Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3026821

Postanowienie
Sądu Okręgowego w Suwałkach
z dnia 3 listopada 2014 r.
I Ns 108/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SO Cezary Olszewski.

Sentencja

Sąd Okręgowy w Suwałkach I Wydział Cywilny po rozpoznaniu w dniu 3 listopada 2014 r. w Suwałkach na rozprawie sprawy z wniosku J. T. z udziałem M. L. sprawy w trybie wyborczym

postanawia:

I. Zakazać kandydatowi na Wójta Gminy Ś. Powiat O. w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. M. L. zgłoszonemu przez Komitet Wyborczy Wyborców (...) rozpowszechniania nieprawdziwej informacji zawartej w jego ulotce wyborczej rozpowszechnianej na terenie Gminy Ś., zawierającej nieprawdziwą informację o treści " (realizacja obiecanego, a nie zrealizowanego przez panią T. trzeciego etapu modernizacji oświetlenia ulicznego)".

II. Zobowiązać uczestnika postępowania M. L. do przeproszenia wnioskodawczyni J. T. na łamach (...) za podanie nieprawdziwej informacji dotyczącej zaniechania inwestycji.

III. Oddalić wniosek w pozostałej części.

Sygn. akt INs 108/14

Uzasadnienie faktyczne

Wnioskodawczyni J. T. kandydat na Wójta Gminy Ś. w wyborach zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. wniosła o zakazanie kandydatowi na Wójta Gminy Ś. powiat (...) w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast M. L. rozpowszechniania nieprawdziwej informacji zawartej w jego ulotce wyborczej rozpowszechnionej na terenie Gminy Ś., iż do jego planowanych działań należało będzie doświetlenie ulic w celu eliminacji szeregu zagrożeń (realizacja obiecanego a nie zrealizowanego przez panią T. trzeciego etapu modernizacji oświetlenia ulicznego). Domagała się także orzeczenia przepadku materiałów wyborczych zawierających nieprawdziwą informację oraz nakazania sprostowania tej informacji w miejscowej prasie tj. (...), iż jest to informacja nieprawdziwa, bowiem zaniechanie wspomnianej inwestycji zostało podjęte przez Radę Gminy Ś. przy pełnym poparciu uczestnika postępowania M. L. jako Radnego tej Gminy. Wnosiła także o zobowiązanie uczestnika do przeproszenia jej na łamach Głosu O. za podanie nieprawdziwej informacji dotyczącej zaniechania inwestycji, a także nakazanie uczestnikowi postępowania wpłacenia kwoty 10.000 zł na rzecz Stowarzyszenia (...) przy Gimnazjum w Ś.

Uzasadniając wniosek wskazała, iż zaprojektowanie i wykonanie oświetlenia ulicznego zostało ujęte w budżecie Gminy Ś. z dnia 28 grudnia 2012 r. na kwotę 55.000 zł. W tej samej Uchwale przyjęto plan rozbudowy sali gimnastycznej na kwotę 1.649.480,24 zł. Z uwagi na ogłoszenie upadłości wykonawcy sali gimnastycznej zaszła konieczność wyłonienia w trybie przetargu innego wykonawcy z czym wiązał się wzrost wydatków na tę inwestycję, a w konsekwencji zmniejszono wydatki Gminy o kwotę 55.000 zł przeznaczoną wcześniej na modernizację oświetlenia ulic i przeznaczając tę kwotę na wykonanie sali gimnastycznej. Uchwałę w tym przedmiocie podjęła jednogłośnie Rada Gminy Ś., w tym z udziałem M. L. W tej sytuacji zdaniem wnioskodawczyni nieprawdziwe są twierdzenia uczestnika postępowania, iż brak realizacji oświetlenia ulicznego jest wynikiem nie wywiązania się z obietnic przez "panią T.".

Uzasadnienie prawne

Sąd ustalił i zaważył, co następuje:

Okoliczności podane w uzasadnieniu wniosku uznać należało za bezsporne. Niewątpliwie bowiem w planie inwestycyjnym na 2013 r. Gminy Ś. przewidziano wykonanie inwestycji w postaci rozbudowy i konserwacji oświetlenia ulicznego i drogowego na kwotę 55.000 zł oraz budowę sali gimnastycznej na kwotę 1.649.480, 24 zł. Bezspornym także jest fakt, iż w związku z perturbacjami dotyczącymi wykonania inwestycji polegającej na budowie sali gimnastycznej doszło do wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na rok 2013 r. sprowadzających się do przesunięcia środków w kwocie 55.000 zł na realizację sali gimnastycznej wykreślając, tym samym z budżetu inwestycję na kwotę 55.000 zł związaną z wykonaniem oświetlenia. Uchwały w tym przedmiocie były podejmowane przez Radę Gminy jednogłośnie, w czym uczestniczył także M. L.

W planach budżetu na rok 2014 nie została przewidziana inwestycja w postaci realizacji oświetlenia ulicznego, przy czym nie przewidziała tego przedkładająca projekt budżetu Wójt J. T., jak też nie zgłosił takiej potrzeby żaden Radny ani (...) jako organ Gminy, w związku z czym inwestycja ta nie została wykonana.

