Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2722073

Postanowienie
Sądu Rejonowego w Kamiennej Górze
z dnia 8 lutego 2019 r.
I Ns 186/17

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SR Zenon Węcławik.

Sentencja

Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze I Wydział Cywilny po rozpoznaniu w dniu 8 lutego 2019 r. w Kamiennej Górze na rozprawie prawy z wniosku A. S. przy udziale M. M. (1) o podział majątku wspólnego

postanawia:

I. ustalić, że w skład wspólnego majątku małżeńskiego A. S., s. A. i L. oraz M. M. (1), c. J. i M. wchodzą:

1) odrębny lokal mieszkalny nr (...) w B., ul. (...), dla którego Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze prowadzi księgę wieczystą nr (...) wraz z udziałem wynoszącym (...) w prawie użytkowania wieczystego gruntu i prawie własności wspólnych części budynku, objętych księgę wieczystą nr (...) - o wartości łącznej 60.000,00 zł,

2) meble kuchenne - o wartości 535,83 zł

3) łazienkowy grzejnik gazowy typu Junkers - o wartości 528,87 zł

4) pralka automatyczna (...) - o wartości 412,12 zł

5) zmywarka do naczyń (...) - o wartości 692,07 zł

6) kuchenka gazowa (...) - o wartości 277,82 zł

7) lodówka (...) - o wartości 664,49 zł

8) kominek elektryczny - o wartości 570,59 zł

9) lustro łazienkowe podświetlane - o wartości 282,03 zł

10) meble pokojowe (dwie szafy, komoda, szafka wisząca) - o wartości 1.220,17 zł

11) ława szklana - o wartości 375,79 zł

12) laptop (...) - o wartości 835,85 zł

13) video kamera (...) - o wartości 105,00 zł

14) laptop (...) - o wartości 349,04 zł

15) video kamera (...) - o wartości 320,46 zł

16) aparat fotograficzny lustrzanka (...) - o wartości 380,33 zł

17) telewizor (...) 46" - o wartości 1.436,01 zł

- to jest majątek o łącznej wartości 68.986,47 zł

II. ustalić, że A. S. i M. M. (1) mają w majątku opisanym w punkcie I niniejszego postanowienia równe udziały wynoszące po połowie,

III. dokonać podziału majątku dorobkowego A. S. i M. M. (1) opisanego w punkcie I niniejszego postanowienia w ten sposób, że:

a) składniki majątkowe opisane w punkcie I podpunkty 1-13 przyznać na wyłączną własność M. M. (1),

b) składniki majątkowe opisane w punkcie I podpunkty 14-17 przyznać na wyłączną własność A. S.,

IV. tytułem dopłaty wyrównującej udział w majątku wspólnym zasądzić od M. M. (1) na rzecz A. S. kwotę 32.007,40 zł, płatną w dwóch równych ratach rocznych po 16.003,70 zł każda z rat, w terminie do dnia 30 czerwca każdego kolejnego roku poczynając od 2019 r., z ustawowymi odsetkami za opóźnienie w płatności,

V. oddalić wniosek uczestniczki postępowania o zasądzenie zwrotu połowy wartości nakładów na wspólne mieszkanie stron po ustaniu majątkowej wspólności małżeńskiej,

VI. nakazać A. S. i M. M. (1), aby uiścili na rzecz Skarbu Państwa (kasa Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze) kwoty po 932,80 zł tytułem brakujących zaliczek na biegłego,

