Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2619125

Postanowienie
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 13 grudnia 2018 r.
I GW 13/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Piotr Pietrasz (spr.).

Sędziowie: NSA Henryk Wach, del. WSA Elżbieta Kowalik-Grzanka.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 13 grudnia 2018 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Gospodarczej wniosku Wójta Gminy P. o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego pomiędzy Wójtem Gminy P. a Burmistrzem Miasta D. w przedmiocie wskazania organu właściwego do pokrycia kosztów dotacji z tytułu uczęszczania do niepublicznego przedszkola postanawia:

1.

odrzucić wniosek,

2.

zwrócić Wójtowi Gminy P. ze środków budżetowych Naczelnego Sądu Administracyjnego uiszczony wpis od wniosku w wysokości 100 (sto) złotych.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia 12 września 2018 r. Wójt Gminy P. na podstawie art. 22 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.) w związku z art. 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302, dalej: p.p.s.a.), wniósł o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego pomiędzy Wójtem Gminy P. a Burmistrzem Miasta D. poprzez wskazanie Burmistrza Miasta D. jako organu właściwego do pokrywania kosztów dotacji, o której mowa w art. 17 ust. 3 ustawy z 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203) z tytułu uczęszczania M. M. do niepublicznego przedszkola na terenie gminy P.

W uzasadnieniu podniesiono, że M. M., syn D.i P.M., tymczasowo przybywa z matką i bratem I. w gminie P. Pobyt rodziny M. w P. spowodowany jest problemami zdrowotnymi I. Z oświadczenia D. i P. M. wynika, że ich miejscem zamieszkania oraz centrum interesów życiowych jest D., natomiast aktualne miejsce pobytu dzieci spowodowane jest wyłącznie kwestiami zdrowotnymi syna, a Gmina P. ponosi koszty dotacji udzielanych Przedszkolu Niepublicznemu "Akademia Malucha" z tytułu uczestnictwa M. M. w wychowaniu przedszkolnym.

W związku z powyższym Wójt Gminy P. przesłał Burmistrzowi Miasta D. 7 not księgowych. Burmistrz Miasta D. pismami z dnia 11 czerwca 2018 r., z dnia 21 czerwca 2018 r. oraz z dnia 28 września 2018 r., uznał przesyłane kolejno noty księgowe za bezzasadne, wskazując, że M. M. przebywający w gminie P. nie jest mieszkańcem Gminy Miasto D.

Zdaniem Wójta Gminy P. tymczasowa zmiana miejsca pobytu M. M., która w niniejszej sprawie jest bezsporna, nie powinna mieć wpływu na prawny obowiązek uiszczenia kosztów dotacji spoczywający na gminie zamieszkania ucznia przedszkolnego.

Mając na uwadze powyższe wniósł o wskazanie Burmistrza Miasta D. jako organu właściwego do pokrywania kosztów dotacji, o której mowa w art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych z tytułu uczęszczania M. M. do niepublicznego przedszkola na terenie gminy P. W odpowiedzi na wniosek Burmistrz Miasta D. wniósł o jego odrzucenie. W uzasadnieniu wskazał, że kwestia ponoszenia kosztów dotacji na ucznia nie jest sprawą administracyjną i nie może być rozstrzygana w trybie sporu kompetencyjnego.

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Sądy administracyjne zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm. - dalej jako "p.p.s.a."), rozstrzygają spory o właściwość między organami jednostek samorządu terytorialnego i samorządowymi kolegiami oraz spory kompetencyjne między organami tych jednostek, a organami administracji rządowej. Do takich sporów dochodzi wówczas, gdy przynajmniej dwa organy administracji publicznej jednocześnie uważają się za właściwe do załatwienia konkretnej sprawy (spór pozytywny) lub też żaden z nich nie uważa się za właściwy do załatwienia sprawy (spór negatywny).

