Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1069275

Postanowienie
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 9 listopada 2011 r.
I FSK 1546/11

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Janusz Zubrzycki (sprawozdawca).

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 9 listopada 2011 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Finansowej sprawy ze skargi kasacyjnej A.K. od postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 9 czerwca 2011 r., sygn. akt III SA/Wa 1468/11 w sprawie ze skargi A.K. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w W. z dnia 10 marca 2011 r., nr (...) w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminowi do wniesienia odwołania postanawia: uchylić zaskarżone postanowienie.

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem z 9 czerwca 2011 r., sygn. akt III SA/Wa 1468/11, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie odrzucił skargę A. K. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w W. z 10 marca 2011 r. nr (...) w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminowi do wniesienia odwołania.

Sąd pierwszej instancji stwierdził, że skarga została złożona z uchybieniem terminu określonego w art. 53 § 1 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm., dalej "p.p.s.a."), skoro kwestionowane postanowienie organu zostało stronie doręczone 14 marca 2011 r., zaś skarga została nadana w placówce pocztowej w dniu 15 kwietnia 2011 r., czyli dwa dni po upływie trzydziestodniowego terminu do wniesienia środka zaskarżenia.

Strona zaskarżyła postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie i w skardze kasacyjnej zarzuciła temu Sądowi naruszenie:

1)

art. 53 § 1 w zw. z art. 58 § 1 pkt 2 p.p.s.a., przez uznanie, że skarga w przedmiotowej sprawie została wniesiona z uchybieniem terminu,

2)

art. 141 § 4 p.p.s.a., przez wadliwość w zakresie uzasadnienia, które nie pozwala w pełni poznać przesłanek, jakimi kierował się Sąd pierwszej instancji podejmując orzeczenie, a także przedstawienie w tym uzasadnieniu stanu sprawy nieodpowiadającego stanowi faktycznemu,

3)

art. 145 § 1 pkt 1 lit. c p.p.s.a. w zw. z art. 145 § 1 i art. 152 § 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm., dalej "O.p."), przez błędne przyjęcie, że doręczenie skarżonego postanowienia Dyrektora Izby Skarbowej nastąpiło 14 marca 2011 r.

Przy tak sformułowanych zarzutach skarżąca wniosła o uchylenie kwestionowanego postanowienia i przekazanie sprawy Sądowi pierwszej instancji do ponownego rozpoznania oraz o zwrot kosztów zastępstwa procesowego.

W uzasadnieniu skargi kasacyjnej strona podniosła w szczególności, że Sąd pierwszej instancji wadliwie ustalił stan faktyczny niniejszej sprawy. Przede wszystkim Sąd nie wziął pod uwagę pisma z 17 maja 2011 r., w którym Dyrektor Izby Skarbowej, przekazując skargę strony Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Warszawie, poinformował o wątpliwościach w zakresie daty doręczenia zaskarżonego postanowienia organu i wszczętym w tej sprawie postępowaniu reklamacyjnym. Sąd nie uwzględnił również pisma Dyrektora Izby Skarbowej z 27 maja 2011 r. (wpłynęło do WSA w Warszawie 30 maja 2011 r.), w którym wyjaśniono, że w ramach postępowania reklamacyjnego ustalono, że postanowienie organu z 10 marca 2011 r. zostało stronie doręczone 16 marca 2011 r., o czym świadczy pismo Poczty Polskiej S.A. z 24 maja 2011 r. oraz duplikat załączonego do ww. pisma zwrotnego potwierdzenia odbioru spornej przesyłki. Pominięcie przez Sąd pierwszej instancji powyższych okoliczności skutkowało bezzasadnym - w ocenie skarżącej - odrzuceniem skargi jako spóźnionej.

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Skarga kasacyjna jest zasadna.

Skarżąca trafnie podniosła, że stan faktyczny w niniejszej sprawie został przez Sąd pierwszej instancji ustalony w oderwaniu od akt tej sprawy. Jak wskazano w skardze kasacyjnej, Dyrektor Izby Skarbowej przekazując Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu skargę podatnika, w piśmie z 17 maja 2011 r. poinformował, że w sprawie tej wszczęto postępowanie reklamacyjne, którego celem jest wyjaśnienie wątpliwości w zakresie właściwej daty doręczenia zaskarżonego postanowienia tegoż organu (karta 2 akt Sądu pierwszej instancji). Następnie pismem z 27 maja 2011 r., które wpłynęło do WSA w Warszawie 30 maja 2011 r. (karta 14 akt Sądu pierwszej instancji), a zatem przed datą posiedzenia niejawnego, na którym Sąd odrzucił skargę strony, Dyrektor Izby Skarbowej poinformował, że ww. postępowanie reklamacyjne zostało zakończone i w wyniku tego postępowania ustalono, że przesyłka polecona zawierająca postanowienie organu z 10 marca 2011 r. nr (...) (nr listu poleconego (...)) została doręczona stronie 16 marca 2011 r. Potwierdzeniem tego jest pismo Poczty Polskiej z 24 maja 2011 r. (karta 12 tomu 3 akt podatkowych) i duplikat zwrotnego potwierdzenia odbioru przesyłki poleconej o nr (...) (karta 17 tomu 3 akt podatkowych).

Z uzasadnienia postanowienia Sądu pierwszej instancji wynika natomiast, że Sąd ten zupełnie pominął kluczową w tej sprawie kwestię wyników postępowania reklamacyjnego mającego na celu ustalenie właściwej daty doręczenia kwestionowanego postanowienia organu podatkowego. Wobec tego należy stwierdzić, że Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie orzekając w zakresie odrzucenia skargi oparł się na wadliwie ustalonym stanie faktycznym, który nie znajduje odzwierciedlenia w aktach sprawy. Jak już wcześniej wskazano bowiem z akt tej sprawy wynika jednoznacznie, że przesyłka polecona zawierająca kwestionowane przez podatnika postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej, została temu podatnikowi doręczona 16 marca 2011 r., a nie - jak przyjął Sąd pierwszej instancji - 14 marca 2011 r., a zatem skargę od tegoż postanowienia organu, nadaną w placówce pocztowej 15 kwietnia 2011 r., należało uznać za złożoną w ustawowym terminie przewidzianym w art. 53 § 1 p.p.s.a.

Mając powyższe na uwadze, Naczelny Sąd Administracyjny, na podstawie art. 185 § 1 w związku z art. 182 § 1 p.p.s.a., postanowił uchylić zaskarżone orzeczenie.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.