I GSK 1447/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2724784

Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 10 września 2019 r. I GSK 1447/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Elżbieta Kowalik-Grzanka.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 10 września 2019 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Gospodarczej skargi kasacyjnej Z. D. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z dnia 4 stycznia 2017 r. sygn. akt I SA/Ol 760/16 w sprawie ze skarg Z. D. na decyzje Dyrektora (...) Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w O. z dnia (...) sierpnia 2016 r., nr (...) w przedmiocie zmiany decyzji o przyznaniu płatności na zalesianie w części dotyczącej premii zalesieniowej postanawia: sprostować z urzędu oczywistą omyłkę pisarską w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 14 czerwca 2019 r. sygn. akt I GSK 1447/18 w ten sposób, że w wierszu dwudziestym trzecim od góry w miejsce imienia skarżącego "Z." wpisać "Z.".

Uzasadnienie faktyczne

Zgodnie z art. 156 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302, z późn. zm.; dalej "p.p.s.a."), sąd może z urzędu sprostować w wyroku niedokładności, błędy pisarskie albo rachunkowe lub inne oczywiste omyłki.

W wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 14 czerwca 2019 r., sygn. akt I GSK 1447/18 w wierszu dwudziestym trzecim od góry niewłaściwie wpisano imię skarżącego.

Wobec powyższego, Naczelny Sąd Administracyjny na podstawie art. 156 § 1 i 2 w związku z art. 193 p.p.s.a., sprostował oczywistą omyłkę pisarską.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.