I CSK 189/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2521751

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 12 lipca 2018 r. I CSK 189/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SN Dariusz Dończyk.

Sentencja

Sąd Najwyższy w sprawie z powództwa E.K. przeciwko Skarbowi Państwa - Prezydentowi m. W. o odszkodowanie, na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej w dniu 12 lipca 2018 r., na skutek skargi kasacyjnej pozwanego od wyroku Sądu Apelacyjnego w W. z dnia 23 listopada 2017 r., sygn. akt I ACa (...)/16, przyjmuje skargę kasacyjną do rozpoznania.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów Sądu Najwyższego.