Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3090720

Postanowienie
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 7 października 2020 r.
I GZ 245/20

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Piotr Pietrasz.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 7 października 2020 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Gospodarczej zażalenia A. W. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 27 maja 2019 r. sygn. akt III SA/Gl 503/18 w zakresie odrzucenia zażalenia na postanowienie z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie ze skargi A. W. na decyzję Dyrektora Ś. Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w C. z dnia (...) listopada 2017 r. nr (...) w przedmiocie przyznania płatności rolnośrodowiskowej postanawia: oddalić zażalenie.

Uzasadnienie faktyczne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim postanowieniem z dnia 27 maja 2019 r., sygn. akt III SA/Gl 503/18 odrzucił zażalenie A. W. na postanowienie z (...) lutego 2019 r. odrzucające zażalenia na postanowienie z (...) września 2018 r. oddalające wniosek o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji w sprawie ze skargi A. W. na decyzję Dyrektora Ś. Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Cz. z dnia (...) listopada 2017 r. nr (...) w przedmiocie płatności obszarowych.

Sąd I instancji wskazał, że na mocy zarządzenia z dnia 22 marca 2019 r. pełnomocnik skarżącej został wezwany do usunięcia braków formalnych zażalenia poprzez przedłożenie jego odpisu w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia zażalenia.

Odpis pisma zawierającego wezwanie pełnomocnik odebrał osobiście w dniu 16 kwietnia 2019 r. Korespondencję zawierającą odpis zażalenia nadano w urzędzie pocztowym w dniu 24 kwietnia 2019 r.

W związku z powyższym zaskarżonym postanowieniem Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach na podstawie art. 178 w zw. z art. 197 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: w Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 z późn. zm., dalej: p.p.s.a.) obowiązany był zażalenie odrzucić.

Sąd I instancji wskazał, że zgodnie z art. 178 w zw. z art. 197 § 2- Sąd odrzuci zażalenia, gdy jego brak nie zostanie uzupełniony w zakreślonym terminie.

W przedmiotowej sprawie pełnomocnik skarżącej miał obowiązek uzupełnić brak formalny zażalenia w terminie 7 dni od daty otrzymania ponownego wezwania. Ponieważ pełnomocnik skarżącej odebrał stosowne pismo w dniu 16 kwietnia 2019 r., zatem termin uzupełnienia braków formalnych upłynął w dniu 23 kwietnia 2019 r. Wykonanie tej czynności w dniu 24 kwietnia 2019 r. nie może więc wywołać pożądanego skutku prawnego.

Zażalenie na powyższe postanowienie złożyła A. W. Wniosła o uchylenie zaskarżonego postanowienia w cało, względnie uchylenie i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania, a także zasadzenie kosztów procesu.

Zaskarżonemu postanowieniu zarzuciła naruszenie przepisów postępowania nakazujące wyczerpujące zbadanie sprawy przed wydaniem decyzji.

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zażalenie nie zasługuje na uwzględnienie.

Wskazać należy, że zażalenie jako pismo sądowe powinno spełniać wymogi przewidziane dla tego rodzaju pism określone w art. 47 § 1 p.p.s.a.m.in. zawierać jego odpisy lub odpisy załączników dla doręczenia ich stronom. Jest to brak formalny, który podlega uzupełnienieniu na wezwanie Sądu w trybie art. 49 § 1 p.p.s.a. Nieuzupełnienie braków w wyznaczonym do tego terminie pomimo wezwania powoduje odrzucenie zażalenia stosownie do art. 178 w zw. z art. 197 § 2 p.p.s.a.

W uchwale składu siedmiu sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 18 grudnia 2013 r. sygn. akt I OPS 13/13 wskazano, że nieprzedłożenie wymaganych przez art. 47 § 1 p.p.s.a. odpisów wniesionego pisma jest brakiem istotnym, tj. takim, który uniemożliwia nadanie danemu pismu dalszego prawidłowego biegu. Pamiętać należy, że celem złożenia odpisów pisma procesowego jest zapewnienie pozostałym stronom postępowania udziału w postępowaniu poprzez doręczenie im odpisu pisma, co wprost wynika z treści przepisu art. 47 § 1 p.p.s.a. Co do zasady więc wszystkie pisma procesowe strony podlegają doręczeniu pozostałym stronom, w szczególności dotyczy to środków odwoławczych.

W konsekwencji, niezałączenie odpisu zażalenia na postanowienie z 7 lutego 2019 r. odrzucające zażalenia na postanowienie z 10 września 2018 r. oddalające wniosek o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji dla uczestnika postępowania (Dyrektora Ś. Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w C.), który miał interesprawny w rozstrzygnięciu tej kwestii procesowej, należy do braków które uniemożliwiają nadanie prawidłowego biegu temu środkowi odwoławczemu.

Nie ulega wątpliwości, że zarządzenia z dnia 22 marca 2019 r. pełnomocnik skarżącej został zatem wezwany do usunięcia braków formalnych zażalenia poprzez przedłożenie jego odpisu w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia zażalenia. Jak wynika z akt sprawy odpis pisma zawierającego wezwanie, pełnomocnik skarżącej odebrał osobiście w dniu 16 kwietnia 2019 r. Korespondencję zawierającą odpis zażalenia nadano w urzędzie pocztowym w dniu 24 kwietnia 2019 r. Termin do uzupełnienia tego braku upłynął bezskutecznie w dniu 23 kwietnia 2019 r. bowiem w tym terminie nie nadesłano odpisu zażalenia.

koro brak formalny nie został uzupełniony Sąd miał obowiązek odrzucić zażalenie na podstawie art. 178 p.p.s.a. w zw. z art. 197 § 2 p.p.s.a. Zatem wydane przez Sąd rozstrzygnięcie jest prawidłowe.

Mając powyższe na uwadze, Naczelny Sąd Administracyjny na podstawie art. 184 w zw. z art. 197 § 2 p.p.s.a., orzekł jak w postanowieniu

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.