Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2753400

Postanowienie
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 10 grudnia 2019 r.
I GZ 411/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Piotr Pietrasz.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 10 grudnia 2019 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Gospodarczej zażalenia K. S. na zarządzenie Przewodniczącego I Wydziału Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu z dnia 7 października 2019 r., sygn. akt I SA/Op 247/19 w zakresie wezwania do uiszczenia opłaty kancelaryjnej za odpis orzeczenia z uzasadnieniem w sprawie ze skargi K. S. na decyzję Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Opolu z dnia (...) kwietnia 2019 r., nr (...) w przedmiocie przyznania płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego na 2018 r. postanawia: oddalić zażalenie

Uzasadnienie faktyczne

Zarządzeniem z dnia 7 października 2019 r. Przewodniczący Wydziału I Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu wezwał skarżącego K. S. do uiszczenia opłaty kancelaryjnej w wysokości 100 zł za odpis orzeczenia z uzasadnieniem. Jako podstawę prawną wezwania podano art. 234 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 z późn. zm.; dalej powoływanej jako p.p.s.a.) oraz § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości opłat kancelaryjnych pobieranych w sprawach sądowoadministracyjnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1090).

K. S. złożył zażalenie na powyższe zarządzenie, podnosząc, że po raz pierwszy spotyka się z obowiązkiem uiszczenia opłaty kancelaryjnej za odpis orzeczenia z uzasadnieniem.

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zażalenie nie zasługuje na uwzględnienie.

Zgodnie z art. 141 § 2 p.p.s.a. w sprawach, w których oddalono skargę, uzasadnienie sporządza się na wniosek strony. W rozpoznawanej sprawie Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z dnia 25 września 2019 r. oddalił skargę, a zatem sporządzenie i doręczenie stronie uzasadnienia tego wyroku nastąpiło na wniosek strony złożony w dniu 2 października 2019 r. Jak wynika z protokołu rozprawy, skarżący został pouczony, że wniosek o doręczenie uzasadnienia wyroku podlega opłacie kancelaryjnej w wysokości 100 zł.

Zgodnie z art. 199 p.p.s.a., strony ponoszą koszty postępowania związane ze swym udziałem w sprawie, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej. Stosownie natomiast do art. 234 § 2 p.p.s.a., opłatę kancelaryjną za odpis orzeczenia z uzasadnieniem, doręczonego na skutek żądania zgłoszonego w terminie siedmiodniowym od ogłoszenia orzeczenia, pobiera się przy zgłoszeniu wniosku o sporządzenie uzasadnienia orzeczenia i jego doręczenie.

Jak wynika z akt niniejszej sprawy, uzasadnienie wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 25 września 2019 r., zostało sporządzone na wniosek skarżącego i doręczone mu w dniu 5 listopada 2019 r. Nie jest przedmiotem sporu, że skarżący wraz z wnioskiem o doręczenie odpisu orzeczenia z uzasadnieniem nie uiścił należnej opłaty kancelaryjnej w kwocie 100 zł, do której wniesienia był zobowiązany na podstawie art. 234 § 2 p.p.s.a. Z akt sprawy nie wynika także, by skarżącemu zostało przyznane prawo pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych.

W związku z powyższym Sąd I instancji zasadnie wezwał skarżącego do uiszczenia opłaty kancelaryjnej na podstawie art. 234 § 2 p.p.s.a.

Mając powyższe na uwadze, Naczelny Sąd Administracyjny na podstawie art. 184 w zw. z art. 198 i art. 197 § 2 p.p.s.a. postanowił jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.