Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2605200

Postanowienie
Sądu Rejonowego w Giżycku
z dnia 20 grudnia 2018 r.
I Ns 106/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SR Anna Kurzynowska - Drzażdżewska.

Sentencja

Sąd Rejonowy w Giżycku I Wydział Cywilny po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 11 grudnia 2018 r. sprawy z wniosku A. S. z udziałem S. Ś. o podział majątku wspólnego

postanawia:

I. Dokonać podziału majątku wspólnego wnioskodawczyni A. S. i uczestnika postępowania S. Ś. w skład, którego wchodzą:

1.

samochód osobowy marki A. (...), nr VIN (...), rok produkcji 1995 o wartości 2 600 zł,

2.

telewizor marki LG bez wartości 3 chłodziarko-zamrażarka marki S. o wartości 740 zł.

4.

pralka marki B. o wartości 660 zł 5.konsole do gier X. 500 GB i X. 36 o wartości łącznej 950 zł

6.

szafa w przedpokoju o wartości 120 zł 7.wyposażenie kuchni o wartości 1800 zł 8.robot kuchenny Zelmer o wartości 100 zł

9.

urządzenie do gotowania na parze o wartości 50 zł

10.

szafka na buty o wartości 160 zł

11.

kino domowe Samsung o wartości 200 zł

12.

komputer stacjonarny z funkcją TV o wartości 1060 zł

13.

narzędzia w walizce o wartości 145 zł

14.

drukarka marki (...) o wartości 120 zł

15.

wyrzynarka marki"F."BT-JS 650 E o wartości 60 zł

16.

wiertarka marki (...) o wartości 60 zł

17.

szlifierka kątowa marki"V." AGI 201 o wartości 70 zł

18.

dysk zewnętrzny o wartości 100 zł

19.

czytnik e-book marki A. (...) o wartości 170 zł

20.

odtwarzacz mp3 P. o wartości 35 zł

21.

kontrolery do konsoli z ładowarką o wartości 185 zł

22.

karta graficzna marki A. (...) o wartości 240 zł

23.

nawilżacz powietrza o wartości 50 zł

24.

steper o wartości 75 zł

25.

odkurzacz marki Z. o wartości 160 zł

26.

nakład z majątku wspólnego na majątek osobisty uczestnika postępowania o wartości 21.628,46 zł całość o łącznej wartości 31 538,46 zł (trzydzieści jeden tysięcy pięćset trzydzieści osiem złotych 46/100), w ten sposób, iż na wyłączną własność wnioskodawczyni A. S. przyznać składniki majątkowe wymienione w ppkt 4"8,9,19,22,24 o wartości 1295 zł, zaś uczestnikowi S. Ś. składniki majątkowe wymienione w ppkt 1,2,3,5,6,7,10,11,12,13,14,15,16,17,18,20,21,23,25,26, o wartości 30 243,46 zł.

II. Tytułem spłaty zasądzić od uczestnika postępowania S. Ś. na rzecz wnioskodawczyni A. S. kwotę 14 474,23 zł (czternaście tysięcy czterysta siedemdziesiąt cztery złotych 23/100) płatną w terminie 30 dni od uprawomocnienia się orzeczenia wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie do dnia zapłaty.

III. Nakazać stronom wzajemne wydanie sobie przyznanych im składników majątkowych w terminie 30 dni od uprawomocnienia się orzeczenia.

IV. Oddalić wnioski w pozostałym zakresie.

V. Zasądzić od Skarbu Państwa na rzecz Kancelarii Adwokackiej adw. M. P. kwotę 2 952 zł w tym Vat w wysokości 552 zł za reprezentowanie wnioskodawczyni wykonywane z urzędu.

