Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2506133

Wyrok
Sądu Najwyższego
z dnia 15 czerwca 2018 r.
I CSK 484/17

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SN Dariusz Dończyk (spr.).

Sędziowie SN: Roman Trzaskowski, Katarzyna Tyczka-Rote.

Sentencja

Sąd Najwyższy w sprawie z powództwa B.O. i in., przeciwko L. Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. w W. o zadośćuczynienie, po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej w dniu 15 czerwca 2018 r., skarg kasacyjnych powoda P.O. i pozostałych powodów (...) od wyroku Sądu Apelacyjnego w W. z dnia 7 marca 2017 r., sygn. akt I ACa../15,

1) oddala skargi kasacyjne,

2) zasądza od powoda P.O. na rzecz pozwanego L. Towarzystwa Ubezpieczeń S.A. kwotę 2734 (dwa tysiące siedemset trzydzieści cztery) zł tytułem zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego,

3) zasądza na rzecz pozwanego L. Towarzystwa Ubezpieczeń S.A. od powodów: (...), kwoty po 282,86 (dwieście osiemdziesiąt dwa 86/100) zł oraz od powoda J. O. kwotę 754 (siedemset pięćdziesiąt cztery) zł tytułem zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów Sądu Najwyższego.