I C 817/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Nowym Sączu

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3116270

Wyrok Sądu Rejonowego w Nowym Sączu z dnia 12 marca 2020 r. I C 817/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SR Agnieszka Poręba.

Sentencja

Sąd Rejonowy w Nowym Sączu I Wydział Cywilny po rozpoznaniu w dniu 5 marca 2020 r. w Nowym Sączu sprawy z powództwa B. F., K. T., J. F. przeciwko W. G., E. G. o ochronę posiadania

I. nakazuje pozwanym E. G. i W. G. oraz osobom ich prawa reprezentującym aby zaniechali naruszania posiadania budynku mieszkalnego, posadowionego na nieruchomości położonej w N., stanowiącej działkę ewidencyjną nr (...), obr (...) o pow. 3004 m2, obj. Kw nr (...), będącą w posiadaniu powodów B. F., K. T. i J. F., a w szczególności by zaniechali dokonywania zmian substancji budynku posadowionego na nieruchomości;

II. w pozostałym zakresie powództwo oddala;

III. zasądza solidarnie od pozwanych solidarnie na rzecz powodów kwotę 537 złotych tytułem zwrotu kosztów procesu.

Z:/ 1. odnotować wyrok, 2. kal. 7 dni.

Dnia 12 marca 2020 r.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów powszechnych.