczki - k. 123-123v akt

- k. 85-86 akt protokoły odbioru przewodów kominowych i instalacji wodno-kanalizacyjnej na nieruchomości G. 44a-k. 205-207 akt potwierdzenia lokowania pieniędzy - k. 208-229 akt oświadczenie rodziców uczestniczki - k. 232 akt faktury na zakup materiałów budowalnych - k. 255-313 akt W trakcie małżeństwa uczestnicy nabyli za wspólne pieniądze następujące ruchomości stanowiące wyposażenie domu położonego w G. pod numerem 44A:

a) telewizor S. o wartości 400 zł

b) stolik szklany o wartości 250 zł,

c) sofa i dwa skórzane fotele o wartości 2.500 zł,

d) lampa o wartości 50 zł,

e) kosiarka spalinowa o wartości 450 zł,

f) zestaw komputerowy z monitorem, głośnikami i klawiaturą o łącznej wartości 400 zł,

g) szafa marki S. o wartości 1.000 zł,

h) lampa o wartości 50 zł,

i) lodówka A. o wartości 400 zł,

j) okap A. o wartości 200 zł,

k) piekarnik i płyta A. o wartości 600 zł

l) zabudowa mebli kuchennych o wartości 4.000 zł, a nadto ruchomości znajdujące się obecnie w posiadaniu wnioskodawcy:

1) dwa komplety sztućców o wartości 300 zł, 2) dwie walizki o wartości 300 zł;

Stół dębowy i 10 krzeseł o łącznej wartości 1.100 zł uczestnicy otrzymali w darowiźnie od rodziców uczestniczki.

Dowody: zeznania uczestników - na rozprawie w dniu 23 sierpnia 2017 r. zeznania świadków: T. N., W. N., D. N., J.

N. - na rozprawie w dniu 12 maja 2017 r. zdjęcia - k. 11-13 akt Wartość tych ruchomości ustalona została zgodnie przez uczestników (k. 137-138, 230, 427-428 akt).

W trakcie małżeństwa uczestnicy prowadzili działalność gospodarczą - kawiarnię zarejestrowaną na uczestniczkę pod nazwa PPUH (...) A. P. w G. Kawiarnia było prowadzona w najmowanym lokalu pod adresem: G., ul. (...). Na prowadzenie tej działalności uczestniczka zaciągnęła pożyczkę w (...), a na zabezpieczenie jej spłaty zawarła umowy przewłaszczenia mebli cukierniczych i witryny cukierniczej (zakupionych ze środków przekazanych uczestnikom przez ojca uczestniczki) oraz wyposażenia kawiarni: czerwonego narożnika, ekspresu E. (...), młynka M., mebli używanych (antyki: 3 sztuki stołów drewnianych czteroosobowych, dwie sztuki stołów drewnianych dwuosobowych, cztery małe stoliki, 16 krzeseł koloru brązowego, 4 foteliki koloru brązowego, komoda koloru niebieskiego). Pożyczka miała być spłacona w 36 ratach, jednakże uczestniczka spłaciła w terminie tylko 5-6 rat. Zgodnie z umowami przewłaszczenia ruchomości przeniesienie ich własności na pożyczkodawcę miało nastąpić pod warunkiem zawieszającym, tj. następnego dnia po bezskutecznym upływie terminu którejkolwiek z rat. Na dzień ustania wspólności majątkowej małżeńskiej uczestników ww. przedmioty nie wchodziły zatem w skład przedsiębiorstwa prowadzonego przez uczestniczkę, a ich własność wróciła do uczestników dopiero w dniu 22 sierpnia 2011 r. - po całkowitej spłacie zaległości przez uczestniczkę.

Przedsiębiorstwo prowadzone przez uczestniczkę pod nazwą PPUH (...) A. P. w G. wraz z przedmiotami wymienionymi w punkcie II (drugim) sentencji postanowienia posiadały łączną wartość 38.000 zł (wartość ustalona zgodnie przez uczestników). Uczestniczka zamknęła działalność gospodarczą w 2012 r. i w tym czasie, a zatem już po ustaniu wspólności majątkowej małżeńskiej uczestników sprzedała następujące przedmioty służące wcześniej do prowadzenia działalności gospodarczej pod nazwą PPUH (...) A. P.: samochód marki M. (...) za cenę 10.000 zł, witrynę cukierniczą M. za cenę 12.000 zł, drugą witrynę cukierniczą za cenę 4.000 zł i meble cukiernicze za kwotę 1.500 zł, przeznaczając otrzymane fundusze na spłatę wspólnych długów uczestników. W umowie najmu lokalu przy ul. (...) ustalono, że najemczyni (uczestniczka) nie może żądać od wynajmującej rekompensaty za poczynione nakłady na lokal.

