Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1985586

Postanowienie
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 22 października 2015 r.
I GSK 1833/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Ludmiła Jajkiewicz.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 22 października 2015 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Gospodarczej skargi kasacyjnej W. P. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w P. z dnia 26 maja 2015 r. sygn. akt III SA/Po 1676/14 w zakresie wniosku o wstrzymanie wykonania decyzji w sprawie ze skargi W. P. na decyzję D. I. C. w P. z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie podatku akcyzowego postanawia: oddalić wniosek o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji

Uzasadnienie faktyczne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w P. wyrokiem z dnia 26 maja 2015 r., sygn. akt III SA/Po 1676/14 oddalił skargę W. P. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w P. z dnia (...) r. w przedmiocie podatku akcyzowego.

W wywiedzionej od tego wyroku przez skarżącego skardze kasacyjnej zawarto wniosek o wstrzymanie wykonania ww. decyzji do czasu wydania przez Sąd rozstrzygnięcia w przedmiotowej sprawie, z uwagi na niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków dla skarżącego, albowiem nałożona na niego kwota podatku, którą musi uiścić znacząco przekracza jego możliwością majątkowe.

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Wniosek nie znajduje usprawiedliwionych podstaw.

Zgodnie z art. 61 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.; dalej: p.p.s.a.) sąd może wstrzymać wykonanie zaskarżonej decyzji, jeśli zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków w przypadku wykonania decyzji. Celem instytucji wstrzymania wykonania aktu/czynności jest tymczasowe ukształtowanie stosunków do czasu merytorycznego rozpoznania sprawy przez sąd. Z powyższego wynika, że sąd wyłącznie bada zaistnienie przesłanek określonych w art. 61 § 3 p.p.s.a., przede wszystkim w oparciu o okoliczności wskazane we wniosku.

Wskazany przepis zawiera zamknięty katalog przesłanek pozytywnych, którymi są: wyrządzenie znacznej szkody oraz spowodowanie trudnych do odwrócenia skutków. Pod pojęciem wyrządzenia znacznej szkody należy rozumieć taką szkodę - majątkową lub niemajątkową - której nie będzie można wynagrodzić przez późniejszy zwrot spełnionego świadczenia lub nie będzie można jej wyegzekwować ani też nie będzie możliwe przywrócenie rzeczy do stanu pierwotnego (post. NSA z dnia 20 grudnia 2004 r., sygn. akt GZ 138/04). Natomiast trudne do odwrócenia skutki to takie skutki prawne lub faktyczne, które raz zaistniałe spowodują istotną bądź trwałą zmianę rzeczywistości, przy czym powrót do stanu poprzedniego może nastąpić tylko po dłuższym czasie lub przy stosunkowo dużym nakładzie sił i środków.

W niniejszej sprawie skarżący uzasadniając wniosek o wstrzymanie wykonania decyzji wskazał, że brak jej wstrzymania rodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znaczącej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków dla skarżącego, albowiem nałożona na niego kwota podatku, którą musi uiścić znaczącego przekracza jego możliwości majątkowe. Jak również powołał się na postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia (...) r., a także wskazał, że podstawą złożonego wniosku jest art. 61 § 3 p.p.s.a., który znajduje zastosowanie w tym przypadku z mocy art. 193 p.p.s.a. Nie powołując natomiast żadnych okoliczność uzasadniających zasadność złożenia wniosku.

Skoro sąd orzeka o wstrzymaniu aktu lub czynności na wniosek skarżącego, to na wnioskodawcy spoczywa obowiązek uzasadnienia wniosku, tak aby przekonać sąd do zasadności zastosowania ochrony tymczasowej. Dla wykazania, że zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków nie jest wystarczające samo stwierdzenie strony. Uzasadnienie takiego wniosku powinno odnosić się do konkretnych okoliczności pozwalających wywieść, że wstrzymanie wykonania zaskarżonego aktu lub czynności jest zasadne w stosunku do wnioskodawcy. Brak uzasadnienia wniosku o wstrzymanie wykonania decyzji uniemożliwia jego merytoryczną ocenę.

Wobec braku jakiegokolwiek uzasadnienia złożonego w skardze kasacyjnej wniosku o wstrzymanie wykonania decyzji niemożliwym było dokonanie merytorycznej jego oceny. Brak uzasadnienia wniosku stanowi naruszenie obowiązku nałożonego na wnioskodawcę cytowanym art. 61 § 3 p.p.s.a. wykazania okoliczności lub konkretnych zdarzeń przemawiających za wstrzymaniem wykonania decyzji, co w konsekwencji doprowadziło do oddalenia przedmiotowego wniosku.

Mając powyższe na uwadze Naczelny Sąd Administracyjny w oparciu o art. 61 § 3 w zw. z art. 193 p.p.s.a., postanowił jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.