I GSK 1029/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2514219

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 7 czerwca 2018 r. I GSK 1029/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Dariusz Dudra (spr.).

Sędziowie: NSA Barbara Mleczko-Jabłońska, del. WSA Elżbieta Kowalik-Grzanka.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 7 czerwca 2018 r. na rozprawie w Izbie Gospodarczej skargi kasacyjnej C. N.i B. "(...)" Spółki z o.o. w Ł. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 1 czerwca 2016 r. sygn. akt I SA/Sz 226/16 w sprawie ze skargi C. N.i B. "(...)" Spółki z o.o. w Ł. na uchwałę Zarządu Powiatu S. z dnia (...) października 2015 r. nr (...) w przedmiocie odmowy przyznania prawa do dotacji dla szkoły niepublicznej

1.

oddala skargę kasacyjną;

2.

zasądza od C. N.i B. "(...)" Spółki z o.o. w Ł. na rzecz Zarządu Powiatu S. 240 (dwieście czterdzieści) złotych tytułem kosztów postępowania kasacyjnego.

Uzasadnienie faktyczne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie wyrokiem z dnia 1 czerwca 2016 r., sygn. akt I SA/Sz 226/16, oddalił skargę C." Sp. z o.o. w Ł. na uchwałę Zarządu Powiatu S. z dnia (...) października 2015 r., nr (...) w przedmiocie odmowy przyznania prawa do dotacji dla szkoły niepublicznej.

Sąd orzekał w następującym stanie faktycznym sprawy:

Zaskarżoną uchwałą z dnia (...) października 2015 r. Zarząd Powiatu S. odmówił Policealnej Szkole (...) w S. (której organem prowadzącym jest C. Spółka z o.o. w Ł.) dotacji na 2016 rok. Jako podstawę prawną uchwały wskazał art. 32 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1445) oraz § 1 rozdziału II ust. 1 uchwały nr (...) Rady Powiatu w S. z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania oraz rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Powiatu S. oraz trybu i zakresu ich wykorzystania (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 94, poz. 2691 z późn. zm.).

Jak wynika z akt sprawy, pismem z dnia (...) września 2015 r. (data wpływu do organu - 22 września 2015 r.) spółka złożyła do Starosty S. wniosek o zarezerwowanie środków finansowych w budżecie powiatu na dotacje w 2016 r. dla wskazanych siedmiu szkół wraz ze skierowanym do Zarządu Powiatu w S. wnioskiem o przyznanie prawa dotacji na 2016 r.

W uzasadnieniu zaskarżonej uchwały, powołując się na przepis art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.; dalej: u.s.o.), organ wyjaśnił, że prawo do dotacji przysługuje po spełnieniu następujących warunków: szkoła prowadzi działalność i osoba prowadząca szkołę poda do 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji właściwemu organowi planowaną liczbę uczniów. Wskazał dalej, że szkoła ubiegająca się o dotację nie podjęła działalności z dniem 1 września 2015 r. Szkoła nieprowadząca działalności nie może wykazać uczniów w Systemie Informacji Oświatowej i dlatego nie otrzyma subwencji na rok 2016.

W związku z wezwaniem przez spółkę do usunięcia naruszenia prawa, Zarząd Powiatu S., uchwałą z dnia (...) grudnia 2015 r., nr (...), odmówił uchylenia uchwały nr (...). W uzasadnieniu wyjaśnił, że szkoła została wpisana do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Powiat S. w dniu (...) kwietnia 2015 r., termin rozpoczęcia działalności szkoły określono na dzień 1 września 2015 r. W dniu (...) września 2015 r. wpłynął wniosek o dokonanie zmiany we wpisie do ww. ewidencji, polegającej na zmianie terminu rozpoczęcia działalności przez szkołę na dzień (...) lutego 2016 r., co oznacza, że w dniu złożenia wniosku, tj. 22 września 2016 r., szkoła nie prowadziła działalności. Zatem nie było organu prowadzącego szkołę uprawnionego do złożenia wniosku (§ 1 rozdział II, ust. 2 uchwały nr (...)).

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie oddalił skargę spółki na uchwałę Zarządu Powiatu S. z dnia (...) października 2015 r.

W ocenie Sądu podjęta uchwała nie narusza prawa.

Odnosząc się do zarzutu naruszenia przepisu art. 90 ust. 3 u.s.o. w zw. z § 1 rozdział 2 punkt 1 i 2 uchwały nr (...), Sąd stwierdził, że nie sposób zgodzić się z poglądem skarżącej, iż jednym warunkiem przyznania dotacji jest podanie przez organ prowadzący do 30 września roku poprzedzającego udzielenie dotacji właściwemu organowi planowanej liczby uczniów, a nie jest wymagane prowadzenie przez szkołę działalności. Zdaniem WSA to właśnie prowadzenie działalności jest podstawowym warunkiem przyznania dotacji.

