Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2703721

Postanowienie
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 30 lipca 2019 r.
I GZ 221/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Hanna Kamińska.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 30 lipca 2019 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Gospodarczej zażalenia (...) na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału VIII Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 16 stycznia 2019 r. sygn. akt VIII SA/Wa 33/19 wzywające do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w sprawie ze skargi (...) na postanowienie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 października 2018 r., znak: (...) w przedmiocie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej postanawia: oddalić zażalenie

Uzasadnienie faktyczne

Przewodniczący Wydziału VIII Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie zarządzeniem z 16 stycznia 2019 r., sygn. akt VIII SA/Wa 33/19, działając na podstawie art. 220 § 1 i 3 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2017 r. poz. 1369; dalej p.p.s.a.) oraz § 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2003 r. Nr 221, poz. 2193; dalej: rozporządzenie RM), wezwał (...) (skarżący) do uiszczenia wpisu sądowego od skargi na postanowienie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 października 2018 r., w przedmiocie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej. Zarządzenie zawierało pouczenie o sposobie uiszczenia ww. kwoty, a także wskazywało, o konieczności jej dokonania terminie 7 dni od daty doręczenia odpisu zarządzenia o wezwaniu do uiszczenia wpisu, z rygorem odrzucenia skargi.

Skarżący wniósł zażalenie na powyższe zarządzenie wnosząc o jego uchylenie lub uzupełnienie.

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zażalenie nie zasługuje na uwzględnienie.

Zgodnie z art. 199 p.p.s.a., strony ponoszą koszty postępowania związane ze swoim udziałem w sprawie, chyba, że przepis szczególny stanowi inaczej. Przez koszty postępowania należy rozumieć między innymi koszty sądowe, zalicza się do nich wpis sądowy, którego uiszczenie jest obowiązkiem strony wynikającym z art. 230 p.p.s.a. Zgodnie z tym przepisem, od pism wszczynających postępowanie przed sądem administracyjnym w danej instancji pobiera się wpis stosunkowy lub stały. Pismami tymi są: skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania. Z § 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. wynika, że wpis stały bez względu na przedmiot zaskarżonego aktu lub czynności wynosi w sprawach skarg na postanowienia wydane w postępowaniu administracyjnym, egzekucyjnym i zabezpieczającym - 100 zł. Stosownie do treści art. 220 § 1 p.p.s.a., sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata.

W rozpoznawanej sprawie skarżącemu nie przysługuje ustawowe zwolnienie od obowiązku ponoszenia kosztów sądowych, a kwotę, do której uiszczenia został wezwany, określono w prawidłowej wysokości zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. W związku z powyższym Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że zarządzenie Przewodniczącego Wydziału VIII WSA w Warszawie nie narusza prawa.

Z uwagi na powyższe Naczelny Sąd Administracyjny na podstawie art. 184 w związku z art. 197 § 2 i art. 198 p.p.s.a. orzekł jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.