Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1985587

Postanowienie
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 20 października 2015 r.
I GSK 1846/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Hanna Kamińska.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 20 października 2015 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Gospodarczej skargi kasacyjnej M. Ł. od postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w W. z dnia 21 stycznia 2015 r. sygn. akt V SA/Wa 20/15 w sprawie ze skargi M. Ł. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w W. z dnia (...) października 2014 r. nr (...) w przedmiocie określenia kwoty długu celnego postanawia: uchylić zaskarżone postanowienie.

Uzasadnienie faktyczne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w W. postanowieniem z dnia 21 stycznia 2015 r., sygn. akt V SA/Wa 20/15, odrzucił skargę M. Ł. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w W. z dnia (...) października 2014 r. w przedmiocie określenia kwoty należności celnych.

Sąd I instancji stwierdził, że skarga nadana w Urzędzie Pocztowym w dniu 8 grudnia 2014 r. na decyzję doręczoną skarżącemu w dniu 5 listopada 2014 r. (data wynikająca ze zwrotnego potwierdzenia odbioru), wniesiona została z uchybieniem terminu określonego w art. 53 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.; dalej: p.p.s.a.), zatem podlegała odrzuceniu na podstawie art. 58 § 1 pkt 2 p.p.s.a.

Skargę kasacyjną od powyższego postanowienia złożył skarżący, wnosząc o jego uchylenie i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania Sądowi I instancji. Zaskarżonemu orzeczeniu zarzucił - na podstawie art. 174 pkt 1 p.p.s.a. - naruszenie art. 58 § 1 pkt 2 p.p.s.a. poprzez jego niewłaściwe zastosowanie i przyjęcie, że skarga na decyzję Dyrektora Izby Celnej w W. z dnia (...) października 2014 r. została wniesiona do WSA w W. po upływie 30-dniowego terminu do jej wniesienia, podczas gdy skarga została wniesiona z zachowaniem terminu ustawowego.

W uzasadnieniu skargi kasacyjnej wskazano, że Sąd błędnie ustalił datę doręczenia zaskarżonej decyzji na podstawie daty wskazanej na zwrotnym potwierdzeniu odbioru przesyłki. W rzeczywistości pełnomocnik strony odebrał tę decyzję w dniu 6 listopada 2014 r., czyniąc na kopercie adnotację o dacie przyjęcia korespondencji. Ponadto, w systemie elektronicznego śledzenia przesyłek pocztowych widnieje data doręczenia przedmiotowej przesyłki w dniu 6 listopada 2014 r. Data na zwrotnym potwierdzeniu odbioru decyzji musiała zatem zostać wpisana omyłkowo. W tych okolicznościach skarga nadana w Urzędzie Pocztowym w dniu 8 grudnia 2014 r. została wniesiona z zachowaniem ustawowego terminu.

Pismem z dnia 1 września 2015 r. skarżący uzupełnił skargę kasacyjną, przedkładając pismo Poczty Polskiej z dnia 25 sierpnia 2015 r., z którego wynika, że datą doręczenia spornej przesyłki jest dzień 6 listopada 2015 r.

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Skarga kasacyjna zasługuje na uwzględnienie.

Z uzasadnienia skargi kasacyjnej wynika, że jej autor kwestionuje przede wszystkim przyjęcie przez Sąd I instancji, że stan faktyczny sprawy odpowiada dyspozycji art. 58 § 1 pkt 2 p.p.s.a. Twierdzi bowiem, że skarga, wbrew stanowisku Sądu I instancji, została wniesiona w terminie, gdyż data doręczenia zaskarżonej decyzji była inna niż przyjęta na podstawie zwrotnego potwierdzenia odbioru.

Wobec powyższego należy stwierdzić, że istotnie, Sąd I instancji - stwierdzając uchybienie terminu do wniesienia skargi - oparł się na danych wynikających ze zwrotnego potwierdzenia odbioru zaskarżonej decyzji (k. 149 akt adm.), przyjmując, że przesyłka zawierająca decyzję została doręczona w dniu 5 listopada 2014 r.

Niewątpliwie "zwrotne potwierdzenie odbioru" jest dokumentem urzędowym - korzystającym z domniemania prawdziwości. Domniemanie to może być jednak podważone, przy czym ustawa - Ordynacja podatkowa nie wprowadza ograniczeń, co do środków dowodowych, zmierzających do obalenia domniemania zgodności takich dokumentów z prawdą. W ocenie Naczelnego Sądu Administracyjnego - co do zasady - brak więc przeszkód ku temu, by strona podważała prawdziwość dokumentu także przez złożenie stosownych wyjaśnień. Ocenie podlega zaś wiarygodność takich wyjaśnień.

Taka sytuacja miała miejsce w niniejszej sprawie. Po wydaniu przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w W. postanowienia o odrzuceniu skargi M. Ł. zostały ujawnione okoliczności mające świadczyć o zachowaniu przez skarżącego terminu do złożenia skargi. Okoliczności te Naczelny Sąd Administracyjny uznał za skutecznie podważające domniemanie prawdziwości danych wynikających ze zwrotnego potwierdzenia odbioru.

Ze złożonego wraz ze skargą kasacyjną wydruku ze strony internetowej Poczty Polskiej - śledzenie przesyłek (k. 38 akt sądowych) wynika bowiem, że przesyłka nr (...) - a więc przesyłka o tym samym kodzie kreskowym, jaki został uwidoczniony na zwrotnym potwierdzeniu odbioru zaskarżonej decyzji - wynika, że została ona doręczona stronie w dniu 6 listopada 2014 r., a nie - jak wynika ze zwrotnego potwierdzenia odbioru i jak za tym przyjął Sąd I instancji - w dniu 5 listopada 2014 r.

Ponadto, z pisma Dyrektora Biura Ładu Korporacyjnego i Zgodności Poczty Polskiej S.A. Dział Operacyjny w Łodzi z dnia 25 sierpnia 2015 r., wystosowanego do pełnomocnika skarżącego wynika, że przesyłkę o numerze (...) doręczono adresatowi w dniu 6 listopada 2014 r.

W tych okolicznościach Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że skarga nadana w Urzędzie Pocztowym w dniu 8 grudnia 2014 r. została wniesienia z zachowaniem terminu określonego w art. 53 § 1 p.p.s.a.

Mając powyższe na uwadze, Naczelny Sąd Administracyjny, na podstawie art. 185 § 1 w związku z art. 182 § 1 p.p.s.a., orzekł jak w sentencji.

--4

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.