Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2721716

Wyrok
Sądu Najwyższego
z dnia 24 września 2019 r.
I NO 94/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SN Mirosław Sadowski.

Sędziowie SN: Adam Redzik, Marek Siwek (spr.).

Sentencja

Sąd Najwyższy w sprawie z odwołania M. Ż. od uchwały Krajowej Rady Sądownictwa Nr (...)/2019 z dnia 13 lutego 2019 r.

w przedmiocie przedstawienia wniosku o powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w W., ogłoszonym w Monitorze Polskim z 2018 r., poz. 256

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw

Publicznych w dniu 24 września 2019 r.

oddala odwołanie.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów Sądu Najwyższego.