VII. pozostawić strony przy poniesionych kosztach postępowania.

Uzasadnienie faktyczne

Wnioskodawca A. S., reprezentowany przez profesjonalnego pełnomocnika, wniósł o podział majątku wspólnego z uczestniczką postępowania M. M. (1) przez ustalenie, że w skład ich majątku wspólnego wchodzą następujące elementy: 1)odrębny lokal mieszkalny położony w B. przy ul. (...) o łącz. pow. 30,85 m2, dla którego Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze prowadzi księgę wieczystą nr (...) o wartości 60 000,00 zł, 2) meble kuchenne o wartości 1 500,00 zł, 3) junkers łazienkowy o wartości 1000,00 zł, 4) pralka o wartości 600,00 zł, 5) zmywarka B. o wartości 700,00 zł, 6) kuchenka gazowa o wartości 1 000,00 zł, 7) lodówka o wartości 600,00 zł, 8) kominek elektryczny o wartości 1 000,00 zł, 9) lustro łazienkowe podświetlane o wartości 200,00 zł, 10) meble pokojowe (2 szafy, komoda, szafka wisząca) o wartości 6 000,00 zł, 11) ława szklana 500,00 zł, 12) 2 laptopy oraz komputer stacjonarny o wartości 3 000,00 zł, 13) 3 rowery cross o wartości 3.000,00 zł, 14) 2 kamery video o wartości 1 000,00 zł, 15) 2 aparaty fotograficzne o wartości 1 000,00 zł, 16) telewizor (...) 46" - o wartości 2 000,00 zł, 17) samochód osobowy marki V. (...) oraz radio samochodowe o wartości 2 000,00 zł 18) złoto o wartości 6 000,00 zł. Wniósł także o ustalenie, że udziały stron są równe oraz o dokonanie podziału majątku stron poprzez przyznanie na wyłączną własność uczestniczki postępowania lokalu mieszkalnego, oraz ruchomości z punktu 2-12, 17-18, roweru cross, kamery video i aparatu fotograficznego w sumie o wartości 86 100,00 zł. Na jego rzecz wniósł o przyznanie dwóch rowerów cross, telewizora Samsung, aparatu fotograficznego, kamery video o łącznej wartości 5 000,00 zł. A. S. wniósł również o zasądzenie od uczestniczki na swoją rzecz dopłaty w kwocie 40 550,00 zł tytułem wyrównania wartości udziału wnioskodawcy, z obowiązkiem spłaty ww. kwoty w terminie miesiąca od uprawomocnienia się orzeczenia oraz zasądzenie od uczestniczki kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa procesowego.

W odpowiedzi na wniosek uczestniczka postępowania M. M. (1), działająca również przez zawodowego pełnomocnika, wniosła o ustalenie, że w skład majątku wspólnego stron wchodzą przedmioty wskazane w pkt 1-11, 14-17, oraz dwa laptopy i rowery cross przy czym zakwestionowała ich wartość. Wniosła również o ustalenie, że udziały stron są równe oraz o dokonanie podziału majątku poprzez przyznanie jej lokalu mieszkalnego wraz z wyposażeniem z obowiązkiem spłaty na rzecz wnioskodawcy kwoty 23 780,00 zł, rozłożonej na 5 równych rocznych rat po 4 756,00 zł każda, płatnych do 25 grudnia każdego roku poczynając od uprawomocnienia się orzeczenia. Uczestniczka wskazała, iż przyjęta przez wnioskodawcę wartość lokalu powinna być pomniejszona o 4 000,00 zł o kwotę wykupu lokalu. Uczestniczka przedstawia do rozliczenia swoje nakłady na wspólny lokal w kwocie 1 542,00 zł.

Ostatecznie wnioskodawca A. S. wniósł o przyznanie mu lokalu mieszkalnego, rzeczy z punktu 2-11, dwóch rowerów, kamery video, aparatu fotograficznego lustrzanka S. i telewizora, a resztę dla uczestniczki postępowania (k. 57). Natomiast uczestniczka M. M. (1) wniosła ostatecznie o przyznanie wszystkich rzeczy dla wnioskodawcy z wyjątkiem mieszkania (k. 65).

SĄD (...)

M. M. (1) i A. S. zawarli związek małżeński dnia 25 czerwca 1994 r. w Urzędzie Stanu Cywilnego w B. Małżeństwo to zostało rozwiązane przez rozwód wyrokiem Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze z dnia 3 listopada 2015 r. bez orzekania o winie stron. Uprawomocnienie wyroku rozwodowego nastąpiło dnia 24 listopada 2015 r.

Dowód: - wyrok rozwodowy Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze, sygn. I C 1269/15 (k. 9)

Strony posiadają dorosłego syna A. S., który ma 20 lat, jest dorosły i samodzielny. Mieszka wraz z matką w mieszkaniu położonym w B. przy ul. (...).

Okoliczność bezsporna W dniu 12 marca 2008 r. strony kupiły odrębny lokal mieszkalny nr (...) w B., ul. (...), dla którego Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze prowadzi księgę wieczystą nr (...) wraz z udziałem wynoszącym (...) w prawie użytkowania wieczystego gruntu i prawie własności wspólnych części budynku, objętych księgę wieczystą nr (...).

Dowód:

- akt notarialny z dnia 12 marca 2008 r. rep. A nr 1981/2008 (k. 82-85, 176-179)

- odpis księgi wieczystej (k. 10-17)

Komputer stacjonarny oraz jeden rower cross zostały kupione przez A. S. i darowane synowi A.

