Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2508140

Postanowienie
Sądu Najwyższego
z dnia 6 czerwca 2018 r.
I CSK 71/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SN Bogumiła Ustjanicz.

Sentencja

Sąd Najwyższy w sprawie z powództwa B. Services sp. z o.o. w W. przeciwko J. Polska S.A. w K. o zapłatę, na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej w dniu 6 czerwca 2018 r., na skutek skargi kasacyjnej strony pozwanej od wyroku Sądu Apelacyjnego w W. z dnia 13 września 2017 r., sygn. akt I ACa.../16, przyjmuje skargę kasacyjną do rozpoznania.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów Sądu Najwyższego.