Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2721808

Postanowienie
Sądu Najwyższego
z dnia 26 sierpnia 2019 r.
I CO 69/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SN Tomasz Szanciło.

Sentencja

Sąd Najwyższy w sprawie z powództwa A. G. przeciwko J. F. o rozwód, na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej w dniu 26 sierpnia 2019 r., na skutek przedstawienia przez Sąd Okręgowy w W. sprawy o sygn. akt VII C (...) celem oznaczenia sądu właściwego do rozpoznania sprawy oznacza Sąd Okręgowy w W., jako właściwy do rozpoznania sprawy.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów Sądu Najwyższego.