I GSK 585/16 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2525209

Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 25 lipca 2018 r. I GSK 585/16

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Janusz Zajda.

Sędziowie: NSA Ludmiła Jajkiewicz, del. WSA Tomasz Smoleń (spr.).

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 25 lipca 2018 r. na rozprawie w Izbie Gospodarczej skargi kasacyjnej Dyrektora Izby Celnej w Warszawie od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 8 grudnia 2015 r. sygn. akt V SA/Wa 1953/14 w sprawie ze skargi B.sp. z o.o. w D. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Warszawie z dnia (...) maja 2014 r. nr (...) w przedmiocie podatku akcyzowego postanawia:

1.

umorzyć postępowanie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym;

2.

zwrócić Dyrektorowi Izby Administracji Skarbowej w Warszawie ze środków budżetowych Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie uiszczony wpis od skargi kasacyjnej w wysokości 200 (dwieście) złotych.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia (...) lipca 2018 r. Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie cofnął skargę kasacyjną od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 8 grudnia 2015 r., sygn. akt V SA/Wa 1953/14, wnosząc o umorzenie postępowania.

Uznając, że cofnięcie skargi kasacyjnej jest skuteczne i dopuszczalne, na podstawie art. 60 i art. 161 § 1 pkt 1 w związku z art. 193 oraz art. 232 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1369 z późn. zm.) Naczelny Sąd Administracyjny orzekł jak w sentencji postanowienia.

.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.