VI. Nie obciążać stron kosztami sądowymi.

Uzasadnienie faktyczne

Wnioskodawczyni - A. S. - wniosła o dokonanie podziału majątku wspólnego, zgromadzonego w trakcie trwania ustawowej wspólności majątkowej małżeńskiej z uczestnikiem postępowania S. Ś., w skład którego to majątku wchodzi samochód osobowy marki A. (...), nakład z majątku wspólnego na majątek osobisty uczestnika postępowania w wysokości 21.628,46 zł oraz szereg ruchomości w postaci przedmiotów urządzenia domowego, narzędzi oraz biżuterii. Co do sposobu dokonania podziału mienia wspólnego - wnioskodawczyni ostatecznie domagała się przyznania na jej rzecz pralki oraz konsoli xbox1 (vide: protokół rozprawy z dnia 11 grudnia 2018 r. - k. 206v), zaś pozostałych składników-uczestnikowi, ze spłatą na rzecz wnioskodawczyni tytułem wyrównania udziałów i zwrotu nakładów. Podkreśliła przy tym, że nie jest zainteresowana zatrzymaniem ruchomości, które od chwili rozwodu są w wyłącznym posiadaniu uczestnika. Wnioskodawczyni dodała, że w trakcie trwania małżeństwa zainteresowani ze wspólnych środków pokrywali raty kredytu mieszkaniowego, dotyczącego nieruchomości stanowiącej majątek osobisty uczestnika postępowania. Zakwestionowała wreszcie przynależność niektórych rzeczy ruchomych do majątku wspólnego - proponowanych przez uczestnika postępowania.

Uczestnik postępowania - S. Ś. - nie negując potrzeby dokonania podziału majątku, zakwestionował skład majątku wspólnego zainteresowanych oraz jego wartość, zaś w ostatecznie sprecyzowanym żądaniu domagał się przyznania składników majątkowych stanowiących majątek wspólny stron przy uwzględnieniu fizycznego podziału rzeczonych składników majątkowych dokonanego już przez zainteresowanych. Podał przy tym w szczególności, że wnioskodawczyni zabrała z mieszkania uczestnika postępowania sprzęt kuchenny (robot, urządzenie do gotowania na parze, wyposażenie kuchni), drukarkę B., porcelanowy serwis do kawy, komplet nowych noży kuchennych G., dwie złote obrączki ślubne i złoty łańcuszek, czytnik ebook A. K. 7 T., aparat cyfrowy S. (...), odtwarzacz mp3 P., dwa pady do konsoli X. 360 wraz z akumulatorami i ładowarką stacjonarną, kartę graficzną A. (...), laptop A. One. Powyższe, zdaniem uczestnika uzasadnia spłatę na rzecz uczestnika od wnioskodawczyni tytułem wyrównania udziału w prawie własności powyższych składników majątku. Nadto uczestnik postępowania domagał się rozliczenia nakładów poczynionych z jego majątku osobistego na majątek wspólny w postaci zobowiązań kredytowych, zaciągniętych na spłatę wspólnego zadłużenia zainteresowanych w kwocie 10.852,21 zł.

Sąd ustalił co następuje:

Zainteresowani - A. S. i S. Ś. - zawarli związek małżeński w dniu 15 kwietnia 2011 r. Wyrokiem z dnia 6 października 2016 r. w sprawie VI RC 533/16 Sąd Okręgowy w Olsztynie rozwiązał związek małżeński zainteresowanych bez orzekania o winie.

dowód: wyrok Sądu Okręgowego w Olsztynie - k. 167 akt VI RC 533/16

W skład majątku wspólnego zainteresowanych, zgromadzonego w trakcie trwania ustawowej wspólności majątkowej małżeńskiej wchodzą:

1.

samochód osobowy marki A. (...), nr VIN (...), rok produkcji 1995 o wartości 2 600 zł,

2.

telewizor marki LG bez wartości

3.

chłodziarko-zamrażarka marki S. o wartości 740 zł.

