Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1712858

Postanowienie
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 6 maja 2015 r.
I FSK 449/13

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Ryszard Pęk.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 6 maja 2015 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Finansowej sprawy ze skargi kasacyjnej Ministra Finansów od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 4 kwietnia 2012 r. sygn. akt I SA/Kr 200/12 w sprawie ze skargi S. S.A. z siedzibą w K. na interpretację indywidualną Ministra Finansów z dnia 13 października 2011 r. nr (...) w przedmiocie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku akcyzowego postanawia podjąć zawieszone postępowanie.

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem wydanym na rozprawie w dniu 6 lutego 2014 r., sygn. akt I FSK 449/13, Naczelny Sąd Administracyjny, działając na podstawie art. 125 § 1 pkt 1 w związku z art. 193 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.) dalej: p.p.s.a., zawiesił toczące się w niniejszej sprawie postępowanie kasacyjne. Sąd uznał bowiem, że na rozstrzygnięcie sprawy będzie miało wpływ wyjaśnienie przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wątpliwości wynikających z pytania prejudycjalnego skierowanego przez Naczelny Sąd Administracyjny w postanowieniu z dnia 5 marca 2013 r. o sygn. akt I GSK 780/11.

Wyrokiem z dnia 12 lutego 2015 r. w sprawie C-349/13 Trybunał Sprawiedliwości UE rozpoznał wymienione powyżej pytanie prejudycjalne Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Mając powyższe na uwadze, uznać należy, że ustała przyczyna zawieszenia postępowania kasacyjnego w niniejszej sprawie. Z tego względu Naczelny Sąd Administracyjny, działając na podstawie art. 128 § 1 pkt 4 w związku z art. 193 p.p.s.a., orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.