Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2554561

Wyrok
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 5 września 2018 r.
I GSK 2580/18
Termin wniesienia skargi na niewykonanie wyroku uwzględniającego skargę.

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Janusz Zajda.

Sędziowie: NSA Ludmiła Jajkiewicz (spr.), del. WSA Piotr Kraczowski.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 5 września 2018 r. na rozprawie w Izbie Gospodarczej skargi kasacyjnej Stowarzyszenia (...) od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 7 marca 2018 r. sygn. akt V SA/Wa 1429/17 w sprawie ze skargi Stowarzyszenia (...) w przedmiocie niewykonania orzeczenia WSA w Warszawie z dnia 20 września 2016 r., w sprawie sygn. akt V SAB/Wa 47/14 oddala skargę kasacyjną

Uzasadnienie faktyczne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z 7 marca 2018 r., sygn. akt V SA/Wa 1429/17, na podstawie art. 151 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1369 z późn. zm., dalej: p.p.s.a.) oddalił skargę Stowarzyszenia (...) w przedmiocie niewykonania przez Prezydenta m.st. Warszawy wyroku tego Sądu z 20 września 2016 r. o sygn. akt V SAB/Wa 47/14, którym to wyrokiem Sąd stwierdził przewlekłe prowadzenie postępowania administracyjnego; zobowiązał Prezydenta m.st. Warszawy do wydania decyzji w terminie dwóch miesięcy od daty uprawomocnienia się wyroku; zasądził od Skarbu Państwa na rzecz pełnomocnika koszty nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu.

W uzasadnieniu Sąd wskazał, że przedmiotem skargi jest żądanie stwierdzenia niewykonania przez Prezydenta m. st. Warszawy wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 20 września 2016 r., sygn. akt V SAB/Wa 47/14. Stosownie do art. 154 § 1 p.p.s.a. w razie niewykonania wyroku uwzględniającego skargę na bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania strona, po uprzednim pisemnym wezwaniu właściwego organu do wykonania wyroku lub załatwienia sprawy, może wnieść skargę w tym przedmiocie, żądając wymierzenia temu organowi grzywny. Skuteczne wniesienie skargi na podstawie tego przepisu uzależnione jest od uprzedniego pisemnego wezwania organu właściwego do wykonania wyroku. Przez niewykonanie wyroku należy rozumieć pozostawanie organu w bezczynności w podjęciu lub kontynuacji postępowania, mającego na celu zakończenie sprawy decyzją lub w innej formie przewidzianej prawem. Zatem o niewykonaniu wyroku można mówić wówczas, gdy takie rozstrzygnięcie - bez względu na jego treść i zakres poprzedzającego go postępowania - nie zostało wydane, bądź nie podjęto innych czynności zmierzających do załatwienia sprawy.

W ocenie Sądu, skoro decyzją z (...) stycznia 2017 r. Prezydent m. st. Warszawy zobowiązał Stowarzyszenie do zwrotu dotacji w kwocie 40.000 zł (przeznaczonej na realizację zadania publicznego pn. "(...)"), uzyskanej na podstawie umowy z 22 maja 2012 r., przed terminem końcowym wskazanym w wyroku z 20 września 2016 r. (sygn. akt V SAB/Wa 47/14), to oznacza, że sprawa została załatwiona zgodnie z jego treścią i celem przepisu zobowiązującego organ do zakończenia sprawy.

W skardze kasacyjnej od powyższego wyroku Stowarzyszenie wniosło o jego uchylenie w całości oraz przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania Sądowi I instancji, rozpoznanie sprawy na rozprawie, a także orzeczenie o kosztach postępowania. Wyrokowi zarzucono rażące naruszenie przepisów postępowania, które miało istotny wpływ na wynik sprawy, tj.:

1.

naruszenie art. 154 § 1 p.p.s.a. poprzez jego błędną wykładnię polegającą na przyjęciu, że wydanie decyzji, do której wydania organ został zobowiązany w terminie określonym przez nieprawomocny wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, przed rozstrzygnięciem skargi kasacyjnej przez Naczelny Sąd Administracyjny stanowi prawidłowe wykonanie wyroku, które to uchybienie mogło mieć istotny wpływ na wynik sprawy.

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Skarga kasacyjna nie jest zasadna.

