I FSK 779/17 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2705279

Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 9 kwietnia 2019 r. I FSK 779/17

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Janusz Zubrzycki.

Sędziowie: NSA Roman Wiatrowski (spr.), del. WSA Alojzy Skrodzki.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 9 kwietnia 2019 r. na rozprawie w Izbie Finansowej skargi kasacyjnej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach (obecnie Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Katowicach) od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 8 grudnia 2016 r. sygn. akt III SA/Gl 1251/16 w sprawie ze skargi Przedsiębiorstwa Usługowego T. sp. z o.o. z siedzibą w R. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 30 czerwca 2016 r. nr (...) w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania w zakresie podatku od towarów i usług za marzec i kwiecień oraz okres od lipca do grudnia 2009 r. postanawia:

1) umorzyć postępowanie kasacyjne,

2) zwrócić Dyrektorowi Izby Administracji Skarbowej w Katowicach od Skarbu Państwa - Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach kwotę 100 (słownie: sto) złotych tytułem uiszczonego wpisu od skargi kasacyjnej.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z 1 kwietnia 2019 r., które wpłynęło do Naczelnego Sądu Administracyjnego przed rozprawą wyznaczona na 9 kwietnia 2019 r. Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Katowicach cofnął skargę kasacyjną wniesioną od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z 8 grudnia 2016 r., sygn. akt III SA/Gl 1251/16 wydanego w sprawie ze skargi Przedsiębiorstwa Usługowego "T." Sp. z o.o. z siedzibą w R. na decyzje Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 30 czerwca 2016 r. w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania.

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Z uwagi na to, że cofnięcie skargi kasacyjnej jest dla Naczelnego Sądu Administracyjnego wiążące, stosownie do art. 60 i art. 161 § 1 pkt 1 w związku z art. 193 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 z późn. zm., dalej p.p.s.a.) Sąd postanowił umorzyć postępowanie w niniejszej sprawie.

O zwrocie uiszczonego wpisu od skargi kasacyjnej orzeczono na podstawie art. 232 § 1 pkt 1 i § 2 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.