Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1628896

Postanowienie
Sądu Najwyższego
z dnia 27 stycznia 2015 r.
I CNP 23/14
Dopuszczalność wniesienia skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia na postanowienia wydane w postępowaniu procesowym.

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SN Marian Kocon.

Sentencja

Sąd Najwyższy Dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie ze skargi H. R. o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego postanowienia Sądu Okręgowego w W. z dnia 4 listopada 2011 r. wydanego w sprawie z wniosku H. R. przy uczestnictwie Z. R. o dział spadku, na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej w dniu 27 stycznia 2015 r.,

odrzuca skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem z dnia 4 listopada 2011 r. Sąd Okręgowy w W. oddalił zażalenie wnioskodawcy na postanowienie Sądu Rejonowego w O., w przedmiocie przyznania pełnomocnikowi działającemu z urzędu kosztów pomocy prawnej.

Pełnomocnik wnioskodawczyni wniósł skargę na podstawie art. 4241 § 1 k.p.c., w której żądał stwierdzenia niezgodności z prawem tego orzeczenia.

Uzasadnienie prawne

Sąd Najwyższy zważył, co następuje:

Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia nie przysługuje od postanowień wydanych w postępowaniu procesowym (por. postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 13 marca 2014 r., II CNP 64/14, niepubl., postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 9 października 2013 r., II CNP 34/13, niepubl., postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 9 maja 2012 r., V CNP 63/11, niepubl.). Stanowisko to znajduje potwierdzenie w obecnej treści art. 4241 § 1 k.p.c. stanowiącego podstawę skargi w niniejszej sprawie. Skarga dotyczy postanowienia w przedmiocie przyznania pełnomocnikowi działającemu z urzędu kosztów pomocy prawnej. Podlega zatem odrzuceniu jako niedopuszczalna.

Z przytoczonych względów należało orzec, jak w sentencji (art. 4248 § 1 k.p.c.).

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów Sądu Najwyższego.