Dowody: zeznania uczestników - na rozprawie w dniu 23 sierpnia 2017 r. dowody wpłat - k. 19-20 akt zaświadczenie z (...) Sp. z o.o. - k. 68 akt dokumentacja księgowa dotycząca przedsiębiorstwa i zeznania podatkowe - k. 140-177 akt faktury - k. 179-180 akt zdjęcia wyposażenia kawiarni i auta - k. 187-189 akt faktury potwierdzające sprzedaż wyposażenia kawiarni i auta - k. 197, 202-204 akt umowa przewłaszczenia - k. 198-198v akt umowa najmu lokalu - k. 199-201 akt umowa pożyczki - k. 441-452 akt a nadto oświadczenie uczestniczki o uchybieniu w spłacie rat pożyczki - k. 455 akt Obecnie wnioskodawca nie prowadzi już działalności gospodarczej pod nazwą (...) i nie posiada żadnego majątku z tej działalności, w szczególności samochodu (okoliczności bezsporne, a nadto zaświadczenia o wpisie działalności gospodarczej i zaświadczenie o posiadanych pojazdach - k. 120-121 i 133 akt).

Po ustaniu wspólności majątkowej małżeńskiej uczestnicy spłacili następujące długi wspólne uczestników:

2) A. M. P.:

a) zadłużenie z tytułu kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym w Banku Spółdzielczym w B. w wysokości 36.206,57 zł,

b) zadłużenie z tytułu kredytu konsumpcyjnego w Banku Spółdzielczym w B. w kwocie 21.498,86 zł,

c) zadłużenie na karcie kredytowej w Banku Spółdzielczym w B. w wysokości 4.367,40 zł,

d) zadłużenie z tytułu pożyczki gotówkowej w (...) sp. z o.o. w kwocie 8.728,65 zł,

e) zadłużenie na rzecz J. M. w kwocie 1.255,51 zł,

f) zadłużenie w (...) Bank S.A. w wysokości 3.574,16 zł,

g) zadłużenie czynszowe za najmowany lokal przy ul. (...) w G. w kwocie 3.000 zł,

h) zadłużenie pożyczkowe u J. G. w kwocie 30.000 zł;

2) K. P. (1):

a) 11.380,26 zł z tytułu pożyczki zaciągniętej w (...) Banku S.A.,

b) 204 zł z tytułu opłat abonamentowych należnych (...) S.A.

Dowody: dokumenty - k. 68-78, 118-119 akt zeznanie świadka J. G. - na rozprawie w dniu 16 czerwca 2017 r.

Nie można było rozliczyć w tym postępowaniu spłaty po rozwodzie zadłużenia uczestniczki w ZUS, albowiem powstało ono w okresie od września 2011 r. do grudnia 2011 r. (k. 79-81 akt), a zatem po rozwodzie i nie stanowiło długu wspólnego uczestników.

Po rozstaniu stron a przed orzeczeniem rozwodu przez Sąd Okręgowy w Toruniu były prowadzone rozmowy między uczestnikami z udziałem matki wnioskodawcy i rodziców uczestniczki. A. P. zaproponowała wnioskodawcy tytułem spłaty z majątku wspólnego 30.000 zł, a jej rodzice powiedzieli, że dołożą 10.000 zł, ale matka wnioskodawcy i on nie zgodzili się na taką kwotę. W razie przyjęcia tej propozycji uczestniczka nie zamierzała dochodzić od byłego męża zwrotu części spłaconych po rozwodzie długów wspólnych uczestników. Rozwód został orzeczony bez orzekania o winie mimo zdrady uczestniczki. Wnioskodawca nie otrzymał od byłej żony żadnej spłaty z tytułu rozliczenia majątku wspólnego.

Dowody: zeznania uczestników - na rozprawie w dniu 23 sierpnia 2017 r. zeznania rodziców wnioskodawcy - na rozprawie w dniu 16 czerwca 2017 r.

Wnioskodawca w momencie wyprowadzki z domu w G. zabrał kamerę, która była prezentem od jego ojca i DVD, które było jego sprzed małżeństwa, nadto wziął dwie walizki sztućców i rzeczy osobiste w dwóch walizkach, a innych rzeczy z domu nie zabierał.

Dowody: zeznania uczestników - na rozprawie w dniu 23 sierpnia 2017 r. zeznania rodziców wnioskodawcy - na rozprawie w dniu 16 czerwca 2017 r.

