I CSK 448/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3126085

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 28 lutego 2020 r. I CSK 448/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SN Agnieszka Piotrowska.

Sentencja

Sąd Najwyższy w sprawie z powództwa A. D. przeciwko Redaktorowi Naczelnemu Programu (...) o publikację sprostowania prasowego, na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej w dniu 28 lutego 2020 r., na skutek skargi kasacyjnej powódki od wyroku Sądu Apelacyjnego w (...) z dnia 5 grudnia 2018 r., sygn. akt VI ACa (...), przyjmuje skargę kasacyjną do rozpoznania.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów Sądu Najwyższego.