4.

pralka marki B. o wartości 660 zł

5.

konsole do gier X. 500 GB i X. 36 o wartości łącznej 950 zł

6.

szafa w przedpokoju o wartości 120 zł

7.

wyposażenie kuchni o wartości 1800 zł

8.

robot kuchenny Zelmer o wartości 100 zł

9.

urządzenie do gotowania na parze o wartości 50 zł

10.

szafka na buty o wartości 160 zł

11.

kino domowe Samsung o wartości 200 zł

12.

komputer stacjonarny z funkcją TV o wartości 1060 zł

13.

narzędzia w walizce o wartości 145 zł

14.

drukarka marki (...) o wartości 120 zł

15.

wyrzynarka marki "F." BT-JS 650 E o wartości 60 zł

16.

wiertarka marki (...) o wartości 60 zł

17.

szlifierka kątowa marki"V." AGI 201 o wartości 70 zł

18.

dysk zewnętrzny o wartości 100 zł

19.

czytnik e-book marki A. (...) o wartości 170 zł

20.

odtwarzacz mp3 P. o wartości 35 zł

21.

kontrolery do konsoli z ładowarką o wartości 185 zł

22.

karta graficzna marki A. (...) o wartości 240 zł

23.

nawilżacz powietrza o wartości 50 zł

24.

steper o wartości 75 zł

25.

odkurzacz marki Z. o wartości 160 zł

26.

nakład z majątku wspólnego na majątek osobisty uczestnika postępowania o wartości 21.628,46 zł.

dowód: informacyjne słuchanie wnioskodawczyni - k. 33 zeznania świadka T. D. - k. 33v, zeznania świadka I. F. - k. 33v zeznania świadka K. A.- k. 152-152v zeznania świadka W. Ś.- k. 152v zeznania świadka E. Ż. - k. 168-168v, opinia biegłego z zakresu szacowania ruchomości - k. 184-193 przesłuchanie zainteresowanych - k. 206-206v W trakcie trwania wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej zainteresowani spłacili z majątku wspólnego 67 rat kredytu hipotecznego w łącznej kwocie 21.628,46 zł. Kredyt hipoteczny został zaciągnięty przez uczestnika postępowania przed zawarciem związku małżeńskiego na zakup nieruchomości - lokalu mieszkalnego, pozostającego w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej (...) w G., w którym wnioskodawczyni i uczestnik postępowania zamieszkiwali.

dowód: okoliczności bezsporne W dniu 26 maja 2016 r. w związku z narosłym pomiędzy zainteresowanymi konfliktem wnioskodawczyni wyprowadziła się z mieszkania, stanowiącego majątek osobisty uczestnika postępowania i zamieszkała u swojej siostry. Wnioskodawczyni zabrała z mieszkania jedynie część odzieży i kosmetyki, pozostawiając tam należące do zainteresowanych składniki majątku wspólnego.

Po wyprowadzeniu się wnioskodawczyni z mieszkania uczestnik postępowania wymienił zamki w mieszkaniu, co uniemożliwiło wnioskodawczyni zabranie elementów wyposażenia mieszkania.

dowód: zeznania świadka T. D. - k. 33v, zeznania świadka I. F. - k. 33v zeznania świadka E. Ż. - k. 168-168v.

Po zawarciu związku małżeńskiego uczestnik postępowania zaciągał kredyty, które przeznaczane były na wakacyjne wyjazdy oraz zakup towarów i usług. W szczególności w dniach 20 grudnia 2009 r., 18 lipca 2012 r. oraz 11 grudnia 2015 r. został zaciągnięty kredyt na zakup towarów i usług, zaś w dniu 19 stycznia 2016 r. został zaciągnięty kredyt w Banku (...) w kwocie 9.450,00 zł, który wedle twierdzeń uczestnika postępowania został przeznaczony na spłatę wspólnych zobowiązań byłych małżonków. Nadto uczestnik postępowania posiadał kartę kredytową z przyznanym limitem w wysokości 2.800 zł w (...) Bank (...) S.A. oraz limity w rachunku bieżącym nr (...) w ww. banku.

dowód: umowy kredytowe - k. 74-75, 77-79, 82-105, przesłuchanie zainteresowanych - k. 206-206v pismo z banku (...) - k. 173

Ze związku małżeńskiego zainteresowani posiadają dwoje dzieci, które stale zamieszkują u wnioskodawczyni. Z tytułu użytkowania lokalu, zajmowanego przez zainteresowanych w trakcie trwania wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej powstawało zadłużenie, które spłacane było częściowo z pomocy świadczonej przez rodzinę zainteresowanych, częściowo przez zainteresowanych ze środków stanowiących dochód z pracy.

