I GSK 1832/15 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2373234

Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 29 września 2017 r. I GSK 1832/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Lidia Ciechomska-Florek.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 29 września 2017 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Gospodarczej skargi kasacyjnej A. Spółki z o.o. z siedzibą w Poznaniu od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 16 czerwca 2015 r. sygn. akt V SA/Wa 912/15 w sprawie ze skargi A. Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Warszawie z dnia 19 grudnia 2014 r. nr (...) w przedmiocie odmowy zwrotu podatku akcyzowego

1.

umorzyć postępowanie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym;

2.

zwrócić A. Spółce z o.o. z siedzibą w Poznaniu ze środków budżetowych Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie uiszczony wpis od skargi kasacyjnej w wysokości 100 (sto) złotych.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia 24 sierpnia 2017 r. pełnomocnik A. Spółki z o.o. z siedzibą w Poznaniu cofnął skargę kasacyjną od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 16 czerwca 2015 r. sygn. akt V SA/Wa 912/15.

Mając na uwadze, że cofnięcie skargi kasacyjnej jest skuteczne, Naczelny Sąd Administracyjny, na podstawie art. 60 i art. 161 § 1 pkt 1 w związku z art. 193 oraz na podstawie art. 232 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2017 r. poz. 1369 z późn. zm.), postanowił jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.