Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 13 maja 2005 r.
I FSK 199/05

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Jacek Brolik (sprawozdawca).

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 13 maja 2005 r. na posiedzeniu niejawnym w I Wydziale Izby Finansowej skargi kasacyjnej Fabryki "A." (...) Sp. j. w K. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 12 stycznia 2005 r. sygn. akt I SA/Sz 759/04 w zakresie odrzucenia skargi kasacyjnej w sprawie ze skargi Fabryki "A." (...) Sp. j. w K. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w S. z dnia 13 sierpnia 2004 r. (...) w przedmiocie określenia kwoty nadwyżki podatku naliczonego nad należnym i ustalenia dodatkowego zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług za miesiąc grudzień 2000 r. postanawia: odrzucić skargę kasacyjną.

Uzasadnienie faktyczne

Zarządzeniem z dnia 3 listopada 2004 r. strona skarżąca została wezwana przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie do uzupełnienia (w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia skargi) braków formalnych wniesionej do tegoż sądu skargi sądowoadministracyjnej na ostateczną decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w S. z dnia 13 sierpnia 2004 r. (...) poprzez uiszczenie wpisu sądowego w kwocie 117 zł.

Wyżej wymienione wezwanie Sądu strona skarżąca otrzymała w dniu 18 listopada 2004 r. i w dniu 19 listopada 2004 r. wpłaciła wpis sądowy w wysokości 100 zł (zamiast należnej kwoty 117 zł).

Postanowieniem z dnia 12 stycznia 2005 r. wydanym w sprawie I SA/Sz 759/04 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie odrzucił (przywołaną powyżej) skargę strony.

Z uzasadnienia postanowienia wynika, że strona, pomimo doręczonego jej wezwania Sądu, nie zapłaciła wpisu sądowego w zgodnej z prawem, określonej przez Sąd wysokości.

Z tych powodów, zgodnie z art. 220 par. 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153 poz. 1270 ze zm.), skargę należało odrzucić.

Na wyżej wymienione postanowienie Sądu skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego wniósł pełnomocnik strony skarżącej.

Strona zaskarża postanowienie Sądu I instancji w całości stwierdzając, iż wydane zostało z naruszeniem art. 220 § 1 i 3 (cyt.) ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Uzasadnienie skargi kasacyjnej przedstawia stanowisko strony, że uiszczenie wpisu w niepełnej wysokości nie stanowi uchylenia się od należnej opłaty sądowej a więc nie uzasadnia odrzucenia skargi wniesionej do Sądu I instancji.

W odpowiedzi na skargę kasacyjną Dyrektor Izby Skarbowej wniósł o jej oddalenie.

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Wniesiona skarga kasacyjna nie formułuje, nie precyzuje, nie przedstawia zarzutu kasacyjnego zgodnego z wymogami wynikającymi z art. 174 i art. 176 (powoływanej) ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. W istocie skarga ta przedstawia wyłącznie ocenę strony, że uiszczenie wpisu sądowego w niepełnej wysokości nie uzasadnia zastosowania art. 220 § 1 i 3 Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Powyższe stanowisko strony nie posiada jednakże w skardze formy zgodnego z przywoływanymi unormowaniami art. 174 i art. 176 zarzutu w stosunku do Sądu I instancji i jego orzeczenia.

Przede wszystkim jednak podnieść i podkreślić należy, że analizowana skarga nie zawiera i nie przedstawia jakichkolwiek wniosków kasacyjnych, czym narusza w sposób ewidentny przepis art. 176 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Przywołany przepis stanowi bowiem, że skarga kasacyjna powinna zawierać (między innymi) wniosek o uchylenie lub zmianę orzeczenia z oznaczeniem żądanego uchylenia lub zmiany.

W powyższym stanie rzeczy, konstatując nieusuwalne wady skargi kasacyjnej w sprawie, na podstawie art. 180 (cyt.) ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Naczelny Sąd Administracyjny skargę kasacyjną odrzucił.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.