I CSK 125/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2485376

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 11 maja 2018 r. I CSK 125/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SN Karol Weitz.

Sentencja

Sąd Najwyższy w sprawie z powództwa D. S. i P. S. przeciwko W. Polska Holding S.A. w W. H. i sp. z o.o. w W. o ochronę dóbr osobistych, na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej w dniu 11 maja 2018 r., na skutek skargi kasacyjnej powodów od wyroku Sądu Apelacyjnego w W. z dnia 23 czerwca 2017 r., sygn. akt VI ACa 1677/15, przyjmuje skargę kasacyjną do rozpoznania.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów Sądu Najwyższego.