Zgodnie z art. 111 § 1 Ustawy Kodeks wyborczy "jeżeli rozpowszechniana, w tym również w prasie w rozumieniu Ustawy Prawo prasowe materiały wyborcze w szczególności plakaty, ulotki i hasła, a także wypowiedzi lub inne formy prowadzonej agitacji wyborczej zawierają informacje nieprawdziwe kandydat lub pełnomocnik wyborczy zainteresowanego komitetu wyborczego ma prawo wnieść do Sądu Okręgowego wniosek o wydanie orzeczenia zakazu rozpowszechniania takich informacji; przepadku materiałów wyborczych zawierających takie informacje; nakazanie sprostowania takich informacji; nakazanie publikacji odpowiedzi na stwierdzenia naruszające dobra osobiste; nakazanie przeproszenia osoby, której dobra osobiste zostały naruszone; nakazanie uczestnikowi postępowania wpłacenia kwoty do 100.000 zł na rzecz organizacji pożytku publicznego."

Dokonując oceny materiału dowodowego zgromadzonego w sprawie niniejszej, w szczególności prawdziwości danych zawartych w ulotce M. L. stwierdzić należało, iż na stronie 2 w pkt 1 zawiera ona informację nieprawdziwą o treści " (realizacja obiecanego a nie zrealizowanego przez panią T. trzeciego etapu modernizacji oświetlenia ulicznego)".Powyższa ocena co do prawdziwości tej informacji winna być w ocenie Sądu odczytywana w kontekście sytuacyjnym w jakim ja zamieszczono, nie zaś dosłownego ustalania faktów. Nie ulega wątpliwości, że inwestycja ta nie została zrealizowana, jednakże brak realizacji tej inwestycji należy oceniać przez pryzmat sytuacji faktycznej jaka wystąpiła w budżecie Gminy Ś. w 2013 r. Rada Gminy jednogłośnie wówczas zdecydowała przy udziale uczestnika postępowania M. L. o przeniesieniu środków z planowanej inwestycji oświetleniowej na inny cel tj. wykonanie sali gimnastycznej, która to inwestycja była zagrożona. Kampania wyborcza charakteryzuje się miedzy innymi wytykaniem konkurentom niezrealizowanych obietnic wyborczych, w tym kontekście należy oceniać zamieszczoną w ulotce M. L. informację o nie wywiązaniu się przez J. T. z obietnic wyborczych złożonych podczas poprzedniej kampanii. Zauważyć jednak należy, iż zgodnie z Ustawą o samorządzie gminy (art. 11a) organami Gminy są:

a) Rada Gminy,

b) Wójt (burmistrz, prezydent miasta).

Jak stanowi art. 15 tej Ustawy organem stanowiącym i kontrolnym w Gminie jest rada gminy, zaś organem wykonawczym Gminy jest Wójt (art. 26 cytowanej Ustawy). Powyższe regulacje organów Gminy i ich uprawnień obligują wójta gminy do wykonywania uchwał Rad Gminy. W tej sytuacji podjęta przez Radę Gminy uchwała o przesunięciu środków na realizację innego celu budowę sali gimnastycznej wiązała Wójta pozbawiając go jednocześnie środków na wykonanie oświetlenia ulic. Tym samym czynienie zarzutu Wójtowi Gminy, iż nie wywiązał się z obietnicy w sytuacji jednoczesnego pozbawienia jego środków na wykonanie tej obietnicy należy odczytywać jako podanie informacji nieprawdziwej, bowiem kontekst sytuacyjny zmusił Wójta do zaniechania tej inwestycji. Zatem mimo faktycznego niewykonania oświetlenia informację zwartą w ulotce wyborczej uznać należało za "nieprawdziwą", bowiem wprowadza ona w błąd wyborców, nie zawierając szerszej informacji o przyczynach niezrealizowania obietnicy wyborczej.

Mając powyższe na uwadze, Sąd uznał, iż ulotka wyborcza zawierająca nieprawdziwą informację nie powinna być rozpowszechniana z treścią tejże nieprawdziwej informacji zgodnie z art. 111 § 1 pkt 1 Ustawy Kodeks wyborczy. Oddalając wniosek w przedmiocie przepadku materiałów wyborczych zawierających nieprawdziwa informację Sąd uznał, iż ulotka ta tylko w niewielkim fragmencie zwiera informacje nieprawdziwą, która może zostać usunięta na przykład poprzez zakorektorowanie. Niewątpliwie kandydat poniósł koszty związane z wydrukowaniem tej ulotki. Konieczność poniesienia kolejnych kosztów przez kandydata na wydrukowanie ulotek nie zawierających tej treści tak ze względów czasowych, jak i ekonomicznych byłaby nadmiernym obciążeniem, a także ograniczeniem go możliwości prezentowania własnego programu. Oddalając także wniosek o nakazanie sprostowania informacji przez złożenie oświadczenia w miejscowej prasie Głos O. Sad miał na uwadze fakt iż jest to środek nieadekwatny do przewinienia polegającego na zamieszczeniu nieprawdziwej informacji, bowiem gazeta ta dociera do znaczenie szerszego kręgu odbiorców niż tylko (...), a siłą rzeczy przedmiotowa ulotka rozpropagowywana była wśród (...). Orzekając o obowiązku przeproszenia wnioskodawczyni J. T. na łamach głosu O. Sad miał na uwadze fakt, iż podając z pełną świadomością i premedytacją nieprawdziwe informacje działał on na szkodę kandydata na Wójta J. T. O oddaleniu wniosku w przedmiocie wpłacenia kwoty 10.000 zł na rzecz stowarzyszenia, Sąd orzekł mając na uwadze fakt, iż byłby to środek niewspółmierny do rodzaju i stopnia przewinienia zarzucanego uczestnikowi postępowania.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów powszechnych.