Spór o właściwość, o którym mowa w art. 4 p.p.s.a., powstaje w związku z odmienną oceną zakresu, określonej w przepisach prawa, kompetencji organów administracji publicznej. Sporem takim jest sytuacja prawna, w której między organami zachodzi rozbieżność poglądów, co do właściwości do rozpoznania i rozstrzygnięcia konkretnej sprawy administracyjnej, tożsamej pod względem podmiotowym (tożsamości strony), przedmiotowym (tożsamości żądania) i przy stosowaniu tej samej podstawy prawnej. Chodzi tu przy tym nie o każdą sprawę, którą upoważniony jest załatwić organ administracji publicznej, ale wyłącznie należącą do jego właściwości indywidualną sprawę administracyjną rozstrzyganą przez taki organ w postępowaniu uregulowanym procedurą administracyjną. Musi więc istnieć materialnoprawna podstawa do rozstrzygnięcia konkretnej sprawy w drodze decyzji administracyjnej. Omawianego trybu nie można więc stosować do rozstrzygania sporów dotyczących wykonywania zadań publicznych w innych formach niż decyzja administracyjna (postanowienia Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 6 grudnia 2006 r. sygn. akt I OW 48/06, LEX nr 321535, z dnia 5 grudnia 2008 r. sygn. I OW 142/08 LEX 565694).

W niniejszej sprawie spór między organami samorządowymi powstał w zakresie ustalenia gminy zobowiązanej do pokrywania kosztów dotacji, o której mowa w art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych z tytułu uczęszczania M. M. do niepublicznego przedszkola na terenie gminy P.

Zagadnienia związane finansowaniem działalności przedszkoli przez jednostki samorządu terytorialnego reguluje ustawa z 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203), zwana dalej: ustawą.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 ustawy niepubliczne przedszkole niebędące przedszkolem specjalnym otrzymuje na każdego ucznia z budżetu gminy dotację w wysokości równej podstawowej kwocie dotacji dla przedszkoli, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na takiego ucznia niepełnosprawnego przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy, jeżeli to przedszkole spełnia ściśle określone, wymienione w tym przepisie warunki następujące warunki. Z kolei zgodnie z art. 17 ust. 3 ustawy niepubliczne przedszkole niebędące przedszkolem specjalnym niespełniające warunków, o których mowa w ust. 1, otrzymuje na każdego ucznia dotację z budżetu gminy w wysokości równej 75% podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na takiego ucznia niepełnosprawnego przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy.

Zgodnie z art. 51 ust. 3 ustawy jeżeli do niepublicznego przedszkola, o którym mowa w art. 17 ust. 3, uczęszcza uczeń objęty wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończy 6 lat, niebędący mieszkańcem gminy dotującej to przedszkole, który nie jest uczniem niepełnosprawnym, gmina, której mieszkańcem jest ten uczeń, pokrywa koszty dotacji udzielonej zgodnie z art. 17 ust. 3, do wysokości iloczynu podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli określonej dla gminy dotującej i wskaźnika procentowego ustalonego na potrzeby dotowania niepublicznych przedszkoli, o których mowa w art. 17 ust. 3, w gminie zobowiązanej do pokrycia kosztów udzielonej dotacji, pomniejszając powyższy iloczyn o kwotę dotacji, o której mowa w art. 53 ust. 1, przewidzianej na ucznia na dany rok budżetowy. W przypadku braku na terenie gminy zobowiązanej do pokrycia kosztów udzielonej dotacji niepublicznego przedszkola, o którym mowa w art. 17 ust. 3, zamiast wskaźnika procentowego określonego w zdaniu pierwszym przyjmuje się wskaźnik procentowy w wysokości 75%.

Powołany art. 51 ust. 3 ustawy wprowadza zatem zasadę pokrywania kosztów dotacji udzielonej zgodnie z art. 17 ust. 3 ustawy przez gminę, której mieszkańcem jest ten uczeń, także wówczas, gdy uczeń ten uczęszcza do przedszkola dotowanego przez gminę, której nie jest mieszkańcem.

W opinii Naczelnego Sądu Administracyjnego kwestia pokrywania przez gminę kosztów dotacji udzielonej zgodnie z art. 17 ust. 3 ustawy nie stanowi w żadnej mierze indywidualnej sprawy administracyjnej rozstrzyganej w formie decyzji administracyjnej. W konsekwencji zaistniały spór pomiędzy gminami nie stanowi sporu o właściwość w rozumieniu art. 4 p.p.s.a. w związku z art. 22 § 1 pkt 1 k.p.a.

Mając powyższe na uwadze Naczelny Sąd Administracyjny, na podstawie art. 58 § 1 pkt 6 i art. 232 § 1 pkt 1 w zw. z art. 15 § 2 i art. 64 § 3 p.p.s.a., odrzucił wniosek i zwrócił uiszczony od niego wpis.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.