Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2691572

Postanowienie
Sądu Najwyższego
z dnia 3 lipca 2019 r.
I CSK 51/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SN Grzegorz Misiurek.

Sentencja

Sąd Najwyższy w sprawie z powództwa M. Ł. przeciwko Wspólnocie Mieszkaniowej (...) w P. o uchylenie uchwał, na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej w dniu 3 lipca 2019 r., na skutek skargi kasacyjnej powódki od wyroku Sądu Apelacyjnego w (...) z dnia 26 kwietnia 2018 r., sygn. akt V ACa (...), przyjmuje skargę kasacyjną do rozpoznania.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów Sądu Najwyższego.