Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2614856

Postanowienie
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 17 stycznia 2019 r.
I GZ 482/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Barbara Mleczko-Jabłońska.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 17 stycznia 2019 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Gospodarczej zażalenia E. S. na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału III Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 18 września 2018 r., sygn. akt III SA/Wr 820/17 w zakresie wezwania do uiszczenia wpisu sądowego w sprawie ze skargi E. S. na postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu z dnia (...) września 2017 r., nr (...) w przedmiocie zarzutów w postępowaniu egzekucyjnym postanawia: oddalić zażalenie.

Uzasadnienie faktyczne

Przewodniczący Wydziału III Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu zarządzeniem z dnia 18 września 2018 r., sygn. akt III SA/Wr 820/17, wezwał E. S. do uiszczenia wpisu sądowego od zażalenia na postanowienie WSA we Wrocławiu z dnia 11 lipca 2018 r. o oddaleniu wniosku o wyłączenie referendarza sądowego - w kwocie 100 zł, na podstawie § 2 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2193), w terminie 7 dni od daty doręczenia odpisu zarządzenia, pod rygorem odrzucenia zażalenia.

Zażalenie na to zarządzenie złożyła skarżąca. Wskazała, że w dniu 6 sierpnia 2018 r. złożyła zażalenie na wcześniejsze postanowienie, które "zapadło w trybie nieważnościowym". Wniosła o "zawieszenie pozyskiwania od niej wpisu" oraz o przyznanie prawa pomocy.

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje.

Zażalenie nie zasługuje na uwzględnienie.

Zgodnie z art. 198 p.p.s.a. do zażaleń na zarządzenia przewodniczącego stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące zażaleń na postanowienia wojewódzkiego sądu administracyjnego. Natomiast do postępowania zażaleniowego stosuje się odpowiednio przepisy o skardze kasacyjnej.

Stosowanie do treści art. 230 § 1 i § 2 p.p.s.a. od pism wszczynających postępowanie przed sądem administracyjnym w danej instancji, takich jak skarga, sprzeciw od decyzji, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania pobiera się wpis stosunkowy lub stały. Sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata (art. 220 § 1 p.p.s.a.), w takiej sytuacji jednak przewodniczący wzywa wnoszącego pismo, aby pod rygorem pozostawienia pisma bez rozpoznania uiścił opłatę w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia wezwania, a w razie bezskutecznego upływu tego terminu przewodniczący wydaje zarządzenie o pozostawieniu pisma bez rozpoznania. W przypadku nieuiszczenia wpisu pomimo wezwania zażalenie podlega odrzuceniu przez sąd (art. 220 § 3 p.p.s.a.).

Nie ulega wątpliwości, że zażalenie złożone w niniejszej sprawie jest pismem procesowym podlegającym opłacie. Zgodnie z art. 214 p.p.s.a., jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, do uiszczenia kosztów sądowych zobowiązany jest ten, kto wnosi do sądu pismo podlegające opłacie lub powodujące wydatki. Strona inicjująca postępowanie sądowoadministracyjne ma obowiązek uiszczenia wpisu sądowego, chyba że z obowiązku tego została zwolniona na mocy przepisu prawa (zob. art. 239 § 1 pkt 1-3, art. 239 § 2 i art. 240 p.p.s.a.) bądź postanowienia referendarza sądowego lub sądu, przyznającego jej prawo pomocy w tym zakresie (zob. art. 239 § 1 pkt 4 p.p.s.a.). W niniejszej sprawie nie wystąpiła żadna z powyższych okoliczności. Skarżąca wprawdzie wnosiła o przyznanie jej prawa pomocy, jednak - z uwagi na wystąpienie przez nią z wnioskiem o "zawieszenie postępowania w przedmiocie przyznania prawa pomocy" oraz wyłączenie referendarza sądowego - wniosek ten nie został jeszcze przez Sąd rozpoznany co do istoty.

Na obecnym etapie postępowania Naczelny Sąd Administracyjny bada zgodność z prawem zarządzenia o wezwaniu do uiszczenia wpisu sądowego od zażalenia na postanowieniu o odmowie wyłączenia referendarza sądowego. Co istotne, skarżąca nie kwestionuje ani podstawy prawnej wydania zaskarżonego zarządzenia, ani określenia wysokości należnego wpisu.

Zdaniem NSA, Przewodniczący Wydziału WSA zasadnie wezwał skarżącą do uiszczenia wpisu w wysokości 100 zł, bowiem stosownie do § 2 ust. 1 pkt 7 cytowanego rozporządzenia wpis stały bez względu na przedmiot zaskarżonego aktu lub czynności w sprawach zażaleń na postanowienia wojewódzkich sądów administracyjnych wynosi 100 zł. Zaskarżone zarządzenie jest zatem prawidłowe i nie narusza prawa.

Z wymienionych powodów, na podstawie art. 184 w zw. z art. 197 § 2 i art. 198 p.p.s.a. Naczelny Sąd Administracyjny postanowił jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.