Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1815106

Postanowienie
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 13 października 2015 r.
I FSK 1605/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Krystyna Chustecka.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 13 października 2015 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Finansowej wniosku o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji w sprawie ze skargi kasacyjnej Dyrektora Izby Skarbowej w Z. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 21 maja 2015 r., sygn. akt I SA/Go 134/15 w sprawie ze skargi E. S. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Z. z dnia 5 lutego 2015 r. nr (...) w przedmiocie podatku od towarów i usług za styczeń 2011 r. postanawia oddalić wniosek o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji.

Uzasadnienie faktyczne

Zaskarżonym wyrokiem z dnia 21 maja 2015 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim po rozpoznaniu sprawy ze skargi E. S. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Z. z dnia 5 lutego 2015 r. uchylił zaskarżoną decyzję i stwierdził, że uchylona decyzja nie może być wykonana oraz zasądził od Dyrektora Izby Skarbowej na rzecz strony zwrot kosztów postępowania.

Dyrektor Izby Skarbowej wniósł od powyższego wyroku skargę kasacyjną.

Pismem z dnia 22 lipca 2015 r. skarżąca wniosła o wstrzymanie wykonania decyzji Dyrektora Izby Skarbowej. Wniosek motywowała pogarszającym się stanem zdrowia i "mnożeniem kosztów postępowanie egzekucyjnego, w stosunku do decyzji wydanych z naruszeniem prawa".

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Wniosek skarżącej nie jest zasadny.

Stosownie do art. 61 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.), dalej: p.p.s.a., Sąd może na wniosek skarżącego wydać postanowienie o wstrzymaniu wykonania zaskarżonej decyzji, jeżeli zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków.

Z kolei zgodnie z art. 152 § 1 p.p.s.a. w razie uwzględnienia skargi na akt lub czynność, nie wywołują one skutków prawnych do chwili uprawomocnienia się wyroku, chyba, że sąd postanowił inaczej.

Przechodząc do przedmiotowej sprawy wskazać należy, że zaskarżonym wyrokiem z dnia 21 maja 2015 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim uchylił kwestionowaną przez skarżącą decyzje i stwierdził, że nie może być ona wykonana w całości. Zatem w ocenie NSA nie ulega wątpliwości, że skoro WSA w nieprawomocnym wyroku, na podstawie art. 152 p.p.s.a. określił, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu przyjąć należy, iż brak jest podstaw do egzekwowania obowiązku, którego ta decyzja dotyczy, a rozstrzygnięcie to wywiera taki sam skutek co wstrzymanie wykonania aktu lub czynności na podstawie art. 61 § 2 i 3 p.p.s.a. i zgodnie z art. 152 p.p.s.a. traci moc z chwilą uprawomocnienia się wyroku. Oznacza to, że mimo, iż do decyzja Dyrektora Izby Skarbowej przynajmniej do czasu orzeczenia NSA będzie znajdowała się w obrocie prawnym, to jednak ze względu na jednoznaczną dyspozycję art. 152 p.p.s.a. nie będzie mogła ona być wykonana.

Mając powyższe na uwadze Naczelny Sąd Administracyjny na podstawie art. 61 § 3 w związku z art. 193 p.p.s.a. oddalił wniosek o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.