Dowód:

- zeznania A. S. na rozprawie w dniu 8 listopada 2017 r. (k. 64)

- zeznania świadka M. M. (3) (k. 86v.-88 akt)

- zeznania świadka J. M. (k. 88-88v. akt)

- zeznania świadka A. S. (k. 88v.-89v. akt)

- zeznania świadka L. S. (k. 89v.-90v. akt)

- zeznania świadka A. G. (k. 90v.-91 akt)

W dniu 28 lipca 2016 r. uczestnicy wyrazili zgodę na sprzedaż ich wspólnego akta marki V. (...) nr rej, (...) przez swojego syna za kwotę 900,00 zł. Pieniądze ze sprzedaży auta syn stron przeznaczył za ich zgodą na kupno nowego auta dla siebie.

Dowód:

- umowa sprzedaży samochodu z dnia 28 lipca 2016 r. (k. 20)

- zeznania A. S. na rozprawie w dniu 8 listopada 2017 r. (k. 64)

- zeznania M. M. (1) na rozprawie w dniu 8 listopada 2017 r. (k. 66)

- zeznania świadka M. M. (3) (k. 86v.-88 akt)

- zeznania świadka J. M. (k. 88-88v. akt)

- zeznania świadka A. S. (k. 88v.-89v. akt)

- zeznania świadka L. S. (k. 89v.-90v. akt)

- zeznania świadka A. G. (k. 90v.-91 akt)

M. M. (1) ponosiła po rozwodzie stron koszty związane z utrzymaniem wspólnego lokalu, w szczególności podatek od nieruchomości, opłaty za mieszkanie oraz komórkę, których łączna wartość wyniosła 1 542,00 zł. Kilka dni po rozwodzie A. S. wyprowadził się ze w listopadzie 2015 r. wspólnego mieszkania.

Dowód:

- przelewy bankowe (k. 34-41, 46-53)

- dowody wpłat (k. 42,44)

- nakazy płatnicze (k. 43,45)

- zeznania A. S. na rozprawie w dniu 8 listopada 2017 r. (k. 63v)

- zeznania M. M. (1) na rozprawie w dniu 8 listopada 2017 r. (k. 65)

M. M. (1) mieszka wraz z synem we wspólnym mieszkaniu stron. A. S. dobrowolnie wyprowadził się z lokalu i wyjechał do pracy do Niemiec. W chwili obecnej mieszka u swojej matki w B.

Dowód:

- zeznania A. S. na rozprawie w dniu 8 listopada 2017 r. (k. 63v)

- zeznania M. M. (1) na rozprawie w dniu 8 listopada 2017 r. (k. 65)

W skład majątku wspólnego A. S. i M. M. (1) wchodzą:

1) odrębny lokal mieszkalny nr (...) w B., ul. (...), dla którego Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze prowadzi księgę wieczystą nr (...) wraz z udziałem wynoszącym (...) w prawie użytkowania wieczystego gruntu i prawie własności wspólnych części budynku, objętych księgę wieczystą nr (...) - o wartości łącznej 60 000,00 zł,

2) meble kuchenne - o wartości 535,83 zł,

3) łazienkowy grzejnik gazowy typu Junkers - o wartości 528,87 zł,

4) pralka automatyczna (...) - o wartości 412,12 zł,

5) zmywarka do naczyń (...) - o wartości 692,07 zł,

6) kuchenka gazowa (...) - o wartości 277,82 zł,

7) lodówka (...) - o wartości 664,49 zł,

8) kominek elektryczny - o wartości 570,59 zł,

9) lustro łazienkowe podświetlane - o wartości 282,03 zł,

10) meble pokojowe (dwie szafy, komoda, szafka wisząca) - o wartości 1 220,17 zł,

11) ława szklana - o wartości 375,79 zł,

12) laptop (...) - o wartości 835,85 zł,

13) video kamera (...) - o wartości 105,00 zł,

14) laptop (...) - o wartości 349,04 zł,

15) video kamera (...) - o wartości 320,46 zł,

16) aparat fotograficzny lustrzanka (...) - o wartości 380,33 zł,

17) telewizor (...) 46" - o wartości 1 436,01 zł.

Łączna wartość majątku uczestników postępowania wynosi 68 986,47 zł.

Dowód:

- opinia biegłego A. M. (k. 132-146)

Uzasadnienie prawne

SĄD ZWAŻYŁ CO NASTĘPUJE

Ustalenia powyższe wskazują, że w skład majątku wspólnego, który pozostał do podziału są przedmioty zwykłego urządzenia domowego stron znajdujące się w lokalu mieszkalnym nr (...) w B., ul. (...) oraz sam ten lokal mieszkalny.