Z treści art. 90 ust. 4 u.s.o. wynika, że granice i zakres udzielonego tą ustawą upoważnienia zobowiązują organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego do ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania, z uwzględnieniem w szczególności (a więc nie tylko) podstawy obliczania dotacji, zakresu danych, które powinny być zawarte we wniosku o udzielnie dotacji i w rozliczeniu jej wykorzystania, oraz terminu i sposobu rozliczenia dotacji.

Złożenie przez prowadzącego niepubliczną szkołę (placówkę) wniosku oraz wskazanie wymaganych danych co do liczby uczniów uczęszczających do szkoły (placówki) skutkuje dla organu wykonawczego samorządu terytorialnego obowiązkiem obliczenia należnej dotacji i wypłacenia jej osobie uprawnionej (konkretyzacja wysokości dotacji). Z ustawy o systemie oświaty (art. 90 ust. 3) wynika jednoznacznie, że dotacja dla takiej placówki jest iloczynem liczby jej uczniów i kwoty nie niższej niż kwota przewidziana na jednego ucznia tego rodzaju placówki, w części oświatowej subwencji ogólnej dla danej jednostki samorządu terytorialnego. W tej sytuacji dotacja dla niepublicznej szkoły (placówki) przysługująca na każdego ucznia uzależniona jest od spełnienia, przez podmiot prowadzący taką placówkę, warunku podania organowi właściwemu do udzielania dotacji planowanej liczby uczniów nie później niż do 30 września roku poprzedzającego rok udzielania dotacji. Brak takiej wiedzy uniemożliwiłby zrealizowanie przez jednostkę samorządu terytorialnego jej zadań w przedmiotowym zakresie. Ponadto, jak wynika z przepisu art. 90 ust. 3 w zw. z ust. 3c u.s.o. dotacja przysługuje na każdego ucznia uczestniczącego w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych w danym miesiącu i jest przekazywana w 12 częściach, w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca.

WSA wskazał, że w art. 90 u.s.o. ustawodawca zastrzegł wymaganie, aby osoba prowadząca złożyła organowi właściwemu do udzielania dotacji, w terminie do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielania dotacji, informację o planowanej liczbie uczniów. Warunek ten miał na celu umożliwienie jednostkom samorządu odpowiedniego zaplanowania środków w swoich budżetach. Sformułowanie "pod warunkiem że" jest jednoznaczne i oznacza, że niepodanie w określonym terminie planowanej liczby uczniów w przyszłym roku budżetowym upoważnia jednostkę samorządu do odmowy udzielenia dotacji. Zatem złożenie wniosku i informacji o planowanej liczbie uczniów w terminie do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji jest warunkiem koniecznym. Nie jest jednak warunkiem wystarczającym z punktu widzenia ww. przepisu. Dotowana szkoła lub placówka powinna w tej dacie być wpisana do ewidencji prowadzonej przez właściwy organ na podstawie art. 82 u.s.o. Zdaniem Sądu, użyte w przepisach art. 90 pojęcie "osoby prowadzącej" należy odnosić do osoby, która w terminie do 30 września nie tylko wystąpiła z wnioskiem o wpis do ewidencji, lecz także zdążyła go uzyskać, a nadto rozpoczęła działalność oświatową. Nie ulega bowiem wątpliwości, że dotacja oświatowa ma charakter celowy, a więc jest przeznaczona na ściśle określone cele. W ocenie WSA, skoro skarżąca nie rozpoczęła działalności z dniem 1 września 2015 r., to były podstawy do podjęcia zaskarżonej uchwały. Pozbawienie podmiotu nieprowadzącego niepublicznej szkoły lub placówki nie narusza bowiem granic upoważnienia zawartego w ustawie ani też samej ustawy. Wysokość dotacji (przekazywanej miesięcznie) uzależniona jest od rzeczywistej liczby uczniów niepublicznej szkoły lub placówki. Skoro już od 1 września Szkoła nie zatrudnia nauczycieli, nie ma uczniów, to bezcelowe jest przyznawanie dotacji, która i tak nie może być wypłacona, bo nie ma rzeczywistej liczby uczniów. Jednostka samorządu terytorialnego, aby mogła realizować zadania oświatowe, musi mieć wiedzę odnośnie faktycznego stanu liczbowego uczniów.

