I FSK 229/17 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2683257

Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 22 lutego 2019 r. I FSK 229/17

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Hieronim Sęk.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 22 lutego 2019 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Finansowej sprostowania z urzędu wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 1 lutego 2019 r., sygn. akt I FSK 229/17, wydanego w sprawie ze skargi kasacyjnej Dyrektora Izby Skarbowej w Krakowie od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 7 października 2016 r. sygn. akt I SA/Kr 863/16 w sprawie ze skargi E.X. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Krakowie z dnia 24 maja 2016 r., nr (...) w przedmiocie podatku od towarów i usług za poszczególne miesiące od stycznia do czerwca 2011 r. postanawia: sprostować oczywistą omyłkę zawartą w sentencji wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 1 lutego 2019 r., sygn. akt I FSK 229/17 w zakresie nazwiska strony skarżącej, w ten sposób, że dwukrotnie użyte słowo: "Y." zastąpić słowem: "X.".

Uzasadnienie faktyczne

W sentencji wyroku z dnia 1 lutego 2019 r., sygn. akt I FSK 229/17, błędnie w dwóch miejscach wskazano na nazwisko Skarżącej jako: "Y.", zamiast "X.". Pomyłka ta ma charakter oczywisty, co jednoznacznie wynika z akt sprawy.

Zgodnie z art. 156 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302) sąd może z urzędu sprostować w wyroku niedokładności, błędy pisarskie albo rachunkowe lub inne oczywiste omyłki. Na mocy art. 193 przepis ten ma odpowiednie zastosowanie w postępowaniu przed Naczelnym Sądem Administracyjnym.

W tym stanie rzeczy, na podstawie powołanych przepisów Naczelny Sąd Administracyjny sprostował oczywistą omyłkę w sentencji swojego wyroku, wprowadzając do niej prawidłowe nazwisko strony skarżącej.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.