Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1239176

Postanowienie
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 19 grudnia 2012 r.
I FSK 178/11

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Maria Dożynkiewicz (sprawozdawca).

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 19 grudnia 2012 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Finansowej sprawy ze skargi kasacyjnej Dyrektora Izby Skarbowej w O. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu z dnia 17 listopada 2010 r. sygn. akt I SA/Op 553/10 w sprawie ze skargi Z. B. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w O. z dnia 9 lipca 2010 r. nr... w przedmiocie określenia zobowiązania w podatku od towarów i usług za grudzień 2003 r. postanawia podjąć zawieszone postępowanie.

Uzasadnienie faktyczne

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu z 17 listopada 2010 r., sygn. akt I SA/Op 553/10 w sprawie ze skargi Z. B. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w O. z 9 lipca 2010 r. nr... w przedmiocie określenia zobowiązania w podatku od towarów i usług za grudzień 2003 r. został zaskarżony do Naczelnego Sądu Administracyjnego skargą kasacyjną Dyrektora Izby Skarbowej.

Wydanym na rozprawie 12 stycznia 2012 r. postanowieniem Naczelny Sąd Administracyjny zawiesił postępowanie w tej sprawie na podstawie art. 125 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270; dalej p.p.s.a.) do czasu rozstrzygnięcia zagadnienia prawnego przedstawionego składowi siedmiu sędziów NSA w postanowieniu NSA z 12 stycznia 2012 r. w sprawie o sygn. akt I FSK 174/11. W ocenie Sądu zagadnienie to miało również istotne znaczenie w niniejszej sprawie.

3 grudnia 2012 r. skład powiększony Naczelnego Sądu Administracyjnego podjął uchwałę w sprawie o sygn. akt I FPS 1/12 - tym samym ustała przyczyna uzasadniająca zawieszenie postępowania.

Wobec powyższego działając na podstawie art. 128 § 1 pkt 4 w związku z art. 193 p.p.s.a., Naczelny Sąd Administracyjny postanowił jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.