Powstałe w Spółdzielni Mieszkaniowej (...) w G. zadłużenie skutkowało skierowaniem pozwu do tut. Sądu przeciwko S. Ś. Nakazem zapłaty z dnia 31 grudnia 2014 r. wydanym w postępowaniu upominawczym tut. Sąd zasądził od pozwanego S. Ś. na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej (...) w G. kwotę 1.992,11 zł wraz z odsetkami i kosztami procesu, sygn. akt I Nc 1804/14. Z kolei nakazem zapłaty z dnia 27 kwietnia 2017 r. wydanym w postępowaniu upominawczym tut. Sąd zasądził od pozwanego S. Ś. na rzecz ww. spółdzielni kwotę 1.670,60 zł wraz z odsetkami i kosztami procesu (sygn. akt I Nc 597/17).

dowód: zeznania wnioskodawczyni i uczestnika - k. 206-206v, k. 206v okoliczności bezsporne

Uzasadnienie prawne

Sąd zważył co następuje:

Bezspornym w sprawie jest ustalony wyżej okres trwania pomiędzy zainteresowanymi wspólności ustawowej małżeńskiej oraz wysokość spłaty kredytu hipotecznego - wynika to zarówno z treści bezsprzecznych dokumentów, jak i twierdzeń samych zainteresowanych. Ostatecznie poza sporem pozostały także wartości składników majątkowych, podlegających wycenie przez biegłego sądowego z zakresu ruchomości R. S. Strony nie kwestionowały sporządzonej opinii biegłego, zaś Sąd działając z urzędu, również nie dopatrzył się nieprawidłowości w przedmiotowej opinii biegłego, wobec czego uznał, iż zasługuje ona na uwzględnienie. Również kwestie kredytowe, poparte stosowną dokumentacją, zasługiwały w pełni na przymiot wiarygodności.

Kwestie sporne w niniejszej sprawie to przynależność do majątku wspólnego rzeczy ruchomych oraz wykluczające się wzajemnie wnioski zainteresowanych dotyczące sposobu podziału majątku. Kwestami spornymi pozostały także kwestie dotyczące stosownych rozliczeń między zainteresowanymi, w szczególności w zakresie nakładów poczynionych przez uczestnika postępowania z jego majątku osobistego na majątek wspólny w postaci spłaty wspólnych zobowiązań byłych małżonków.

Sąd - rozważając pierwszą z kwestii spornych, tj. przynależności poszczególnych ruchomości do majątku wspólnego - dostrzegł przede wszystkim zgodne oświadczenia stron o współwłasności samochodu osobowego, telewizora marki LG, lodówki marki S., pralki marki B., konsoli do gier X. 500 GB, szafy w przedpokoju, wyposażenia kuchni, szafki na buty, kina domowego marki S., komputera stacjonarnego z funkcją TV oraz czytnika e-book marki A. (...). Owe zgodne oświadczenia stron znalazły odzwierciedlenie w treści protokołu z czynności oględzin ruchomości majątku wspólnego zainteresowanych, którzy osobiście uczestniczyli w oględzinach. Co do powyższych składników ani wnioskodawczyni, ani uczestnik postępowania nie zgłaszali zastrzeżeń tak co do posiadania tychże rzeczy, jak i nabycia ich w trakcie trwania wspólności ustawowej małżeńskiej. Te zatem przedmioty bezspornie stanowią elementy majątku wspólnego. Podobnie poza sporem było, że w skład majątku wspólnego wchodzi nakład z majątku wspólnego na majątek osobisty uczestnika postępowania o wartości 21.628,46 zł, stanowiący kwotę spłaty kredytu hipotecznego.

