Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 8 czerwca 2006 r.
I GSK 3279/05

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Józef Waksmundzki.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 8 czerwca 2006 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Gospodarczej skargi kasacyjnej (...) Sp. z o.o. w likwidacji w Warszawie od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 21 września 2005 r. sygn. akt V SA/Wa 2895/04 w sprawie ze skargi (...) Sp. z o.o. w Warszawie na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Warszawie z dnia 30 sierpnia 2004 r. nr (...) w przedmiocie uznania zgłoszenia celnego za nieprawidłowe postanawia: umorzyć postępowanie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Uzasadnienie faktyczne

Wyrokiem z dnia 21 września 2005 r., sygn. akt V SA/Wa 2895/04 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę (...) Sp. z o.o. w Warszawie na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Warszawie z dnia 30 sierpnia 2004 r., nr (...) w przedmiocie uznania zgłoszenia celnego za nieprawidłowe.

Od tego wyroku (...) Sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Warszawie wniosła skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

W dniu 6 kwietnia 2006 r. do Naczelnego Sądu Administracyjnego wpłynęło pismo pełnomocnika skarżącej Spółki o wygaśnięciu pełnomocnictwa w związku z ustaniem bytu prawnego mocodawcy. Do pisma dołączone zostało zaświadczenie z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego, z którego wynikało, że dnia 27 lutego 2006 r. (...) Sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Warszawie została wykreślona z rejestru przedsiębiorców.

Odnosząc się do powyższego pisma Dyrektor Izby Celnej w Warszawie potwierdził jedynie fakt otrzymania zaświadczenia z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego o wykreśleniu skarżącej Spółki z rejestru przedsiębiorców, natomiast nie wypowiedział się co do skutków procesowych tej czynności prawnej.

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Wykreślenie spółki z Krajowego Rejestru Sądowego skutkuje ostatecznym ustaniem bytu prawnego spółki. Z tą chwilą spółka traci osobowość prawną i przestaje być podmiotem praw i obowiązków. Traci zatem również zdolność sądową, a więc zdolność do występowania w postępowaniu sądowoadministracyjnym jako strona.

Zgodnie z art. 124 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270), dalej: p.p.s.a. Sąd zawiesza postępowanie z urzędu w razie utraty przez stronę zdolności sądowej. Postępowanie zostaje podjęte z urzędu od dnia ustalenia ogólnego następcy prawnego strony, która utraciła zdolność sądową (art. 128 § 1 pkt 2 p.p.s.a.).

W wypadku wykreślenia spółki z o.o. z Krajowego Rejestru Sądowego nie ma innego podmiotu (następcy prawnego), który mógłby przejąć aktywa i pasywa spółki, która utraciła swój byt prawny, a tym samym utraciła zdolność sądową. W tej sytuacji bezzasadnym byłoby zawieszenie postępowania. Konsekwencją zaistnienia w postępowaniu sądowym definitywnego braku ogólnego następcy prawnego strony nie jest więc zawieszenie postępowania na mocy art. 124 § 1 pkt 1 p.p.s.a., lecz jego umorzenie na zasadzie art. 161 § 1 pkt 3 p.p.s.a.

Z tych wszystkich względów Naczelny Sąd Administracyjny na mocy art. 161 § 1 pkt 3 p.p.s.a. w zw. z art. 193 p.p.s.a. postanowił jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.