Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1503319

Postanowienie
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 9 września 2014 r.
I FSK 1612/11

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Adam Bącal.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 9 września 2014 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Finansowej sprawy ze skargi kasacyjnej Gminy W. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 2 czerwca 2011 r. sygn. akt I SA/Wr 553/11 w sprawie ze skargi Gminy W. na interpretację indywidualną Ministra Finansów (organu upoważnionego: Dyrektora Izby Skarbowej w P.) z dnia 6 grudnia 2010 r. nr (...) w przedmiocie podatku od towarów i usług postanawia: podjąć zawieszone postępowanie.

Uzasadnienie faktyczne

Naczelny Sąd Administracyjny postanowieniem z dnia 17 sierpnia 2012 r., działając na podstawie art. 124 § 1 pkt 5 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm. - dalej: "p.p.s.a."), zawiesił postępowanie w sprawie ze skargi kasacyjnej Gminy W. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 2 czerwca 2011 r., sygn. akt I SA/Wr 553/11, do czasu rozstrzygnięcia przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w przedmiocie przedstawionego pytania prejudycjalnego.

Z uwagi na okoliczność, że przyczyna zawieszenia postępowania ustała, tj. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w dniu 20 marca 2014 r. wydał postanowienie w sprawie C-72/13, Naczelny Sąd Administracyjny na podstawie art. 128 § 1 pkt 4 w zw. z art. 131 i 193 p.p.s.a. postanowił podjąć zawieszone postępowanie.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.