Dalej Sąd dostrzegł, że znaczna część składników majątkowych zainteresowanych nie została okazana przez zainteresowanych w trakcie czynności oględzin ruchomości. Odnosi się to w szczególności do takich składników jak: konsola X. 360, odkurzacz marki Z., robot kuchenny, urządzenie do gotowania na parze, narzędzia w walizce, drukarka marki (...), dysk zewnętrzny, odtwarzacz mp3, kontrolery do konsoli z ładowarką, karta graficzna marki A. (...), nawilżacz powietrza oraz steper. Przy tym nie uszło uwadze tut. Sądu, że w odniesieniu do tych elementów brak jest wyraźnego wskazania uczestnika postępowania, obecnego w trakcie czynności oględzin ruchomości, że przedmiotów tych zainteresowani nie nabyli w trakcie trwania wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej. Ewentualne zastrzeżenia uczestnika i wnioskodawczyni sprowadzały się jedynie do tego, kto jest aktualnym posiadaczem rzeczy, o czym będzie jeszcze mowa niżej. Powyższe zatem sprawia, że w świetle art. 31 § 1 k.r.o. stanowią one majątek wspólny, niezależnie wszak od tego, czy zostały one nabyte przez jedno z małżonków, czy też przez oboje z nich. Jedynie na marginesie dostrzec należało, że zainteresowani nie wykazali swoich twierdzeń co do tego, które z wymienionych składników (w szczególności co do konsoli) stanowiły prezent zakupiony dla dzieci, co wyklucza wyłączenie ich z majątku wspólnego zainteresowanych.

Rozstrzygając dalej omawianą kwestię sporną Sąd zauważył, że w odniesieniu do składników majątkowych zainteresowanych takich jak wyrzynarka, wiertarka oraz szlifierka kątowa uczestnik postępowania wskazywał w trakcie oględzin, że powyższe przedmioty zakupił po rozwodzie. Jednocześnie w żaden sposób owych twierdzeń nie udowodnił, co czyni je całkowicie gołosłownymi, nie znajdującymi również potwierdzenia w zaoferowanym w sprawie materiale dowodowym. Z tych względów Sąd uznał, że wymienione składniki także zostały nabyte w trakcie trwania wspólności ustawowej małżeńskiej zainteresowanych.

W świetle powyższego Sąd stanął na stanowisku, iż przedmioty (i nakład) szczegółowo określone w pkt I postanowienia stanowią majątek wspólny zainteresowanych, podlegający podziałowi w ramach niniejszej sprawy. Jedynie na marginesie dostrzec należało, że na podstawie zeznań samych świadków trudno jest w realiach tej sprawy budować stan faktyczny co do składu majątku wspólnego zainteresowanych, a to wobec faktu, że świadkowie ci zeznawali generalnie w zależności od tego, która strona ich zawnioskowała, mniej lub bardziej jej sprzyjając. Tym niemniej częściowo owe zeznania korelowały wzajemnie ze sobą, o czym będzie jeszcze mowa niżej.

