Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1503322

Postanowienie
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 9 września 2014 r.
I GSK 743/13

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Andrzej Kisielewicz.

Sędziowie NSA: Barbara Stukan-Pytlowany, Dariusz Dudra (spr.).

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 9 września 2014 r. na rozprawie w Izbie Gospodarczej skargi kasacyjnej Dyrektora Izby Celnej w K. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w K. z dnia 11 kwietnia 2013 r. sygn. akt I SA/Ke 56/13 w sprawie ze skargi K.S., W.S. wspólników - S. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w K. z dnia (...) grudnia 2012 r. nr (...) w przedmiocie podatku akcyzowego postanawia zawiesić postępowanie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Uzasadnienie faktyczne

Po wyznaczeniu w niniejszej sprawie rozprawy przed Naczelnym Sądem Administracyjnym do Sądu wpłynęło pismo radcy prawnego E.T. z dnia 2 września

2014 r. informujące o cofnięciu jej w dniu 19 sierpnia 2014 r. pełnomocnictwa przez zarząd S. sp. z o.o. - strony skarżącej w niniejszej sprawie. Ponadto r. pr. E.T. przedłożyła dokumenty, z których wynika, że w dniu 1 września 2014 r. wspólnicy S. sp. z o.o. w trakcie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników odwołali jednoosobowy zarząd w osobie K.S. Podniosła, że obecnie brak jest organu reprezentującego stronę, co uniemożliwia jej działanie.

Do omawianego pisma dołączono oświadczenie z dnia 19 sierpnia 2014 r. o cofnięciu pełnomocnictwa oraz akt notarialny Rep. A nr (...) z dnia 1 września 2014 r., zawierający protokół Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników dokumentujący podjęcie uchwały o odwołaniu zarządu spółki.

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył co następuje.

Zgodnie z art. 124 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm., powoływanej dalej jako p.p.s.a.), Sąd zawiesza postępowanie z urzędu m.in. w razie utraty przez stronę lub jej przedstawiciela ustawowego zdolności procesowej.

Z treści złożonego do akt sprawy pisma radcy prawnego E.T. z dnia 2 września 2014 r. oraz z dołączonych do niego dokumentów wynika, że doszło do odwołania zarządu S. sp. z o.o. W związku z powyższym nie ulega wątpliwości, że skarżąca spółka nie ma obecnie możliwości działania. Stosownie bowiem do treści art. 28 § 1 p.p.s.a., osoby prawne oraz jednostki organizacyjne mające zdolność sądową dokonują czynności w postępowaniu przez organy albo osoby uprawnione do działania w ich imieniu. Zatem brak organu lub osoby uprawnionej do działania w imieniu spółki pozbawia ją zdolności procesowej.

Z powyższych względów, na podstawie art. 124 § 1 pkt 1 w zw. z art. 193 p.p.s.a., Naczelny Sąd Administracyjny orzekł jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.