Skargę kasacyjną od powyższego wyroku złożyło Centrum Nauki i Biznesu "(...)" Sp. z o.o. w Łodzi, wnosząc o jego uchylenie i przekazanie sprawy Sądowi I instancji do ponownego rozpoznania oraz zasadzenie kosztów postępowania według norm przepisanych.

Zaskarżonemu orzeczeniu zarzucono naruszenie art. 147 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1369 z późn. zm.; dalej: p.p.s.a.) w zw. z art. 90 ust. 3 u.s.o. w zw. z § 1 rozdział 2 punkt 1 i 2 uchwały nr (...) Rady Powiatu w S. z dnia (...) listopada 2009 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania oraz rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Powiatu S. oraz trybu i zakresu ich wykorzystania - poprzez jego błędną wykładnię i w konsekwencji brak stwierdzenia nieważności zaskarżonej uchwały.

W uzasadnieniu skargi kasacyjnej skarżąca wywodzi, że z art. 90 u.s.o. wynika, iż jedynym warunkiem przyznania dotacji jest podanie do 30 września roku poprzedzającego udzielenie dotacji właściwemu organowi planowanej liczby uczniów, a nie także prowadzenie przez szkołę działalności. Wniosek spółki wpłynął do organu w dniu (...) września 2015 r., zatem nie było podstaw do odmowy przyznania prawa do dotacji. Ponadto, Policealna Szkoła (...) uzyskała zaświadczenie o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych w dniu (...) kwietnia 2015 r., a więc w dacie złożenia wniosku o przyznanie prawa do dotacji na rok 2016 r. była już istniejącą szkołą.

W odpowiedzi na skargę kasacyjną Zarząd Powiatu S. wniósł o jej oddalenie i zasądzenie kosztów postępowania według norm przepisanych.

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Skarga kasacyjna nie zasługiwała na uwzględnienie.

Zgodnie z art. 183 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2017 r., poz. 1369 z późn. zm. - dalej: p.p.s.a.) Naczelny Sąd Administracyjny rozpoznaje sprawę w granicach skargi kasacyjnej, co oznacza, że Sąd jest związany podstawami określonymi przez ustawodawcę w art. 174 p.p.s.a. i wnioskami skargi zawartymi w art. 176 p.p.s.a.

Związanie podstawami skargi kasacyjnej polega na tym, że wskazanie przez stronę skarżącą naruszenia konkretnego przepisu prawa materialnego, czy też procesowego, określa zakres kontroli Naczelnego Sądu Administracyjnego. Zatem sam autor skargi kasacyjnej wyznacza zakres kontroli instancyjnej wskazując, które normy prawa zostały naruszone (por. wyrok NSA z dnia 6 września 2012 r., sygn. akt I FSK 1536/11, LEX nr 1218336).

Zasada związania granicami skargi kasacyjnej nie dotyczy jedynie nieważności postępowania, o której mowa w art. 183 § 2 p.p.s.a. Żadna jednak ze wskazanych w tym przepisie przesłanek w stanie faktycznym sprawy nie zaistniała.

Postawiony w skardze kasacyjnej zarzut należało uznać za nieusprawiedliwiony.

Skarżąca kasacyjnie spółka w petitum skargi wskazała na naruszenie art. 147 § 1 p.p.s.a. w związku z art. 90 ust. 3 u.s.o. w zw. z § 1 rozdział II pkt 1 i 2 (z redakcji uchwały wynika, że spółka kwestionuje ust. 1 i 2 błędnie wskazując pkt 1 i 2) uchwały nr (...) Rady Powiatu w S. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Powiatu S. oraz trybu i zakresu kontroli ich wykorzystania poprzez jego błędną wykładnię i w konsekwencji brak stwierdzenia nieważności zaskarżonej uchwały. Dopiero w uzasadnieniu skargi kasacyjnej spółka precyzuje, że kwestionuje odmowę przyznania dotacji dla szkoły niepublicznej - Policealnej Szkoły (...). Uważa, że jedynym warunkiem przyznania dotacji jest podanie do 30 września roku poprzedzającego udzielenie dotacji właściwemu organowi planowanej liczby uczniów, a nie jak wskazuje organ w uzasadnieniu uchwały oraz w uzasadnieniu zaskarżonego wyroku Sąd, także prowadzenie przez szkołę działalności.

W ocenie NSA, w sprawie nie doszło do błędnej wykładni wskazanych przepisów, w szczególności art. 90 ust. 3 u.s.o.

