Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2671124

Postanowienie
Sądu Najwyższego
z dnia 22 maja 2019 r.
I CSK 680/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SN Agnieszka Piotrowska.

Sentencja

Sąd Najwyższy w sprawie z powództwa (...) Bank (...) S.A. w W. przeciwko A. D.-G. i M. G. o zapłatę, na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej w dniu 22 maja 2019 r., na skutek skargi kasacyjnej strony powodowej od wyroku Sądu Apelacyjnego w (...) z dnia 13 grudnia 2017 r., sygn. akt VI ACa (...), przyjmuje skargę kasacyjną do rozpoznania.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów Sądu Najwyższego.