Przepis art. 43 § 1 k.r.o. ustanawia zasadę, że oboje małżonkowie mają równe udziały w majątku wspólnym. Żadna ze stron nie kwestionowała ustalenia równych udziałów, sąd nie znalazł także podstaw, aby orzeczenie co do udziałów małżonków w majątku wspólnym miało odbiegać od tej zasady.

Zgodnie z art. 567 § 3 k.p.c. do postępowania o podział majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej między małżonkami stosuje się odpowiednio przepisy o dziale spadku, tj. art. 680-689 k.p.c., przy czym do działu spadku stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące zniesienia współwłasności. Gdy wszyscy uczestnicy postępowania złożą zgodny wniosek co do sposobu podziału majątku wspólnego, sąd wyda postanowienie odpowiadające treści wniosku, jeżeli projekt podziału nie sprzeciwia się prawu ani zasadom współżycia społecznego, ani też nie narusza w sposób rażący interesu osób uprawnionych. W sytuacji, w której nie ma zgodnego wniosku co do sposobu podziału majątku wspólnego, pierwszeństwo ma sposób polegający na podziale tych składników majątkowych, które dają się podzielić (tj. ich podział nie jest sprzeczny z przepisami ustawy lub ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem rzeczy i nie pociąga za sobą istotnej zmiany rzeczy lub znacznego zmniejszenia jej wartości), i przyznaniu przedmiotów majątkowych tak powstałych i składników majątkowych, które nie dają się podzielić, każdemu z małżonków stosownie do wielkości ich udziałów w majątku wspólnym (art. 211 k.c.). Jeżeli podział ten nie będzie w pełni odpowiadał wartości udziałów w majątku wspólnym, sąd zasądzi odpowiednią dopłatę od jednego z małżonków na rzecz drugiego z nich (art. 212 § 1 zdanie pierwsze k.c.).

W niniejszej sprawie uczestnicy postępowania złożyli zgodne wnioski co do składu majątku wspólnego. Również poza sporem pozostała wartość lokalu mieszkalnego nr (...) w B., ul. (...), którą strony określiły na 60 000,00 zł. Nie było jedynie zgody co do wartości rzeczy ruchomych należących do majątku wspólnego. W związku z tym wymagało to ustalenia przez właściwego eksperta sądowego.

Biegły sądowy z zakresu przemysłu drzewnego, meblarstwa i ruchomości opierając się na ustaleniach stanu faktycznego, ale też na materiale zebranym w aktach sprawy ustalił wartości ruchomości na kwotę 14 392,46 zł. Żadna ze stron postępowania nie wniosła zarzutów do powyższej opinii i nie wnosiła o przeprowadzenie opinii uzupełniającej. W ocenie Sądu opinia biegłego A. M. (2) była rzetelna i komplementarna. Nie budziły wątpliwości wywody i logika rozumowania biegłego. Do składu majątku wspólnego A. S. i M. M. (1) w ocenie Sądu i z zebranego materiału w sprawie nie wchodzi: komputer stacjonarny, który jest własnością ich syna, 2 rowery Cross, gdyż każdy z uczestników posiada swój rower. Jeśli chodzi o biżuterię, część która nie zginęła jest własnością osobistą uczestniczki postępowania i nie podlega działowi. Do składu majątku wspólnego nie wchodzi również kwota ze sprzedaży ich wspólnego (...) nr rej. (...), ponieważ został on sprzedany przez ich syna w dniu 28 lipca 2016 r. Uczestnicy postępowania wiedzieli o tym i wyrazili na to zgodą, jak i na zainwestowanie pieniędzy z jego sprzedaży na zakup nowego auta przez ich syna.

W związku z powyższym Sąd ustalił, iż do składu majątku wspólnego wchodzą: meble kuchenne - o wartości 535,83 zł, łazienkowy grzejnik gazowy typu Junkers - o wartości 528,87 zł, pralka automatyczna (...) - o wartości 412,12 zł, zmywarka do naczyń (...) - o wartości 692,07 zł, kuchenka gazowa (...) - o wartości 277,82 zł, lodówka (...) - o wartości 664,49 zł, kominek elektryczny - o wartości 570,59 zł, lustro łazienkowe podświetlane - o wartości 282,03 zł, meble pokojowe (dwie szafy, komoda, szafka wisząca) - o wartości 1 220,17 zł, ława szklana - o wartości 375,79 zł, laptop (...) - o wartości 835,85 zł, video kamera (...) - o wartości 105,00 zł, laptop (...) - o wartości 349,04 zł, video kamera (...) - o wartości 320,46 zł, aparat fotograficzny lustrzanka (...) - o wartości 380,33 zł, telewizor (...) 46" - o wartości 1 436,01 zł. Ich łączna wartość wynosiła 8 986,47 zł.