Z przywołanego przez spółkę w zarzucie kasacyjnym przepisu wynika, że dotacje dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych niewymienionych w ust. 2a przysługują na każdego ucznia uczestniczącego w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych w danym miesiącu w wysokości nie niższej niż 50% ustalonych w budżecie odpowiednio danej gminy lub powiatu wydatków bieżących ponoszonych w szkołach publicznych tego samego typu i rodzaju w przeliczeniu na jednego ucznia, pod warunkiem że osoba prowadząca szkołę niepubliczną poda organowi właściwemu do udzielania dotacji planowaną liczbę uczniów nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielania dotacji, z zastrzeżeniem ust. 3 h oraz 3i. Uczestnictwo uczniów w obowiązkowych zajęciach edukacyjnych musi być potwierdzone ich własnoręcznymi podpisami na listach obecności na tych zajęciach. W przypadku braku na terenie gminy lub powiatu szkoły publicznej danego typu i rodzaju, podstawą do ustalenia wysokości dotacji są wydatki bieżące ponoszone przez najbliższą gminę lub powiat na prowadzenie szkoły publicznej danego typu lub rodzaju (art. 90 ust. 3 u.s.o.).

Jak wynika z powyższego dotacja dla szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej przysługuje, pod warunkiem że osoba prowadząca szkołę niepubliczną poda organowi właściwemu do udzielania dotacji planowaną liczbę uczniów nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielania dotacji. Jedną z przesłanek warunkujących dotowanie jest zatem prowadzenie szkoły.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 u.s.o. szkołą publiczną jest szkoła, która m.in. zatrudnia nauczycieli (art. 7 ust. 1 pkt 3 u.s.o.), realizuje programy nauczania (art. 7 ust. 1 pkt 4 lit. a i b u.s.o.), realizuje zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania sprawdzianu i egzaminów (art. 7 ust. 1 pkt 5 u.s.o.).

W myśl art. 7 ust. 3 u.s.o. szkoła niepubliczna może uzyskać uprawnienia szkoły publicznej wymienione w ust. 2, jeżeli: realizuje programy nauczania uwzględniające podstawy programowe wymienione w ust. 1 pkt 4 lit. a (pkt 1); realizuje zajęcia edukacyjne w cyklu nie krótszym oraz w wymiarze nie niższym niż łączny wymiar obowiązkowych zajęć edukacyjnych określony w ramowym planie nauczania szkoły publicznej danego typu (pkt 2); stosuje zasady klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania sprawdzianu i egzaminów, o których mowa w ust. 1 pkt 5 (pkt 3).

Z powołanych regulacji wynika zatem jednoznacznie, że szkołą jest podmiot, który musi zatrudniać nauczycieli i realizować zadania przypisane szkole, m.in. realizować programy nauczania, stosować zasady klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzać sprawdziany i egzaminy. Nie powinno zatem budzić wątpliwości stwierdzenie, że podmiot ten winien w rzeczywistości funkcjonować.

Motywując oddalenie skargi kasacyjnej można w okolicznościach faktycznych sprawy przywołać po części argumentację skargi kasacyjnej odnoszącą się do powołania pojęcia "prowadzić" ze słownika języka polskiego. Strona powołując się na Słownik Języka Polskiego pod redakcją prof. Stanisława Dubisza wskazuje, że pojęcie "prowadzić" oznacza sprawować nad czymś nadzór, pieczę, zarządzać, kierować czymś, być odpowiedzialnym za funkcjonowanie i przebieg czegoś, zajmować się, trudnić się czymś (por. Uniwersalny Słownik Języka Polskiego pod redakcją prof. S. Dubisza, PWN Warszawa 2003).

W świetle tej definicji, jak twierdzi sama spółka, bezspornym jest, iż wyrażenie prowadzić odnosi się tylko do rzeczy zjawisk istniejących a nie dopiero planowanych. Tak więc osobą prowadzącą szkołę jest osoba odpowiedzialna za funkcjonowanie szkoły już istniejącej, a nie dopiero planowanej.

Dalej argumentując zajęte stanowisko nie można nie odwołać się do treści uchwały nr (...) Rady Powiatu w S. z dnia (...) listopada 2009 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Powiatu S. oraz trybu i zakresu kontroli ich wykorzystania.

