I GSK 212/16 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2442492

Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 16 lutego 2018 r. I GSK 212/16

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Lidia Ciechomska-Florek.

Sędziowie: NSA Hanna Kamińska (spr.), del. WSA Elżbieta Kowalik-Grzanka.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 16 lutego 2018 r. na rozprawie w Izbie Gospodarczej skargi kasacyjnej (...) od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 30 października 2015 r. sygn. akt I SA/Wr 1477/15 w sprawie ze skargi (...) na decyzję Dyrektora Izby Celnej we W. z dnia (...) maja 2015 r. nr (...) w przedmiocie podatku akcyzowego postanawia:

1.

umorzyć postępowanie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym;

2.

zwrócić (...) ze środków budżetowych Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu uiszczony wpis od skargi kasacyjnej w wysokości 828 (osiemset dwadzieścia osiem) złotych.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia 2 lutego 2018 r. (...) cofnęła skargę kasacyjną od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 30 października 2015 r., sygn. akt I SA/Wr 1477/15.

Mając na uwadze, że cofnięcie skargi kasacyjnej jest skuteczne, Naczelny Sąd Administracyjny, na podstawie art. 60 i art. 161 § 1 pkt 1 w związku z art. 193 oraz na podstawie art. 232 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.), postanowił jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.