Sąd dokonał podziału majątkowego opisanego wyżej poprzez przyznanie na wyłączną własność M. M. (1) lokalu mieszkalnego nr (...) w B., ul. (...) o wartości 60 000,00 zł. Sąd wziął pod uwagę, iż mieszka ona tam cały czas, a wraz z nią dorosły syn stron, tam znajduje się jej centrum życiowe. Natomiast A. S. dobrowolnie wyprowadził się ze wspólnego lokalu i mieszka wraz ze swoją matką w B. Przesądzając o przyznaniu na własność wnioskodawczyni lokalu mieszkalnego Sąd uznał, iż prawie wszystkie rzeczy ruchome znajdujące się w nim powinny pozostać w lokalu, bez konieczności ich przenoszenia. Potraktowane zostały jako części należące do wyposażenia mieszkania, w o wartości 6 500,64 zł. W sumie otrzymała z podziału majątku wspólnego składniki o wartości 66 500,54 zł. Natomiast Laptop (...), video kamera (...), aparat fotograficzny lustrzanka (...), telewizor (...) 46" przyznane zostały na własność A. S., zgodnie z jego wnioskiem. W sumie miały wartość 2 485,84 zł.

Zgodnie z art. 212 § 1 k.c. jeżeli zniesienie współwłasności następuje na mocy orzeczenia sądu, wartość poszczególnych udziałów może być wyrównana przez dopłaty pieniężne. Wartość całego majątku wspólnego uczestników postępowania miała wartość 68 986,47 zł (8 986,47 zł urządzenia domowe + 60 000,00 zł wartość lokalu mieszkalnego), dlatego Sąd zasądził od M. M. (1) na rzecz A. S. kwotę 32 007,40 zł (68 986,47 zł: 2- 2 485,84 zł) tj. połowę wartości całego majątku wspólnego pomniejszoną o wartość zasądzonych dla niego rzeczy z majątku wspólnego.

Sąd określił termin zapłaty kwoty w dwóch równych ratach rocznych po 16 003,70 zł każda rat, w terminie do dnia 30 czerwca każdego kolejnego roku poczynając od 2019 r. z ustawowymi odsetkami za opóźnienie w płatności, przyjmując, że uczestniczka będzie w stanie zgromadzić w tym terminie kwoty by wypłacić zasądzone spłaty. Z drugiej zaś strony nie są to terminy na tyle odległy by powstała krzywda dla uprawnionego. W zakresie odsetek Sąd oparł się na treści przepisu 212 § 3 k.c. w zw. z art. 1035 k.c., który stanowi, że w razie ustalenia spłat Sąd ustali wysokość i termin uiszczenia odsetek.

Okolicznością bezsporną jest fakt, że wnioskodawca postępowania wyprowadził się ze wspólnego lokalu tuż po rozwodzie i wyjechał do Niemiec. Od tego czasu nie uczestniczył w opłatach związanych z utrzymaniem lokalu mieszkalnego. Brak w takiej sytuacji podstaw do obciążania go opłatami za utrzymanie wspólnego mieszkalnia w którym nadal zamieszkiwała uczestniczka. W związku z powyższym w punkcie V postanowienia Sąd oddalił wniosek o zwrot połowy wartości nakładów na wspólne mieszkanie stron po ustaniu majątkowej wspólności małżeńskiej.

Sąd uznał zarówno zeznania wnioskodawcy, jak i zeznania uczestniczki postępowania za wiarygodne. Korelowały one ze sobą i były spójne oraz logiczne. Pozwalały na poczynienie istotnych dla rozstrzygnięcia ustaleń.

Również walor wiarygodności należało przypisać zeznaniom wszystkich świadków, tj. zeznaniom świadków M. M. (3), J. M., A. S., L. S. i A. G. Podobnie i one cechowały się wystarczającą klarownością, wewnętrzną koherencją i logiką przekazów oraz wzajemną korelacją pomiędzy poszczególnymi zeznaniami.

W punkcie VI postanowienia nakazano A. S. i M. M. (1) uiścić na rzecz Skarbu Państwa kwoty po 932,80 zł tytułem brakującej zaliczki na biegłego tj. po połowie z kwoty 1 865,60 zł.

Orzekając o kosztach postępowania pomiędzy wnioskodawcą i uczestniczką postępowania Sąd uznał, że powinni oni ponosić je stosownie do ogólnej reguły wynikającej z przepisu art. 520 § 1 k.p.c. tj. stosownie do swojego udziału w sprawie (punkt VII postanowienia).

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów powszechnych.