Sąd dał w całości wiarę zeznaniom uczestniczki i przesłuchanym w sprawie świadków, gdyż były spójne i wzajemnie się uzupełniały. Wielokrotnie znajdowały też potwierdzenie w dokumentach. Sąd nie dał natomiast wiary częściowo zeznaniom wnioskodawcy w zakresie, w którym twierdził, że miał ustną umowę z teściami, że zysk z giełdy będzie przeznaczany na remont budynku żony w ramach rekompensaty jego pracy u teściów. Okoliczności tej nie potwierdziły inne osoby, w tym świadkowie zawnioskowani przez K. P. (1). Okoliczność ta została przywołana przez wnioskodawcę w toku postępowania, nie podniósł jej wnioskodawca we wniosku, a dopiero po tym, jak nie był w stanie wykazać, że przeznaczał z żoną wspólne środki finansowe na wykończenie jej domu. Okoliczność ta była w ocenie Sądu wymyślona przez wnioskodawcę i nie znajdowała oparcia w rzeczywistości.

Brak było podstaw do podważania dokumentów złożonych do akt, gdyż nie były kwestionowane przez uczestników.

Zgodnie ze stanowiskiem uczestników Sąd podzielił ruchomości w naturze według ich aktualnego stanu posiadania (art. 567 § 3 k.p.c. w zw. z art. 688 i 623 k.p.c. oraz art. 211 i 212 § 2 k.c.). Dzielone ruchomości i przedsiębiorstwo prowadzone przez A. P. uczestnicy oszacowali zgodnie, a Sąd nie znalazł podstaw, by ustalone przez nich wartości kwestionować. Żaden z uczestników nie żądał ustalenia nierównych udziałów w majątku wspólnym, zatem ich udziały, zgodnie z treścią art. 43 § 1 k.r.o., były równe.

Wskutek dokonanego podziału majątku wspólnego uczestniczka otrzymała ruchomości o wartości łącznej 21.900 zł (11.400 zł - wartość wyposażenia domu i 10.500 zł wartość przedsiębiorstwa po pomniejszeniu o wartość składników sprzedanych po rozwodzie na zaspokojenie długów uczestników), a wnioskodawca otrzymał ruchomości o wartości 600 zł. Tytułem dopłaty do udziału uczestnika w majątku wspólnym należała mu się więc kwota 10.650 zł (dopłata dla wnioskodawcy - 10.950 zł minus dopłata dla uczestniczki - 300 zł). W ramach rozliczenia spłaconych wspólnych długów z majątków osobistych należała się uczestnice kwota 54.315,58 zł (połowa spłaconych przez nią długów), a wnioskodawcy 5.792,13 zł (połowa spłaconych przez niego długów), zatem po kompensacie wnioskodawca powinien zwrócić na rzecz uczestniczki kwotę 48.523,45 zł. Jeśli pomniejszylibyśmy tę kwotę o 10.650 zł (nadwyżka w wartości ruchomości przyznanych uczestniczce), pozostałoby saldo na rzecz uczestniczki w wysokości 37.873,45 zł (art. 212 § 2 k.c. w zw. z art. 688 i 567 § 3 k.p.c. oraz art. 45 § 1 i 2 k.r.o.). Sąd Rejonowy nie zasądził jednak tej kwoty na rzecz uczestniczki i oddalił wnioski obu uczestników o rozliczenie wydatków z ich majątków osobistych na spłatę po ustaniu wspólności majątkowej małżeńskiej wspólnych długów małżeńskich uczestników, uznając, że w wyniku rozmów, jakie odbywały się między uczestnikami po rozstaniu uczestnicy zrzekli się prawa dochodzenia zwrotu długów, które zostały spłacone po rozwodzie, albowiem uczestniczka w ramach rozliczenia majątku wspólnego zgodziła się na spłatę dla wnioskodawcy w kwocie 30.000 zł, a wnioskodawca akceptował to rozwiązanie co do zasady, nie przystał jednak na proponowaną przez uczestniczkę wysokość spłaty. W tych okolicznościach opcja zerowa rozliczenia uczestników w wyniku podziału majątku (żaden z nich nie spłaca drugiego a zachowuje przedmioty będące w jego posiadaniu) jawi się jako najbardziej sprawiedliwa i zgodna z zasadami współżycia społecznego.

O kosztach sądowych i kosztach poniesionych przez uczestników orzeczono na podstawie art. 520 § 1 k.p.c. w zw. z art. 113 ust. 1 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów powszechnych.