Z uchwały tej, stanowiącej prawo miejscowe obowiązujące na danym terenie - Powiatu S., wynika bowiem w myśl § 1 rozdział II ust. 5, że dotacje są udzielane od 1 stycznia każdego roku budżetowego. Zgodnie zaś z § 1 rozdział III ust. 7 dotacja przekazywana jest w 12 częściach w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca. Natomiast z § 1 rozdział II ust. 3 wynika, że podmiot prowadzący szkołę lub placówkę przekazuje Zarządowi Powiatu w terminie do 5 dnia każdego miesiąca informację o aktualnej liczbie uczniów i wychowanków wg stanu na pierwszy dzień każdego miesiąca na który będzie udzielana dotacja. Dodatkowo przywołać też należy treść § 1 rozdział III ust. 2" z którego to postanowienia wynika, że niepublicznym szkołom o uprawnieniach szkól publicznych niewymienionych w ust. 1, udziela się dotacji na każdego ucznia w wysokości równej 50% ustalonych w budżecie powiatu wydatków bieżących ponoszonych w szkołach publicznych tego samego typu i rodzaju prowadzonych przez Powiat (...) w przeliczeniu na jednego ucznia, wg stanu uczniów na dzień 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.

Dokonując analizy powołanych postanowień uchwały jednoznacznie stwierdzić należy, że dotacja oświatowa przyznawana jest na rok budżetowy (kalendarzowy) i wypłacana jest w 12 częściach, w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca. Podmiot prowadzący szkołę zobowiązany jest do przekazywania Zarządowi Powiatu w terminie do 5 dnia każdego miesiąca informacji o aktualnej liczbie uczniów i wychowanków wg stanu na pierwszy dzień każdego miesiąca na który będzie udzielana dotacja. Natomiast w przypadku niepublicznych szkół o uprawnieniach szkól publicznych niewymienionych w ust. 1, udziela się dotacji wg stanu uczniów na dzień 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.

Z powyższego jednoznacznie zatem wynika, że nie jest możliwe przyznanie dotacji na okres krótszy niż 12 miesięcy, gdyż nie byłoby możliwe zrealizowanie trzech pierwszych z przywołanych postanowień uchwały Powiatu. Natomiast treść czwartego z nich przekonuje, że w dacie 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji szkoła musi funkcjonować i prowadzić działalność edukacyjną, taka bowiem tylko szkoła może wykazać stan uczniów na dzień 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.

Godzi się też wskazać treść art. 90 ust. 3c u.s.o., z którego to wynika, że dotacje, o których mowa w ust. 1a-3a, są przekazywane na rachunek bankowy szkoły, przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego, placówki lub zespołu szkół lub placówek w 12 częściach w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca, z tym że część za grudzień jest przekazywana w terminie do dnia 15 grudnia.

Z powołanego przepisu także jednoznacznie wynika, że dotacja oświatowa winna być przyznana na cały rok budżetowy i wypłacana w 12 częściach, w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca, z tym że część za grudzień jest przekazywana w terminie do dnia 15 grudnia.

W okolicznościach faktycznych sprawy podkreślić należy, że podmiot wpisany do ewidencji nie podjął działalności oświatowej, nie dokonał naboru uczniów, nie zatrudnił nauczycieli, jak również nie realizował funkcji przypisanej szkole, tj. nie kształcił uczniów. Nie mógł też wykazać stanu uczniów pobierających naukę na dzień 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji. W konsekwencji takich okoliczności i ewentualnego rozpoczęcia działalności szkoły od dnia (...) lutego 2016 r., czyli w trakcie roku budżetowego, dotacja oświatowa takiej szkole nie przysługuje.

Niemniej jednak nie można wykluczyć faktycznej możliwości rozpoczęcia działalności szkoły w trakcie roku budżetowego, z tym że prowadzenie takiej szkoły w tym niepełnym roku nie może być dotowane. O dotację oświatową dla takiej szkoły podmiot ją prowadzący może ubiegać się dopiero w następnym roku budżetowym, kiedy to będzie miał możliwość wykazania prowadzenia szkoły (jej faktycznego funkcjonowania) na dzień złożenia wniosku o dotację, nie później niż w dniu 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.

Reasumując skonstatować należy, że szkole niepublicznej wpisanej do ewidencji, która nie realizuje procesu nauczania na dzień złożenia wniosku o udzielenie dotacji dotowanie oświatowe nie przysługuje. Podmiot składający wniosek do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji nie prowadzi bowiem w takiej sytuacji szkoły w rozumieniu art. 90 ust. 3 u.s.o.

Wobec powyższego Naczelny Sąd Administracyjny uznał zarzuty skargi za nieusprawiedliwione i oddalił skargę kasacyjną na podstawie art. 184 p.p.s.a. O kosztach postępowania kasacyjnego orzeczono na podstawie art. 204 pkt 1 p.p.s.a. i w związku z § 14 ust. 1 pkt 2 lit. b) w zw. z § 14 ust. 1 pkt 1 lit. c) rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 22 września 2015 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1804 z późn. zm.).

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.