Wobec jej oddalenia uzasadnienie wyroku zawiera ocenę zarzutów skargi kasacyjnej (art. 193 zd. drugie p.p.s.a.).

Naczelny Sąd Administracyjny rozpoznaje sprawę w granicach skargi kasacyjnej, bierze jednak z urzędu pod rozwagę nieważność postępowania, o której mowa w § 2 tego przepisu (art. 183 § 1 zd. pierwsze p.p.s.a.).

W rozpoznawanej sprawie przesłanki nieważności postępowania nie wystąpiły, natomiast wnoszący skargę kasacyjną zarzucił Sądowi I instancji błędną wykładnię art. 154 § 1 p.p.s.a. Podniósł, że w rozumieniu tego przepisu podjęcie przez organ decyzji przed uprawomocnieniem się wyroku z 20 września 2016 r. nie stanowi prawidłowego wykonania tego wyroku.

Stanowisko to nie zasługuje na akceptację.

Zgodnie z powołanym przepisem w razie niewykonania wyroku uwzględniającego skargę na bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania strona, po uprzednim pisemnym wezwaniu właściwego organu do wykonania wyroku lub załatwienia sprawy, może wnieść skargę w tym przedmiocie, żądając wymierzenia temu organowi grzywny.

Zastosowanie przewidzianego w tym przepisie środka może mieć miejsce wyłącznie w razie niewykonania wyroku uwzględniającego skargę na bezczynność lub przewlekłość postępowania.

Przez "niewykonanie wyroku", jak słusznie wskazał Sąd I instancji, należy rozumieć pozostawanie organu w bezczynności w podjęciu lub kontynuacji postępowania w celu zakończenia sprawy przez wydanie decyzji lub w innej formie przewidzianej prawem, po terminie wskazanym przez Sąd.

W stanie sprawy nie mamy do czynienia z taką sytuacją.

Z akt sprawy wynika i co nie jest przedmiotem sporu, że Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z 20 września 2016 r., sygn. akt V SAB/Wa 47/14 stwierdził przewlekłość postępowania i w związku z tym zobowiązał Prezydenta m.st. Warszawy do wydania decyzji w sprawie rozliczenia dotacji, w terminie dwóch miesięcy od daty uprawomocnienia się tego wyroku. Wyrok ten uprawomocnił się 6 kwietnia 2017 r., natomiast (...) stycznia 2017 r., a więc przed datą uprawomocnienia się wyroku z 20 września 2016 r., Prezydent m.st. Warszawy wydał przedmiotową decyzję.

Oznacza to, że organ wykonał wyrok prawidłowo. Wydania decyzji przed uprawomocnieniem się wyroku, od którego rozpoczynał swój bieg dwumiesięczny termin do wydania decyzji przez organ, wbrew oczekiwaniom wnoszącego skargę kasacyjną, nie można postrzegać jako niewykonanie wyroku, co pozwalałoby na wymierzenie organowi grzywny na mocy art. 154 § 1 p.p.s.a. Przyjęty w wyroku z 20 września 2016 r. sposób określenia terminu uwzględniał prawo stron do wniesienia od tego wyroku środka zaskarżenia i związanej z tym niepewności co do ostatecznego kształtu rozstrzygnięcia, co jednak nie pozbawiało organu prawa do wcześniejszego wydania decyzji kończącej postępowanie w sprawie rozliczenia dotacji. Sąd w wyroku z 20 września 2016 r. określił bowiem jedynie termin końcowy zakończenia sprawy, ponieważ początkowy termin załatwienia sprawy zgodnie z przepisami regulującymi postępowanie administracyjne rozpoczął swój bieg z momentem podjęcia postępowania w sprawie, tj. w dniu 4 stycznia 2013 r. Z tych względów, skoro organ podzielił stanowisko zajęte przez Sąd w wyroku z 20 września 2016 r. nie było potrzeby dalszego przedłużania postępowania i oczekiwania na uprawomocnienie się wyroku, lecz jak najszybsze zakończenie sprawy, co też uczynił Prezydent m.st. Warszawy.

Podsumowując, skarga kasacyjna została oparta na nieusprawiedliwionej podstawie kasacyjnej.

Mając powyższe na względzie Naczelny Sąd Administracyjny, na podstawie art. 184 p.p.s.a., orzekł jak w sentencji wyroku.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.