Jednocześnie Sąd uznał, że nie wchodzą w skład majątku wspólnego zainteresowanych takie składniki jak: obrączki i łańcuszek, serwis kawowy, noże G., laptop A. oraz aparat fotograficzny. W trakcie oględzin w odniesieniu do obrączek i łańcuszka zainteresowani wskazali zgodnie na ich wartość oraz na to, że obrączki były prezentem od matki uczestnika, zaś łańcuszek stanowił prezent od uczestnika postępowania na rzecz wnioskodawczyni. Mając to na uwadze Sąd doszedł do konstatacji, iż rzeczy ruchomych w postaci biżuterii nie można było - zgodnie z żądaniem wnioskodawczyni - zaliczyć w skład majątku wspólnego stron postępowania, który podlegał podziałowi, gdyż podarunki stanowią wyłącznie majątek osobisty każdej ze stron. Wnioskodawczyni w odniesieniu do składników takich jak serwis kawowy i noże G. wskazywała, że tychże składników w ogóle nie było w trakcie trwania wspólności ustawowej małżeńskiej. Twierdzeń przeciwnych zmierzających do wykazania, że byli małżonkowie nabyli owe składniki w trakcie małżeństwa uczestnik postępowania nie wykazał. Z kolei ojciec uczestnika postępowania - świadek W. Ś. (2) zeznawał, że uczestnik postępowania jeszcze przed ślubem kupił od swojej matki mieszkanie z wyposażeniem. Twierdzeniom tym uczestnik postępowania nie oponował, a zatem przytoczone zeznania zasługują w całości na przymiot wiarygodności. Abstrahując zatem od tego, czy rzeczywiście byli małżonkowie ww. przedmioty posiadali, to niewątpliwie ich ewentualne nabycie przez uczestnika postępowania mogło mieć miejsce przed zawarciem związku małżeńskiego. Wreszcie w odniesieniu do składników takich jak: laptop A. oraz aparat fotograficzny Sąd dostrzegł twierdzenia wnioskodawczyni co do tego, że składniki te zostały zakupione jeszcze w konkubinacie zainteresowanych. Twierdzeniom tym uczestnik postępowania nie przeczył, a zatem uznać je należało za wiarygodne, a to w związku z treścią art. 230 k.p.c., zgodnie z którym gdy strona nie wypowie się co do twierdzeń strony przeciwnej o faktach, Sąd, mając na uwadze wyniki całej rozprawy, może fakty te uznać za przyznane.

Kolejną kwestią sporną pomiędzy zainteresowanymi to wzajemnie wykluczające się wnioski o przyznanie poszczególnych przedmiotów konkretnym stronom. Najkrócej ujmując wnioskodawczyni wnosiła o przyznanie na jej rzecz ostatecznie pralki i konsoli xbox1, a uczestnik postępowania domagał się przyznania składników według fizycznego podziału dokonanego już przez strony, wskazując dodatkowo na rozprawie w dniu 11 grudnia 2018 r., że chciałby otrzymać samochód, lodówkę oraz pralkę. Mając na uwadze skłócenie stron, widoczne już w pismach procesowych, ale ujawniające się w dwójnasób dopiero podczas bezpośrednich kontaktów na rozprawach, Sąd stanął na stanowisku, iż jedynym rozsądnym sposobem dokonania podziału majątku będzie przydzielenie poszczególnych przedmiotów z uwzględnieniem obiektywnych kryteriów słuszności i zasad współżycia społecznego, przy uwzględnieniu częściowo także wniosków zainteresowanych. Sąd nie podzielił przy tym stanowiska uczestnika postępowania co do tego, że wnioskodawczyni zabrała z zajmowanego wspólnie mieszkania podane przez niego w odpowiedzi na wniosek składniki majątku. Jak wspomniano wyżej w tym zakresie zeznania świadków wnioskowanych przez obie ze stron okazały się współbrzmiące co do tego, że wnioskodawczyni wyprowadziła się z lokalu uczestnika postępowania nie zabierając żadnego ze składników majątku, jedynie odzież i kosmetyki. Później uczestnik postępowania (co było bezsporne) wymienił zamki w mieszkaniu, a zatem wnioskodawczyni została w istocie pozbawiona realnej możliwości zabrania jakichkolwiek sprzętów. Nie można zatem dać wiary uczestnikowi, że wskazane przez niego składniki majątku zostały zabrane przez wnioskodawczynię. Przy tym także zauważyć należało, że w odniesieniu do składnika majątku jakim jest steper, uczestnik postępowania zaprzeczył twierdzeniom wnioskodawczyni, zgodnie z którymi urządzenie znajduje się w piwnicy podając, że nie otworzy piwnicy, gdyż urządzenia tam nie ma. Odmowa przez uczestnika postępowania okazania zawartości piwnicy niewątpliwie działa na jego niekorzyść i tym bardziej poddaje w wątpliwość jego twierdzenia, w szczególności co do aktualnego posiadacza ruchomości, objętych majątkiem wspólnym stron. Ostatecznie jednak Sąd dostrzegł, że uczestnik postępowania nie oponował, by wnioskodawczyni zabrała składniki w postaci: robota kuchennego, urządzenia do gotowania na parze, czytnika e-book marki A. (...), karty graficznej oraz stepera. Przy tym również Sąd uwzględnił wniosek wnioskodawczyni o przyznanie na jej rzecz pralki, co zdaje się być racjonalnym i słusznym wobec faktu sprawowania przez wnioskodawczynię bezpośredniej opieki nad dwójką dzieci byłych małżonków i koniecznością zapewnienia im spokojnego funkcjonowania. Jednocześnie Sąd uznał, że uczestnik postępowania powinien otrzymać pozostałe składniki majątku, którymi wszak wnioskodawczyni ostatecznie nie była zainteresowana. Jakkolwiek początkowo wnioskodawczyni wykazała chęć nabycia samochodu osobowego marki A., to jednak w końcowym stanowisku nie żądała tego składnika majątku wspólnego. Przy tym również nie uszło uwadze tut. Sądu, że przyznanie tego składnika jest zgodne z wnioskiem uczestnika, który obecnie ów pojazd czynnie użytkuje. Co do składnika majątkowego w postaci konsoli Sąd zdecydował o przyznaniu tegoż składnika na rzecz uczestnika (wbrew wnioskowi wnioskodawczyni), a to w związku z zaciągniętym przez uczestnika kredytem na zakup tychże przedmiotów. Nadto przyznane uczestnikowi składniki stanowią elementy wyposażenia lokalu, stanowiącego jego majątek osobisty. Nieracjonalnym zatem byłoby pozbawianie tych składników uczestnika postępowania, który w owym lokalu stale zamieszkuje, a którymi to składnikami wnioskodawczyni nie była zainteresowana.

