Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2749392

Postanowienie
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 9 grudnia 2019 r.
I FSK 2156/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Sylwester Marciniak.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 9 grudnia 2019 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Finansowej skargi kasacyjnej Naczelnika Urzędu Celno-Skarbowego w K. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 15 maja 2019 r., sygn. akt I SA/Kr 352/19 w sprawie ze skargi F. Sp. z o.o. w K. na decyzję Naczelnika Urzędu Celno-Skarbowego w K. z dnia 22 stycznia 2019 r., nr (...) w przedmiocie podatku od towarów i usług za marzec 2017 r. postanawia

1) odrzucić skargę kasacyjną,

2) zwrócić od Skarbu Państwa (z kasy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie) na rzecz Naczelnika Urzędu Celno-Skarbowego w K.

kwotę 24 880 (słownie: dwadzieścia cztery tysiące osiemset osiemdziesiąt) złotych uiszczoną tytułem wpisu od skargi kasacyjnej.

Uzasadnienie faktyczne

Zaskarżonym wyrokiem z dnia 15 maja 2019 r., sygn. akt I SA/Kr 352/19, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie, po rozpoznaniu skargi F. Sp. z o.o. w K. (dalej: skarżąca lub spółka) na decyzję Naczelnika Urzędu Celno-Skarbowego w K. (dalej: organ) z dnia 22 stycznia 2019 r. w przedmiocie podatku od towarów i usług za marzec 2017 r., uchylił decyzje organów obu instancji oraz zasądził na rzecz skarżącej koszty postępowania.

Od powyższego wyroku organ złożył skargę kasacyjną, zaskarżając wyrok w całości i wnosząc o jego uchylenie w całości i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania, a także o zasądzenie kosztów postępowania kasacyjnego według norm przepisanych.

W wykonaniu zarządzenia Przewodniczącego Wydziału z dnia 7 października 2019 r. pełnomocnik organu został wezwany do uiszczenia wpisu od skargi kasacyjnej. Wezwanie zostało doręczone w dniu 15 października 2019 r. Wpis został uiszczony w dniu 30 października 2019 r.

W odpowiedzi na skargę kasacyjną spółka wniosła o oddalenie skargi kasacyjnej i o zasądzenie od organu kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych.

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

W świetle art. 220 § 1 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 z późn. zm., dalej: p.p.s.a.) sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona opłata, a jeśli pismem tym jest skarga kasacyjna przewodniczący wzywa wnoszącego tę skargę, aby pod rygorem jej odrzucenia uiścił opłatę w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia wezwania. Skarga kasacyjna, od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu przez sąd.

W okolicznościach sprawy pełnomocnik organu, tj. strony wnoszącej skargę kasacyjną, został wezwany do uiszczenia wpisu na mocy zarządzenia z dnia 7 października 2019 r. Zarządzenie to identyfikowało sprawę, w której zostało wydane, zawierało informacje na temat kwoty wpisu od skargi kasacyjnej i możliwych sposobów jego uiszczenia, a także zgodne z art. 220 § 1 w zw. z art. 220 § 3 p.p.s.a. pouczenie o terminie uiszczenia wpisu i konsekwencjach jego nieuiszczenia w tym terminie. Akta sprawy nie pozostawiają wątpliwości co do tego, że odpis zarządzenia został doręczony pełnomocnikowi (na adres siedziby organu) w dniu 15 października 2019 r. (potwierdzenie odbioru - k. 134 akt), jak i co do uiszczenia żądanego wpisu w dniu 30 października 2019 r. (k. 136). Termin z art. 220 § 1 p.p.s.a. nie został zatem zachowany i skarga kasacyjna powinna być na mocy art. 220 § 3 p.p.s.a. odrzucona. Zgodnie z art. 180 p.p.s.a. Naczelny Sąd Administracyjny na posiedzeniu niejawnym odrzuci skargę kasacyjną, jeżeli ulegała ona odrzuceniu przez wojewódzki sąd administracyjny.

Z tego względu Naczelny Sąd Administracyjny, działając na podstawie art. 180 w zw. z art. 220 § 3 p.p.s.a., odrzucił skargę kasacyjną.

O zwrocie uiszczonego od skargi kasacyjnej wpisu orzeczono na podstawie art. 232 § 1 pkt 1 p.p.s.a.

Nie orzeczono zwrotu kosztów na rzecz spółki w związku z tym, że odrzucenie skargi kasacyjnej nie znajduje się w katalogu orzeczeń wymienionych w art. 209 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.