Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2755228

Postanowienie
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 30 października 2019 r.
I GSK 1648/18

UZASADNIENIE

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący sędzia NSA Barbara Mleczko-Jabłońska w dniu 30 października 2019 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Gospodarczej w sprawie ze skargi kasacyjnej (A) Spółdzielni Mleczarskiej w R. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 15 lutego 2017 r., sygn. akt V SA/Wa 327/16 w sprawie ze skargi (A) Spółdzielni Mleczarskiej w R. na decyzję Prezesa Agencji Rynku Rolnego z dnia (...) grudnia 2015 r., nr (...) w przedmiocie stwierdzenia odpowiedzialności płatnika z tytułu opłaty naliczanej w związku z przekroczeniem przez dostawców hurtowych kwoty krajowej postanawia: zawiesić postępowanie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Uzasadnienie faktyczne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z dnia 15 lutego 2017 r., sygn. akt V SA.Wa 327/16, oddalił skargę (A) Spółdzielni Mleczarskiej w R. na decyzję Prezesa Agencji Rynku Rolnego z (...) grudnia 2015 r. w przedmiocie stwierdzenia odpowiedzialności płatnika z tytułu opłaty naliczanej w związku z przekroczeniem przez dostawców hurtowych kwoty krajowej.

Skargę kasacyjną od powyższego wyroku złożyła skarżąca, wnosząc o jego uchylenie i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania Sądowi I instancji lub wydanie wyroku reformatoryjnego na podstawie art. 188 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 z późn. zm.; dalej: p.p.s.a.) oraz o zasądzenie kosztów postępowania.

Jak wynika z akt sprawy, postanowieniem z 5 października 2018 r., sygn. akt (...) Sąd Rejonowy w Toruniu V Wydział Gospodarczy ogłosił upadłość dłużnika (A) Spółdzielni Mleczarskiej w R. oraz m.in. wyznaczył syndyka masy upadłości.

W odpowiedzi na wezwanie Przewodniczącego Wydziału I Izby Gospodarczej NSA z 10 września 2019 r., syndyk masy upadłości skarżącej spółdzielni w piśmie z 23 września 2019 r. oświadczył, że lista wierzytelności w toku postępowania upadłościowego nie została jeszcze sporządzona ani tym bardziej zatwierdzona.

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje.

Zgodnie z art. 124 § 1 pkt 4 p.p.s.a. sąd zawiesza postępowanie z urzędu, jeżeli w stosunku do strony zostało wszczęte postępowanie upadłościowe, a sprawa dotyczy przedmiotu wchodzącego w skład masy upadłości. Wykładania przepisu pozwala stwierdzić, że stanowi on o obligatoryjnym zawieszeniu postępowania, w sytuacji gdy zaistnieje opisany w nim stan faktyczny.

W rozpoznawanej sprawie treść postanowienia z 5 października 2018 r. jednoznacznie świadczy o tym, że wobec spółki zostało wszczęte postępowanie upadłościowe. Nie ma też wątpliwości, że kwota 1 519 111,64 zł z tytułu odpowiedzialności płatnika jako podmiotu skupującego stanowi wierzytelność podlegającą zgłoszeniu do masy upadłości.

Z kolei w myśl art. 145 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 498 z późn. zm.), postępowanie sądowe, administracyjne lub sądowoadministracyjne w sprawie wszczętej przeciwko upadłemu przed dniem ogłoszenia upadłości o wierzytelność, która podlega zgłoszeniu do masy upadłości, może być podjęte przeciwko syndykowi tylko w przypadku, gdy w postępowaniu upadłościowym wierzytelność ta po wyczerpaniu trybu określonego ustawą nie zostanie umieszczona na liście wierzytelności.

Zdaniem NSA, skoro wobec skarżącej wszczęto postępowanie upadłościowe, a lista wierzytelności nie została jeszcze sporządzona, to postępowanie sądowoadministracyjne dotyczące należności podlegającej zgłoszeniu na tę listę, należało zawiesić.

W tym stanie rzeczy Naczelny Sąd Administracyjny na podstawie art. 124 § 1 pkt 4 w związku z art. 193 p.p.s.a. orzekł jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.