Konsekwencją powyższego stanowiska Sądu oraz tego, że wartości elementów majątku wspólnego nie były sporne między stronami - są rozstrzygnięcia zawarte w pkt I postanowienia.

Stosownie do art. 212 § 1 i § 2 k.c., jeżeli zniesienie współwłasności następuje na mocy orzeczenia Sądu przez podział rzeczy lub też przyznanie jej jednemu ze współwłaścicieli, to jednocześnie nakładany jest obowiązek dopłaty celem wyrównania wartości przysługującego udziału, bądź też spłaty pozostałych.

Dokonując rozliczenia wartościowego majątku wspólnego zainteresowanych Sąd uwzględnił zgodne wartości składników ruchomych i nakładu z majątku wspólnego na majątek osobisty uczestnika postępowania, w efekcie czego uzyskując 31.538,46 zł, jako kwotę podlegającą rozliczeniu miedzy zainteresowanymi. Spłata na rzecz wnioskodawczyni wyniosła zatem 14.474,23 zł, i stanowiła efekt wyliczeń: 31.538,46 zł: 2 (uwzględniając wszak równe udziały stron w majątku wspólnym). Odejmując od tego wartość przedmiotów, które przypadły wnioskodawczyni (1.295,00 zł), Sąd zasądził od uczestnika postępowania na rzecz wnioskodawczyni kwotę 14.474,23 zł tytułem spłaty, o czym jak w pkt II sentencji postanowienia. Jednocześnie na podstawie art. 212 § 3 k.c. Sąd oznaczył termin i sposób uiszczenia spłaty przez uczestnika postępowania, nakazując mu zapłatę w terminie 30 dni od daty prawomocności orzeczenia z ustawowymi odsetkami w przypadku uchybienia terminowi płatności. Przy takim ustaleniu spłaty Sąd miał na uwadze w szczególności czas trwania postępowania, wysokość spłaty obciążającej uczestnika postępowania oraz jego sytuację majątkową. Tak ustalony termin spłaty, z jednej strony umożliwi uczestnikowi postępowania zgromadzenie środków na realizację tego obowiązku, a z drugiej - nie spowoduje nadmiernego zmniejszenia wartości spłaty wskutek ciągłej inflacji.

