Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2508138

Postanowienie
Sądu Najwyższego
z dnia 6 czerwca 2018 r.
I CSK 70/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SN Bogumiła Ustjanicz.

Sentencja

Sąd Najwyższy w sprawie z powództwa miasta W. przeciwko V. Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością Spółce Komandytowo- Akcyjnej w W. o zapłatę, na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej w dniu 6 czerwca 2018 r., na skutek skargi kasacyjnej strony pozwanej od wyroku Sądu Apelacyjnego w W. z dnia 24 sierpnia 2017 r., sygn. akt VI ACa.../15, przyjmuje skargę kasacyjną do rozpoznania.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów Sądu Najwyższego.