Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1815082

Postanowienie
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 21 października 2015 r.
I FSK 1023/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Adam Bącal.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 21 października 2015 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Finansowej sprawy ze skargi kasacyjnej Ministra Finansów (organu upoważnionego: Dyrektora Izby Skarbowej w B.) od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 5 marca 2014 r. sygn. akt I SA/Bd 98/14 w sprawie ze skargi J. sp. jawna w Ś. na interpretację indywidualną Ministra Finansów (organu upoważnionego: Dyrektora Izby Skarbowej w B.) z dnia 30 września 2013 r. nr (...) w przedmiocie podatku od towarów i usług postanawia:

1)

umorzyć postępowanie kasacyjne,

2)

zwrócić Ministrowi Finansów (organowi upoważnionemu - Dyrektorowi Izby Skarbowej w B.) z kasy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy uiszczony wpis od skargi kasacyjnej w kwocie 100 (słownie: sto) złotych,

3)

oddalić wniosek J. sp. jawna w Ś. o zasądzenie kosztów postępowania.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia 9 września 2015 r. pełnomocnik organu cofnął skargę kasacyjną wniesioną w rozpatrywanej sprawie.

Z uwagi na to, że cofnięcie skargi kasacyjnej jest dla Naczelnego Sądu Administracyjnego wiążące, stosownie do art. 60 i art. 161 § 1 pkt 3 i § 2 w związku z art. 193 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.) - dalej powoływanej jako "p.p.s.a.", - Sąd postanowił umorzyć postępowanie w niniejszej sprawie. O zwrocie uiszczonego wpisu od skargi kasacyjnej orzeczono na podstawie art. 232 § 1 pkt 1 i § 2 p.p.s.a. Nie orzeczono zwrotu kosztów na rzecz Spółki w związku z tym, iż umorzenie postępowania z powodu cofnięcia skargi kasacyjnej nie znajduje się w katalogu orzeczeń wymienionych w art. 209 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.