Z ustalonym sposobem podziału majątku został skorelowany obowiązek wydania przyznanych zainteresowanym składników majątkowych, o czym orzeczono w punkcie III sentencji orzeczenia.

Odnosząc się do wniosku uczestnika postępowania o uwzględnienie przy stosownych rozliczeniach między stronami kwoty 10.852,21 zł oraz 8.000 zł, które zostały wniesione przez uczestnika na spłatę zadłużenia wspólnego stron - wedle jego twierdzeń - z jego majątku osobistego, Sąd dostrzegł, że uczestnik postępowania nie wykazał, by doszło do spłaty jakichkolwiek wspólnych zobowiązań z pozyskiwanych przez uczestnika postępowania kredytów. Niewątpliwie ze zgodnych twierdzeń samych zainteresowanych wynika, że w Spółdzielni Mieszkaniowej (...) w G. powstawało zadłużenie, jednak treść dokumentacji kredytowej w żaden sposób nie koreluje z treścią znanych tut. Sądowi z urzędu orzeczeń wydanych wskutek pozwu wniesionego przez Spółdzielnię Mieszkaniową (...) w G. przeciwko S. Ś. T. Sąd orzekł w dniach 31 grudnia 2014 r. oraz 27 kwietnia 2017 r. (sygn. akt I Nc 1804/14 oraz I Nc 597/17) o obowiązku zapłaty przez uczestnika postępowania na rzecz spółdzielni kwot 1.992,11 zł oraz 1.670,60 zł (wraz z odsetkami i kosztami procesu). Wedle twierdzeń uczestnika na spłatę zobowiązań w spółdzielni został zaciągnięty kredyt w styczniu 2016 r. Nie mógł on zatem być przeznaczony na spłatę kwot zasądzonych orzeczeniami z dnia 31 grudnia 2014 r. oraz 27 kwietnia 2017 r. Podobnie na spłatę owych zobowiązań nie mogły być przeznaczone kredyty z dnia 20 grudnia 2009 r., 18 lipca 2012 r. oraz 11 grudnia 2015 r., albowiem zostały one zaciągnięte na zakup towarów i usług. Wreszcie na spłatę zobowiązań nie mogły być przeznaczone limity na karcie kredytowej i rachunku bieżącym, albowiem pochodzą one z 2016 r. Uczestnik postępowania nie wykazał zatem, że ponosił nakłady z majątku osobistego na majątek wspólny byłych małżonków w postaci spłaty wspólnych zaciągniętych zobowiązań.

W świetle powyższego należy także dodać, że nieskuteczna inicjatywa dowodowa po stronie uczestnika postępowania w zakresie zadłużenia w spółdzielni, pozbawiła tut. Sąd możliwości realnej oceny, czy ewentualne wnioskowane opłaty stanowiłyby nakłady konieczne na lokal. Niepoślednią rolę ma bowiem to, czynność polegająca na opłacaniu opłat za lokal mieszkalny ma charakter czynności zmierzającej do zachowania prawa, a zatem uczestnik postępowania, jako właściciel lokalu mieszkalnego winien partycypować w kosztach przez tę czynność wygenerowanych. Obowiązek uiszczania opłat eksploatacyjnych wynika z przepisów prawa - tj. art. 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1222).

Powyższe rozstrzygnięcia skutkowały orzeczeniem jak w pkt IV sentencji postanowienia.

O kosztach postępowania Sąd orzekł po myśli art. 520 § 1 k.p.c. Jednocześnie Sąd uznał, iż sytuacja majątkowa obojga zainteresowanych nie pozwala na obciążenie ich kosztami sądowymi, poniesionymi tymczasowo przez Skarb Państwa. W efekcie Sąd orzekł jak w pkt V i VI postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów powszechnych.