I GSK 220/15 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2503685

Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 11 czerwca 2018 r. I GSK 220/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Barbara Stukan-Pytlowany.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 11 czerwca 2018 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Gospodarczej skargi kasacyjnej Dyrektora Izby Celnej w Poznaniu od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 22 września 2014 r. sygn. akt III SA/Po 1598/13 w sprawie ze skargi A S.A. w P. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Poznaniu z dnia (...) września 2013 r. nr (...) w przedmiocie podatku akcyzowego postanawia: podjąć zawieszone postępowanie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Uzasadnienie faktyczne

Naczelny Sąd Administracyjny, postanowieniem z dnia 27 października 2016 r., działając na podstawie art. 125 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.), dalej powoływanej jako p.p.s.a., zawiesił postępowanie w sprawie, do czasu rozstrzygnięcia przez Trybunał Sprawiedliwości kwestii będących przedmiotem pytania prejudycjalnego Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie o sygn. akt I GSK 588/15, dotyczącego wykładni przepisów prawa unijnego, a wyjaśnienie tych wątpliwości będzie miało wpływ na rozstrzygnięcie w sprawie.

W dniu 17 maja 2018 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, po rozpoznaniu w sprawie C-30/17, mającej za przedmiot wniosek o wydanie, na podstawie art. 267 TFUE, orzeczenia w trybie prejudycjalnym, złożony przez Naczelny Sąd Administracyjny (Polska) postanowieniem z dnia 19 października 2016 r. sygn. akt I GSK 588/15 wydał następujący wyrok: "Artykuł 3 ust. 1 dyrektywy Rady 92/83/EWG z dnia 19 października 1992 r. w sprawie harmonizacji struktury podatków akcyzowych od alkoholu i napojów alkoholowych należy interpretować w ten sposób, że przy ustalaniu podstawy opodatkowania piw smakowych według skali Plato należy wziąć pod uwagę ekstrakt brzeczki podstawowej, nie uwzględniając przy tym substancji smakowych i syropu cukrowego dodanych po zakończeniu fermentacji".

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 128 § 1 pkt 4 zd. 1 p.p.s.a. Sąd postanowi podjąć postępowanie z urzędu, gdy ustanie przyczyna zawieszenia, w szczególności gdy rozstrzygnięcie sprawy zależy od wyniku innego postępowania - od dnia uprawomocnienia się orzeczenia kończącego to postępowanie. Skoro zatem w rozpoznawanej sprawie przyczyna zawieszenia ustała, Naczelny Sąd Administracyjny na podstawie art. 128 § 1 pkt 4 p.p.s.a. w zw. z art. 193 p.p.s.a., postanowił jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.