Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2726278

Postanowienie
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 8 października 2019 r.
I GSK 647/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Mirosław Trzecki.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 8 października 2019 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Gospodarczej sprawy o sprostowanie oczywistej omyłki w postanowieniu Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 24 maja 2019 r. sygn. akt I GSK 647/19 w sprawie ze skargi kasacyjnej Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem A. w W. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 26 lutego 2019 r. sygn. akt I SA/Kr 1408/18 w sprawie ze skargi Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem A. w W. na informację Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia (...) grudnia 2018 r., nr (...) w przedmiocie negatywnej oceny projektu postanawia: sprostować oczywistą omyłkę w sentencji postanowienia Naczelnego Sądu Administracyjnego z 24 maja 2019 r. w ten sposób, że w wersach 2-3 od dołu w miejsce słów "Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie" wpisać "Naczelnego Sądu Administracyjnego".

Uzasadnienie faktyczne

ţ˙ UZASADNIENIE

Stosownie do art. 156 § 1 w związku z art. 166 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 z późn. zm.; dalej "p.p.s.a.") sąd może z urzędu sprostować w postanowieniu niedokładności, błędy pisarskie albo rachunkowe lub inne oczywiste omyłki. Na mocy art. 193 p.p.s.a. przepis ten ma zastosowanie również w postępowaniu przed Naczelnym Sądem Administracyjnym. Jak wynika zaś z art. w związku z art. 64 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 1431 z późn. zm.; dalej "ustawa wdrożeniowa") w zakresie nieuregulowanym w tej ustawie do postępowania przed sądami administracyjnymi stosuje się przepisy p.p.s.a. dla aktów, o których mowa w art. 3 § 2 pkt 4 p.p.s.a.

W sentencji postanowienia z 24 maja 2019 r., sygn. akt I GSK 647/19, błędnie oznaczono sąd, który powinien dokonać zwrotu uiszczonego przez skarżącą wpisu sądowego od skargi kasacyjnej. W postanowieniu tym niewłaściwie wskazano WSA w Krakowie jako sąd zobowiązany do zwrotu wpisu, ponieważ wpis został uiszczony na konto Naczelnego Sądu Administracyjnego i to ten sąd powinien zwrócić wpis od cofniętej skargi kasacyjnej.

Mając powyższe na uwadze, Naczelny Sąd Administracyjny na podstawie art. 156 § 1 i § 2 w związku z art. 166 i art. 193 p.p.s.a. w związku z art. 64 ustawy wdrożeniowej, orzekł jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.