Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2551148

Postanowienie
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 15 maja 2018 r.
I GSK 259/17

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Zofia Borowicz.

Sędziowie: NSA Lidia Ciechomska-Florek, del. WSA Ewa Cisowska-Sakrajda (spr.).

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 15 maja 2018 r. na rozprawie w Izbie Gospodarczej skargi kasacyjnej (A.) Spółki z o.o. w A. - obecnie (B.) Spółki z o.o. w B. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 28 grudnia 2016 r. sygn. akt I SA/Ke 631/16 w sprawie ze skargi K. S., W. S. - (A.) s.c. - obecnie (B.) Spółki z o.o. w B. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Kielcach z dnia (...) października 2012 r. nr (...) w przedmiocie podatku akcyzowego postanawia: zawiesić postępowanie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Uzasadnienie faktyczne

Jak wynika ze złożonych do akt sprawy dokumentów uchwałą nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki pod firmą A. Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w K. (poprzednio "B." Sp. z o.o. w D.), z dnia 31 marca 2018 r. odwołano ze składu Zarządu Spółki Prezesa Zarządu w osobie C. S. Uchwała weszła w życie z dniem jej podjęcia, tj. 31 marca 2018 r. C. S. był jedynym członkiem zarządu tej spółki. Wniosek o wykreślenie wpisu z urzędu na podstawie art. 24 ust. 6 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym został złożony w Sądzie Rejonowym w K., Wydział X Gospodarczy w dniu 18 kwietnia 2018 r.

Powyższe oznacza, że braki w składzie organów A. Sp. z o.o. z siedzibą w K. powstały w toku prowadzonego postępowania sądowego i uniemożliwiają jej działanie.

Z tych względów Naczelny Sąd Administracyjny zawiesił postępowanie w sprawie na podstawie art. 124 § 1 pkt 2 w zw. z art. 193 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2017 r. poz. 1369 z późn. zm.).

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.