I CSK 406/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2541446

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 5 września 2018 r. I CSK 406/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SN Marian Kocon.

Sentencja

Sąd Najwyższy w sprawie z powództwa I.M. i A.M. przeciwko "P." sp. z o.o. S.K.A. w W. i J.B. o ochronę dóbr osobistych, na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej w dniu 5 września 2018 r., na skutek skargi kasacyjnej powodów od wyroku Sądu Apelacyjnego w (...) z dnia 20 lipca 2017 r., sygn. akt VI ACa (...)/16, przyjmuje skargę kasacyjną do rozpoznania.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów Sądu Najwyższego.