I GSK 465/17 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2750426

Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 30 października 2019 r. I GSK 465/17

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Barbara Mleczko-Jabłońska.

Sędziowie: NSA Janusz Zajda, del. WSA Cezary Kosterna (spr.).

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 30 października 2019 r. na rozprawie w Izbie Gospodarczej skargi kasacyjnej A S.A. w K. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 26 stycznia 2017 r. sygn. akt III SA/Po 1210/16 w sprawie ze skargi A S.A. w K. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Poznaniu z dnia (...) marca 2013 r. nr (...) w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku akcyzowym postanawia:

1. umorzyć postępowanie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym;

2. zwrócić A S.A. w K. ze środków budżetowych Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu uiszczony wpis od skargi kasacyjnej w kwocie 11 776 (jedenaście tysięcy siedemset siedemdziesiąt sześć) złotych.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia 15 października 2019 r. pełnomocnik skarżącej spółki cofnął skargę kasacyjną od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 26 stycznia 2017 r., sygn. akt III SA/Po 1210/16.

Naczelny Sąd Administracyjny, uznając, że cofnięcie skargi kasacyjnej jest skuteczne i dopuszczalne, na podstawie art. 60 i art. 161 § 1 pkt 1 w związku z art. 193 oraz art. 232 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 z późn. zm.), orzekł jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.