I FSK 1788/14 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego - OpenLEX

I FSK 1788/14 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1681825

Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 8 kwietnia 2015 r. I FSK 1788/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Adam Bącal.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 8 kwietnia 2015 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Finansowej sprawy ze skargi kasacyjnej Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 30 czerwca 2014 r. sygn. akt I SA/Łd 1511/13 w sprawie ze skargi T. sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w T. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. z dnia 31 października 2013 r. nr (...) w przedmiocie określenia zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług za sierpień, wrzesień i październik 2008 r. postanawia: umorzyć postępowanie kasacyjne.

Uzasadnienie faktyczne

Zaskarżonym wyrokiem z dnia 30 czerwca 2014 r., sygn. akt I SA/Łd 1511/13, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi w sprawie ze skargi T. sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w T. uchylił decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. z dnia 31 października 2013 r. w przedmiocie podatku od towarów i usług za sierpień, wrzesień i październik 2008 r.

Od powyższego wyroku Dyrektor Izby Skarbowej wniósł skargę kasacyjną.

W odpowiedzi na skargę kasacyjną wniesiono o jej oddalenie i zasądzenie od organu na rzecz podatnika kosztów postępowania.

W piśmie z 26 stycznia 2015 r. pełnomocnik podatnika wniósł o umorzenie postępowania przed NSA ze względu na wykreślenie w dniu 22 grudnia 2014 r. podmiotu T. z Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców.

Z danych dostępnych na stronie https://ems.ms.gov.pl wynika, że datą wykreślenia z Rejestru Przedsiębiorców jest 22 grudnia 2014 r., zaś datą uprawomocnienia wykreślenia z KRS - 20 stycznia 2015 r.

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Wymogi posiadania zdolności sądowej oraz zdolności procesowej (art. 25 § 1 oraz art. 28 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm., dalej jako "p.p.s.a.") zaliczane są do tzw. przesłanek procesowych. Okoliczności te sąd bierze z urzędu pod uwagę w każdym stanie sprawy. Zakończenie postępowania upadłościowego i prawomocne wykreślenie spółki z o.o. z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego oznaczało definitywne zakończenie bytu tej osoby prawnej skutkujące w procesie następczą utratą zdolności sądowej, a więc zdolności do występowania w postępowaniu sądowoadministracyjnym jako strona. W wypadku wykreślenia spółki z o.o. z Krajowego Rejestru Sądowego nie ma innego podmiotu (następcy prawnego), który mógłby przejąć aktywa i pasywa spółki. Konsekwencją zaistnienia w postępowaniu sądowym definitywnego braku następcy prawnego strony jest więc umorzenie postępowania na podstawie art. 161 § 1 pkt 3 p.p.s.a.

Z tych względów Naczelny Sąd Administracyjny na podstawie art. 161 § 1 pkt 3 i § 2 w zw. z art. 193 p.p.s.a. orzekł jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.