Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 783693

Postanowienie
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 10 marca 2011 r.
I GSK 493/09

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Stanisław Gronowski.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 10 marca 2011 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Gospodarczej sprawy z wniosku pełnomocnika skarżącej D.-N. Spółki z o.o. w W. o uzupełnienie wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 9 grudnia 2010 r. sygn. akt I GSK 493/09 w sprawie ze skargi kasacyjnej D.-N. Spółki z o.o. w W. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w W. z dnia 29 kwietnia 2009 r. sygn. akt V SA/Wa 2672/08 w sprawie ze skargi D.-N. Spółki z o.o. w W. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w W. z dnia (...) lipca 2008 r. nr (...) w przedmiocie uznania zgłoszenia celnego za nieprawidłowe postanawia: odmówić uzupełnienia wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 9 grudnia 2010 r., sygn. akt I GSK 493/09.

Uzasadnienie faktyczne

Wyrokiem z dnia 9 grudnia 2010 r., sygn. akt I GSK 493/09, Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu skargi kasacyjnej D.-N. Spółki z o.o. w W. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w W. z dnia 29 kwietnia 2009 r., sygn. akt V SA/Wa 2672/08 w sprawie ze skargi D.-N. Spółki z o.o. w W. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w W. z dnia (...) lipca 2008 r. nr (...) w przedmiocie uznania zgłoszenia celnego za nieprawidłowe, w punkcie pierwszym uchylił zaskarżony wyrok, w punkcie drugim uchylił zaskarżoną decyzję oraz utrzymaną nią w mocy decyzję Naczelnika Urzędu Celnego w P. z dnia (...) listopada 2003 r. oraz w punkcie trzecim zasądził od Dyrektora Izby Celnej w W. na rzecz D.-N. Spółki z o.o. w W. kwotę 3.537 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania.

W dniu 1 lutego 2011 r. do Naczelnego Sądu Administracyjnego wpłynął wniosek pełnomocnika skarżącej spółki o uzupełnienie powyższego wyroku w zakresie orzeczenia o zwrocie kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych. W uzasadnieniu wniosku pełnomocnik skarżącej wskazał, że pomimo uwzględnienia skargi kasacyjnej i stosownego wniosku strony, Sąd w ww. wyroku nie orzekł o kosztach zastępstwa procesowego.

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Wniosek nie zasługuje na uwzględnienie.

Stosownie do treści art. 157 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm. - dalej: p.p.s.a.) strona może w ciągu czternastu dni od doręczenia wyroku z urzędu - a gdy wyroku nie doręcza się stronie od dnia ogłoszenia zgłosić wniosek o uzupełnienie wyroku, jeżeli sąd nie orzekł o całości skargi albo nie zamieścił w wyroku dodatkowego orzeczenia, które według przepisów ustawy powinien był zamieścić z urzędu. Takim dodatkowym orzeczeniem jest między innymi rozstrzygnięcie wniosku strony o zwrot kosztów.

Z treści przywołanego art. 157 § 1 p.p.s.a. jednoznacznie wynika, że uzupełnienie orzeczenia w przedmiocie kosztów następuje w tych wypadkach, w których sąd nie orzekł w ogóle o kosztach, mimo że strona zażądała we właściwym czasie ich przyznania (zob. B. Dauter w: B. Dauter, B. Gruszczyński, A. Kabat, M. Niezgódka-Medek, Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Komentarz 2006 r., s. 342-343). W rozpoznawanej sprawie taki przypadek nie zaistniał, gdyż w wyroku z dnia 9 grudnia 2010 r., sygn. akt I GSK 493/09, Naczelny Sąd Administracyjny zawarł orzeczenie o zwrocie - od organu na rzecz D.-N. Spółki z o.o. w W. kwoty 3.537 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania.

Okoliczność, iż Naczelny Sąd Administracyjny zasądził na rzecz D.-N. Spółki z o.o. w W. koszty postępowania w niższej wysokości niż określa to strona w swoim wniosku nie uzasadnia uzupełnienia wyroku, gdyż zasądzenie kosztów postępowania w niższym rozmiarze nie oznacza, że Naczelny Sąd Administracyjny nie rozstrzygnął o całości skargi i dodatkowych orzeczeniach, które powinny być zamieszczone w wyroku (por. postanowienie NSA z 29 września 2010 r., I GSK 1008/09).

Skoro Sąd orzekł o kosztach postępowania, to wniosek o uzupełnienie wyroku co do kosztów zmierza w istocie do zmiany orzeczenia Sądu w tym zakresie.

Z powyższych względów Naczelny Sąd Administracyjny, na podstawie art. 184 w związku z art. 193 p.p.s.a., oddalił wniosek o uzupełnienie wyroku, jako pozbawiony usprawiedliwionych podstaw.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.